Ді­лі­ться мрі­я­ми!

У Тер­но­по­лі по­чав­ся між­на­ро­дний ми­сте­цький про­ект Before I die

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ГУГУШВІЛІ, Тер­но­піль

УТер­но­по­лі роз­по­чав­ся все­сві­тній ін­те­р­актив­ний ми­сте­цький про­ект «Before I die». У цен­трі мі­ста від­кри­ли сті­ну «Перш ніж по­мер­ти». 73 кра­ї­ни сві­ту вже до­лу­чи­ли­ся до цьо­го про­е­кту. Укра­ї­на ста­ла 74-тою, стар­ту­ва­ла ми­сте­цька акція са­ме в Тер­но­по­лі.

«Уча­сни­ки за­хо­ду ді­ля­ться осо­би­сти­ми ці­ля­ми, мрі­я­ми. Це сти­му­лює лю­дей по­ду­ма­ти, що во­ни хо­чуть зро­би­ти про­тя­гом жи­т­тя і як ре­а­лі­зу­ва­ти свої пла­ни. Ху­до­жни­ки сту­дії Just Аrt за­фар­бу­ва­ли ДВП-лист у чор­ний ко­лір, на­пи­са­ли тра­фа­рет «Перш ніж по­мер­ти», вста­но­ви­ли сті­ну в ар­ці, що на ву­ли­ці Ва­ло­вій. Усі охо­чі рі­зно­ко­льо­ро­ви­ми крей­да­ми пи­шуть свої жит­тє­ві пла­ни. Оскіль­ки ми по­ча­ли акцію в Укра­ї­ні, ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме­мо про­ве­де­н­ня про- екту. За­пу­ска­є­мо флеш-моб, щоб й ін­ші мі­ста Укра­ї­ни при­єд­на­ли­ся до за­хо­ду», — роз­по­від­ає «Дню» ко­ор­ди­на­тор про­е­кту, пред­став­ник ГО «Фай­не мі­сто» Алі­на Дзю­ба.

Про­ект Before I die бу­ло за­по­ча­тко­ва­но 2011 ро­ку в мі­сте­чку Но­вий Ор­ле­ан. Пі­сля втра­ти близь­кої лю­ди­ни Кен­ді Чанг за­ду­ма­ла­ся над цін­ні­стю ча­су. На сті­ні по­ки­ну­то­го бу­дин­ку на­пи­са­ла: «Before I die, I want to...» Усі охо­чі бра­ли крей­ду і ді­ли­лись мрі­я­ми. На­сту­пно­го дня сті­ну бу­ло за­пов­не­но пла­на­ми, ба­жа­н­ня­ми рі­зних лю­дей. Про­ект швид­ко став по­пу­ляр­ним, еста­фе­ту під­хо­пи­ли ін­ші кра­ї­ни. У ре­зуль­та­ті у рі­зних мі­стах сві­ту на сьо­го­дні ство­ре­но май­же 1 000 стін під на­звою Before I die.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.