Дер­жа­ва ігно­рує «в’язнів Крем­ля»?

Ли­ше гро­мад­ськість до­по­ма­гає укра­їн­цям Ми­ко­лі Кар­пю­ку і Ста­ні­сла­ву Кли­ху, яких ро­сій­ські спец­слу­жби утри­му­ють у Че­чні

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

В’язнів зви­ну­ва­чу­ють в уча­сті у бо­йо­вих ді­ях у Че­чні у 1994—1995 ро­ках, убив­стві ро­сій­ських вій­сько­вих і ство­рен­ні бан­ди. Обом за­гро­жує від 15 ро­ків тюр­ми до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня. За­раз Кар­пюк і Клих пе­ре­бу­ва­ють у СІЗО у Гро­зно­му. Спра­ву роз­гля­да­ти­муть при­ся­жні у Вер­хов­но­му су­ді Че­чен­ської Ре­спу­блі­ки. Пер­ше за­сі­да­н­ня має від­бу­ти­ся 12 жов­тня.

Пра­во­за­хи­сни­ки кон­ста­ту­ють без­ді­яль­ність укра­їн­ських слід­чих ор­га­нів. Акти­ві­сти спів­пра­цю­ють з Мі­ні­стер­ством за­кор­дон­них справ і офі­сом Упов­но­ва­же­но­го Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з прав лю­ди­ни. Але Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ, Слу­жба без­пе­ки і Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра бай­ду­жі до цих справ. Пра­во­вий екс­перт Укра­їн­ської Гель­сін­ської спіл­ки з прав лю­ди­ни На­дія Вол­ко­ва пе­ре­ра­хо­вує: « Є за­пит від Слід­чо­го ко­мі­те­ту РФ, щоб укра­їн­ські пра­во­охо­рон­ці зі­бра­ли і на­да­ли низ­ку да­них про Ми­ко­лу Кар­пю­ка. За­пит за­ли­шив­ся без від­по­віді. Ген­про­ку­ра­ту­ра мо­гла спря­му­ва­ти за­пит на екс­тра­ди­цію, ство­ри­ти спіль­ну слід­чу гру­пу з РФ — цьо­го не зро­би­ли. Пред­став­ни­ки Слу­жби без­пе­ки, ко­ли їх про­си­ли до­по­мог­ти зі­бра­ти до­ка­зи не­ви­ну­ва­то­сті Кар­пю­ка та Кли­ха, від­по­від­а­ли, що це — не ком­пе­тен­ція СБУ. Ро­бо­ту МВС, ГПУ та СБУ ви­ко­ну­ють пра­во­за­хи­сни­ки, акти­ві­сти, ро­ди­чі в’язнів. Ми по­да­ли по­ча­тко­ві скар­ги до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, які до­пов­ню­ва­ти­му­ться. Скар­ги по­да­є­мо не ли­ше про­ти Ро­сії, але і про­ти Укра­ї­ни — що­до без­ді­яль­но­сті пра­во­охо­рон­них ор­га­нів » .

Ни­ні пра­во­за­хи­сни­ки ви­ма­га­ють у МВС та ГПУ тер­мі­но­во по­ру­ши­ти кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня за стат­тею 146 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни («Не­за­кон­не по­збав­ле­н­ня во­лі або ви­кра­де­н­ня лю­ди­ни») на під­ста­ві по­да­них ро­ди­ча­ми Ми­ко­ли Кар­пю­ка та Ста­ні­сла­ва Кли­ха за­яв. Та­кож акти­ві­сти про­сять до 9 жов­тня зі­бра­ти свід­че­н­ня осіб, що мо­жуть під­твер­ди­ти не­ви­ну­ва­тість Кар­пю­ка та Кли­ха в ін­кри­мі­но­ва­них їм Ро­сі­єю зло­чи­нах. Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ві­кто­ра Шо­кі­на і мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ар­се­на Ава­ко­ва за­кли­ка­ють взя­ти спра­ви Кар­пю­ка та Кли­ха на осо­би­стий кон­троль.

Ми­ко­ла Кар­пюк і Ста­ні­слав Клих під тор­ту­ра­ми да­ли свід­че­н­ня про­ти ба­га­тьох лю­дей. Зокре­ма, Кар­пюк на­че зма­лю­вав на до­пи­ті участь прем’ єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни Ар­се­нія Яце­ню­ка у бо­йо­вих ді­ях у Че­чні. Але ни­ні в’язні з адво­ка­та­ми по­да­ли за­яви про від­мо­ву від цих свід­чень. «Є що­най­мен­ше 12 так зва­них «в’язнів Крем­ля». Але най­більш бру­таль­но вчи­ни­ли са­ме з Кар­пю­ком та Кли­хом, — акцен­тує жур­на­ліст Цен­тру гро­ма­дян­ських сво­бод Ма­рія То­мак. — Спра­ва спря­мо­ва­на про­ти укра­їн­ських ви­со­ко­по­са­дов­ців, і вла­да над­зви­чай­но за­ці­кав­ле­на у її роз­він­чан­ні. Є дві вер­сії без­ді­яль­но­сті укра­їн­ських пра­во­охо­рон­ців: сві­до­ме галь­му­ва­н­ня справ з не­зро­зумі­лих при­чи­ни або ін­сти­ту­цій­ні лі­но­щі».

МИ­КО­ЛА КАР­ПЮК

СТА­НІ­СЛАВ КЛИХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.