Під­трим­ка чи бло­ка­да?

СБУ пред­ста­ви­ла но­ві пра­ви­ла пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня на схо­ді кра­ї­ни. Пра­во­за­хи­сни­ки вко­тре ви­ма­га­ють їх ска­су­ва­ти

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

СБУ оно­ви­ла тим­ча­со­вий по­ря­док в’їзду-ви­їзду на не­кон­тро­льо­ва­ну те­ри­то­рію гро­ма­дян Укра­ї­ни та іно­зем­ців. Остан­ні змі­ни да­ту­ю­ться 28 ве­ре­сня цьо­го ро­ку. Про те, що ці пра­ви­ла є дис­кри­мі­на­цій­ни­ми, по­ру­шу­ють пра­во гро­ма­дян на віль­не пе­ре­су­ва­н­ня те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни, ста­ють пас­ткою та бло­ка­дою для мир­них ме­шкан­ців, екс­пер­ти ка­жуть дав­но. Пі­сля озна­йом­ле­н­ня з онов­ле­ним тим­ча­со­вим по­ряд­ком пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції до­да­ють но­ві за­ува­же­н­ня, не менш ва­го­мі.

За сло­ва­ми Оле­ксан­дра Гор­ба­тка, ко­ор­ди­на­то­ра ГО « Дон­ба­сСОС», у ве­ре­сне­вих змі­нах не­до­ско­на­ло про­пи­са­ні пун­кти про ви­їздв’їзд осіб, що їдуть на ло­гі­сти­чні рин­ки: « Ці рин­ки роз­та­шо­ва­ні між КПВВ та ну­льо­вим блок­по­стом, най­пер­шим блок­по­стом, який гро­ма­дя­ни пе­ре­ти­на­ють, ко­ли ви­їжджа­ють з не­кон­тро­льо­ва­ної те­ри­то­рії, на яко­му не ви­ма­га­ють про­пу­ску, йо­го пе­ре­ві­ря­ють на КПВВ. Але у пун­кті 12 вка­за­но, що пе­ре­тин гро­ма­дян до­зво­ля­є­ться на під- ста­ві оформ­ле­но­го до­зво­лу чи кон­троль­но­го та­ло­ну. Тоб­то по­трі­бен про­пуск, щоб по­тра­пи­ти на цей ри­нок? Але це нон­сенс, бо на­справ­ді та­ко­го до­зво­лу не по­трі­бно. Як і ра­ні­ше, є пре­тен­зії до за­бо­ро­ни пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня гро­мад­сько­го транс­пор­ту, бо це ні­би­то хо­ро­ша мі­шень для те­ра­ктів, але ав­то­бу­сів там кур­сує до­сить ба­га­то, а лю­ди, що ску­пчу­ю­ться у чер­гах — це не мі­шень?»

Так са­мо кри­ти­ку­ють у «Дон­ба­сСОС» фор­му­лю­ва­н­ня, що до­зво­ля­є­ться пе­ре­тин лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня ор­га­ні­зо­ва­ним гру­пам осіб, зокре­ма бі­жен­цям. Екс­пер­ти звер­та­ють ува­гу чи­нов­ни­ків, що бі­жен­ців в Укра­ї­ні не­має, це гро­ма­дя­ни ін­шої кра­ї­ни. За пів­то­ра ро­ку вій­ни, схо­же, не всі на­вчи­ли­ся роз­рі­зня­ти тер­мі­ни та жи­ти з пе­ре­се­лен­ця­ми. Як до­дає Оле­ксандр Гор­ба­тко, ви­хо­дить, що гро­ма­дя­нам Ро­сії та­кі пе­ре­їзди до­зво­ля­ю­ться, а Укра­ї­ни — ні.

За­пу­ще­на не так дав­но еле­ктрон­на си­сте­ма пра­цює, за сло­ва­ми екс­пер­та, до­сить до­бре, про­те є свої «але»: ба­га­то лю­дей по­да­ють за­яви із по­мил­ка­ми, опи­ска­ми, а ви­пра­ви­ти їх не мо­жна, бо ко­жна за­яв­ка з па­спорт­ни­ми да­ни­ми по­да­є­ться ін­ди­ві­ду­аль­но. Мо­жна на­пи­са­ти лист адмі­ні­стра­то­ру сай­та, щоб він вру­чну ви­пра­вив не­до­лі­ки. Однак за­явок так ба­га­то, що адмі­ні­стра­то­ри про­сто не всти­га­ють обро­бля­ти усі до­ку­мен­ти.

Чи бу­дуть у СБУ й на­да­лі удо­ско­на­лю­ва­ти пра­ви­ла пе­ре­ти­ну лі­нії фрон­ту, екс­перт сум­ні­ва­є­ться, бо те, що ма­є­мо на сьо­го­дні, це ево­лю­цій­ний ва­рі­ант, ре­зуль­тат не­ймо­вір­но­го ти­ску гро­мад­сько­сті та між­на­ро­дних стру­ктур. То­му акту­аль­ною ли­ша­є­ться ви­мо­га пра­во­за­хи­сни­ків — вза­га­лі ска­су­ва­ти цей тим­ча­со­вий по­ря­док в’їзду на не­кон­тро­льо­ва­ну те­ри­то­рію та ви­їзду з неї. Акти­ві­сти по­да­ли від­по­від­ний по­зов до су­ду. І це вже не пер­ша та­ка пра­кти­ка, ра­ні­ше ко­ле­ги «Дон­бас-СОС» по­да­ва­ли схо­жий по­зов, однак суд від­хи­лив у йо­го за­до­во­лен­ні. У пра­во­за­хи­сни­ка є свої по­ясне­н­ня: «Чи­нов­ни­ки ба­чать у цьо­му мо­жли­вість за­ро­би­ти. Не вар­то за­бу­ва­ти, що ці ло­гі­сти­чні цен­три збу­до­ва­но без ко­штів дер­жа­ви, це бі­знес-про­е­кти. А тим, ко­му во­ни ви­гі­дні, ви­гі­дна вій­на та бло­ка­да, — до­дає Оле­ксандр Гор­ба­тко. — Гро­ма­дя­ни, до яких має бу­ти ува­га дер­жа­ви, маю на увазі з не­кон­тро­льо­ва­ної те­ри­то­рії, очі­ку­ва­ли, що дер­жа­ва на­да­ва­ти­ме їм під­трим­ку, але це обер­ну­ло­ся ін­шим бо­ком, лю­ди ба­чать ко­ру­пцію, чер­ги та не ро­зу­мі­ють, ко­му ві­ри­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.