Від Бі­лої Цер­кви до... Ріо-де-Жа­ней­ро

В Укра­ї­ні від­був­ся один із най­ав­то­ри­те­тні­ших ма­ра­фо­нів, пе­ре­мож­ці яко­го ві­зьмуть участь в Олім­пі­а­ді-2016

Den (Ukrainian) - - День України - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

УБі­лій Цер­кві від­був­ся один із най­пре­сти­жні­ших і най­ста­рі­ших в Укра­ї­ні ма­ра­фо­нів — 12-й Між­на­ро­дний «Бі­ло­цер­ків­ський ма­ра­фон». За­сно­ва­ний 1987 ро­ку, за тра­ди­ці­єю, цей за­хід зі­брав пра­кти­чно усіх най­кра­щих ві­тчи­зня­них ма­ра­фон­ців, адже в рам­ках зма­гань та­кож від­був­ся чем­піо­нат Укра­ї­ни і ві­дбір ма­ра­фон­ців на Олім­пій­ські ігри-2016. Се­ред чо­ло­ві­ків пе­ре­мо­гу здо­був Ігор Оле­фі­рен­ко (2:12.03), дру­гим фі­ні­шу­вав Оле­ксандр Сі­тков­ський (2:12.19), на 3-му мі­сці — Ігор Русс (2:12:45).

У жі­нок пер­шою фі­ні­шу­ва­ла Оль­га Ко­тов­ська (2:35.35), на 2-му мі­сці — Сві­тла­на Стан­ко (2:40:04), тре­тьою фі­ні­шу ді­ста­ла­ся Ві­та По­те­рюк (2:46:55). Пер­ші двоє фі­ні­ше­рів як у чо­ло­ві­ків, так і у жі­нок отри­ма­ли пра­во ви­сту­па­ти на Олім­пі­а­ді у Ріо. На­га­да­є­мо, що «Бі­ло­цер­ків­ський ма- ра­фон» — між­на­ро­дне зма­га­н­ня з бі­гу на ма­ра­фон­ську ди­стан­цію, яке що­рі­чно про­во­дять в пер­шу не­ді­лю жов­тня у Бі­лій Цер­кві Ки­їв­ської обла­сті. У рам­ках 12-го «Бі­ло­цер­ків­сько­го ма­ра­фо­ну», крім основ­ної ди­стан­ції 42 км 195 м, бу­ли про­ве­де­ні ма­ра­фо­не­ста­фе­та 4х10 верст (10,5705 км + 10,527 км + 10,527 км + 10,5705 км), на­пів­ма­ра­фон (21,141 км), за­бі­ги на 10 верст (10,614 км) для до­ро­слих, 2 вер­сти (2,270 км) для ді­тей 10— 17 ро­ків, 1/3 вер­сти (0,340 км) для ді­тей 7—9 ро­ків і 10 са­жень (21,34 ме­тра) для ді­тей до 7 ро­ків.

ФО­ТО НА­ДА­НО ФЕ­ДЕ­РА­ЦІ­ЄЮ ЛЕГ­КОЇ АТЛЕТИКИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.