Про осо­бли­во­сті пор­ту­галь­ських ви­бо­рів

Кон­сер­ва­то­ри здобули пе­ре­мо­гу, не­зва­жа­ю­чи на не­по­пу­ляр­ні за­хо­ди жорс­ткої еко­но­мії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На пар­ла­мент­ських ви­бо­рах у Пор­ту­га­лії пе­ре­мо­гли пра­во­цен­три­сти на чо­лі з чин­ним прем’єром Пе­дру Пас­су­шем Ко­е­лью. Блок «Пор­ту­га­лія по­пе­ре­ду» на­брав близь­ко 37% го­ло­сів, що дає вла­дній ко­а­лі­ції 99 з 230 місць у пар­ла­мен­ті. На дру­го­му мі­сці со­ці­а­лі­сти з 32% го­ло­сів — у них 85 крі­сел. Вда­ло за­вер­ши­ли­ся ви­бо­ри для ра­ди­каль­но­го Лі­во­го бло­ку, який очо­лює Ка­та­рі­на Мар­тінс, він отри­мав по­над 10% го­ло­сів, вдві­чі біль­ше, ніж на по­пе­ре­дніх ви­бо­рах. Та­кож до пар­ла­мен­ту про­хо­дить ко­му­ні­сти­чний блок. За три пар­тії, вклю­чно з «зе­ле­ни­ми» про­го­ло­су­ва­ли біль­ше 8% ви­бор­ців. Від­так блок край­ньо­лі­вих ма­ти­ме 19 де­пу­та­тів. Об’єд­на­на де­мо­кра­ти­чна ко­а­лі­ція, до якої вхо­дять ко­му­ні­сти та пар­тія зе­ле­них — 17 місць.

Ко­е­лью уже за­явив, що він го­то­вий сфор­му­ва­ти но­вий уряд. Однак ре­зуль­тат пра­во­цен­три­стів є нев­ті­шним, по­рів­ня­но із по­пе­ре­дні­ми ви­бо­ра­ми — чо­ти­ри ро­ки то­му во­ни отри­ма­ли 50% го­ло­сів. Ко­е­лью ви­знав, що йо­го блок не ді­став аб­со­лю­тну біль­шість, от­же, має шу­ка­ти ко­а­лі­ції із ки­мось ін­шим, окрім со­ю­зни­ків по бло­ку — На­ро­дної пар­тії Пор­ту­га­лії, яку очо­лює Па­у­лу Пор­таш.

«Ви­хо­дя­чи з ре­зуль­та­ту, який ми отри­ма­ли на цих ви­бо­рах, я вже до­мо­вив­ся із паном Пор­та­шем яко­мо­га швид­ше зі­бра­ти за­галь­но­на­ціо­наль­ні ор­га­ни на­ших пар­тій і фор­ма­лі­зу­ва­ти уго­ду про ство­ре­н­ня уря­ду, що бу­ла осно­вою на­шої ко­а­лі­ції», — ска­зав Ко­е­лью.

Хо­ча «Пор­ту­га­лії по­пе­ре­ду» за­бра­кло 17 місць, щоб одно­о­сі­бно сфор­му­ва­ти біль­шість, тим не мен­ше пе­ре­мо­гу у бло­ці роз­ці­ни­ли, як схва­ле­н­ня на­се­ле­н­ням по­лі­ти­ки за­оща­дже­н­ня. «Впер­ше в істо­рії уря­до­вій ко­а­лі­ції вда­ло­ся не ли­ше ви­ко­на­ти свій ман­дат, але й за­ли­ши­ти­ся на дру­гий тер­мін», — ска­зав Па­у­лу Пор­таш, лі­дер На­ро­дної пар­тії, що вхо­дить до вла­дно­го бло­ку.

Опо­зи­цій­ні со­ці­а­лі­сти при­ві­та­ли су­пер­ни­ків із пе­ре­мо­гою. Їхній лі­дер Ан­то­ніу Ко­шта за­явив, що не бу­де об’єд­ну­ва­ти­ся із ін­ши­ми лі­ви­ми си­ла­ми для фор­му­ва­н­ня біль­шо­сті. «Ко­а­лі­ція має ро­зу­мі­ти, що Пор­ту­га­лія пе­ре­жи­ває но­вий по­лі­ти­чний імпульс. Во­ни біль­ше не змо­жуть ке­ру­ва­ти так, як ра­ні­ше, вда­ю­чи, що ні­чо­го не ста­ло­ся», — ска­зав він.

Для со­ці­а­лі­стів на чо­лі з ме­ром Лі­са­бо­на Ан­то­ніу Ко­штою, дру­ге мі­сце та 32% го­ло­сів — це май­же по­раз­ка. Однак за умо­ви об’єд­на­н­ня з ін­ши­ми лі­ви­ми си­ла­ми, зокре­ма ко­му­ні­ста­ми, со­ці­а­лі­сти та­кож ма­ти­муть шанс сфор­му­ва­ти ко­а­лі­цію. Хо­ча Ко­шта ро­зра­хо­ву­вав на кра­щі ре­зуль­та­ти і на прес-кон­фе­рен­ції ви­знав по­раз­ку, він на­го­ло­сив, що не пі­де у від­став­ку з по­са­ди го­ло­ви пар­тії, як то­го ви­ма­га­ють де­я­кі одно­пар­тій­ці.

По­при те, що пор­ту­галь­ські ви­бор­ці не да­ли одно­зна­чно­го ман­да­ту на уря­ду­ва­н­ня пра­во­цен­три­стам, ви­гля­дає, що, на від­мі­ну від Гре­ції та Іспа­нії, край­ні лі­ві пар­тії у Пор­ту­га­лії на­ра­зі не на­бу­ли ма­со­вої по­пу­ляр­но­сті.

«Ви­клик по­чи­на­є­ться за­раз», — так про­ко­мен­ту­ва­ла ре­зуль­та­ти ви­бо­рів що­ден­на га­зе­та Diario de Noticias в ре­да­кцій­ній стат­ті за по­не­ді­лок. Ін­ша Publico від­зна­чи­ла, що го­ло­су­ва­н­ня «за­ли­ши­ла кра­ї­ну в глу­хо­му ку­ті».

У най­ближ­чі дні пре­зи­дент Пор­ту­га­лії по­про­сить пар­тію, яка на­бра­ла най­біль­ше го­ло­сів сфор­му­ва­ти уряд. Гла­ва дер­жа­ви по­тен­цій­но мо­же по­про­си­ти лі­во­цен­трист­ські пар­тії взя­ти вла­ду, бо во­ни ра­зом ма­ють біль­ше місць ніж, чин­ний уряд.

Однак між со­ці­а­лі­ста­ми та ін­ши­ми пар­ті­я­ми існує по­лі­ти­чна прір­ва. Лі­вий блок, який здо­був 19 місць, хо­че пе­ре­го­во­ри­ти на­ціо­наль­ний борг, і ви­ма­гає кра­щих умов ви­пла­ти бор­гів кре­ди­то­рам і по­кла­сти край за­хо­дам жорс­ткої еко­но­мії, збіль­шу­ю­чи корпоративний по­да­ток. А ко­му­ні­сти­чна пар­тія, яка здо­бу­ла 17 місць, ви­сту­пає за ви­хід Пор­ту­га­лії з єв­ро­зо­ни.

І що най­го­лов­ні­ше, лі­дер со­ці­а­лі­стів Ан­то­ніо Ко­шта за­явив під час ви­бор­чої кам­па­нії, що він мо­же увійти до скла­ду ве­ли­кої ко­а­лі­ції «ко­ли іно­пла­не­тя­ни при­зем­ля­ться на зем­лі».

На дум­ку огля­да­чів, пер­ший го­лов­ний тест но­во­го по­лі­ти­чно­го клі­ма­ту від­бу­де­ться че­рез кіль­ка ти­жнів, ко­ли пар­ла­мент бу­де обго­во­рю­ва­ти про­ект бю­дже­ту на 2016 ро­ку.

«ПО­ПЕ­РЕ­ДНІ ПІД­СУМ­КИ ВИ­БО­РІВ У ПОР­ТУ­ГА­ЛІЇ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ ДО­СИТЬ ПО­ЗИ­ТИВ­НІ»

Ле­о­нід ТРЕТЯК, тим­ча­со­вий по­ві­ре­ний у спра­вах Укра­ї­ни в Пор­ту­галь­ській ре­спу­блі­ці, Лі­са­бон:

— Оста­то­чні під­сум­ки ре­зуль­та­тів го­ло­су­ва­н­ня у Пор­ту­га­лії ро­би­ти ще ра­но. Але якщо бра­ти до ува­ги, що ско­рі­ше за все, пе­ре­мо­га за- ли­ши­ться за прав­ля­чою ко­а­лі­ці­єю, яка скла­да­є­ться із со­ці­ал-де­мо­кра­тів і На­ро­дної пар­тії Пор­ту­га­лії, то ду­же ве­ли­ких змін у на­сту­пно­му уря­ді очі­ку­ва­ти не до­во­ди­ться. Бо лі­де­ри обох пар­тій, які вхо­дять до ко­а­лі­ції, во­ни за­раз при вла­ді. Роз­по­діл­порт­фел ів у на­сту­пно­му кабінеті мі­ні­стрів від­бу­де­ться між ци­ми пар­ті­я­ми. І те, що со­ці­а­лі­сти отри­ма­ли по­над 30% го­ло­сів і це є їм дасть зна­чну кіль­кість місць у пар­ла­мен­ті, мо­жна спо­ді­ва­тись, що во­ни бу­дуть бра­ти більш ши­ро­ку участь у на­сту­пно­му ке­рів­ни­цтві кра­ї­ною.

Якщо роз­клад за­ли­ши­ться, та­ким як це за­раз є, то для Укра­ї­ни це бу­де ве­ли­ким по­зи­ти­вом, бо Пор­ту­га­лія бу­ла і за­ли­ша­є­ться ста­біль­ним по­слі­дов­ним ло­бі­стом ін­те­ре­сів Укра­ї­ни в сві­то­вих і єв­ро­пей­ських стру­кту­рах. Во­на зав­жди під­три­му­ва­ла Укра­ї­ну і до­лу­ча­лась до за­яв і до­ку­мен­тів, які при­йма­лись у ме­жах ЄС і то­му чи­слі пар­ла­мент­ських ор­га­ні­за­ці­ях на ко­ристь Укра­ї­ни. То­му я ду­маю, в цьо­му аспе­кті по­пе­ре­дні під­сум­ки ви­бо­рів у Пор­ту­га­лії для нас до­сить по­зи­тив­ні.

Що за­ва­ди­ло со­ці­а­лі­стам здо­бу­ти пе­ре­мо­гу, яку їм про­ро­ку­ва­ли по­пе­ре­дні опи­ту­ва­н­ня. Со­ці­а­лі­стам за­ва­ди­ло здо­бу­ти пе­ре­мо­гу те, що во­ни по­ча­ли мусу­ва­ти де­я­кі те­ми про май­бу­тнє роз­ви­тку Пор­ту­га­лії, які не під­хо­ди­ли на­се­лен­ню. Зокре­ма му­су­ва­лись та­кі по­зи­ції, як на­ціо­наль­на сві­до­мість аж до ви­хо­ду із зо­ни єв­ро і по­вер­не­н­ня до на­ціо­наль­ної ва­лю­ти, ін­ши­ми сло­ва­ми де­цен­тра­лі­за­цій­ні га­сла, близь­кі до ан­ти­гло­ба­ліст­ських.

Пі­сля­кри­зо­ва си­ту­а­ція по­ка­за­ла пор­ту­галь­цям, що єди­не, на що мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти кра­ї­на, а са­ме на фі­нан­со­ву до­по­мо­гу Dче­н­ням пор­ту­галь­ським на­се­ле­н­ням сво­го по­зи­тив­но­го май­бу­тньо­го в еко­но­мі­чно­му пла­ні. І то­му під кі­нець цих пе­ре­го­нів со­ці­а­лі­сти по­мі­тно роз­гу­би­ли свої по­зи­ції. Біль­ше то­го, з’ яви­ли­ся озна­ки роз­ко­лу в ке­рів­ни­цтві со­ці­а­лі­стів. Ген­сек Ко­шта вже з по­ча­тку пе­ре­го­нів се­бе по­зи­ціо­ну­вав як пра­кти­чно но­вий прем’ єр і на­віть ви­су­вав свою про­гра­му, то під кі­нець він роз­гля­дав мо­жли­вість ба­ло­ту­ва­тись на по­са­ду пре­зи­ден­та, а йо­го но­мер три у спи­ску Ма­рія Де­бе­лень за­яви­ла, що та­кож бу­де ба­ло­ту­ва­ти­ся в пре­зи­ден­ти.

Що сто­су­є­ться ре­зуль­та­тів лі­во­го бло­ку, то це не бу­де ма­ти пра­кти­чно­го впли­ву на по­лі­ти­ку Пор­ту­га­лії.

«У ПОР­ТУ­ГА­ЛІЇ ЗРО­СТА­Н­НЯ ЛІ­ВИХ НА­СТРО­ЇВ ВСЕ-ТА­КИ НЕ НА­СТІЛЬ­КИ КА­ТА­СТРО­ФІ­ЧНЕ, ЯК ЦЕ БУ­ЛО У ГРЕ­ЦІЇ»

Сер­гій СО­ЛОД­КИЙ, пер­ший за­сту­пник Iн­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки, Ки­їв:

— Пор­ту­галь­ський ви­бо­рець теж ро­бить по­мил­ки, але не на­стіль­ки кри­ти­чні, як гре­цький. Пор­ту­галь­ці сто­ми­ли­ся від по­стій­них за­хо­дів еко­но­мії, від без­ро­бі­т­тя, від ви­со­ко­го рів­ня бі­дно­сті, со­тні ти­сяч пор­ту­галь­ців вті­ка­ють із кра­ї­ни... Усе це ство­рює бла­го­да­тний грунт для по­пу­лі­стів рі­зно­го пла­ну — осо­бли­во для по­лі­ти­ків лі­во­го спря­му­ва­н­ня. Утім, у Пор­ту­га­лії ріст лі­вих на­стро­їв все- та­ки не на­стіль­ки ка­та­стро­фі­чний, як це бу­ло, при­мі­ром, у Гре­ції. Ви­бор­ці все-та­ки роз­бір­ли­ві­ші; а мо­жли­во, гре­цький цьо­го­рі­чний до­свід із пе­ре­мо­гою лі­во­по­пу­лі­сти­чн­ної «Сі­рі­зи» чо­мусь на­вчив. Та­кі трен­ди не­суть опо­се­ред­ко­ва­ні ри­зи­ки і для Укра­ї­ни. На­при­клад, пор­ту­галь­ська Ком­пар­тія пря­мим текс­том зви­ну­ва­чує укра­їн­ську вла­ду ( « пу­тчи­стів » ) в за­гра­ван­ні з фа­ши­змом, в пе­ре­слі­ду­ван­ні «де­мо­кра­ти­чних» ко­му­ні­стів. При цьо­му лі­ві Пор­ту­га­лії під­тя­гу­ють під на­ду­ма­ні зви­ну­ва­че­н­ня вла­сний істо­ри­чний до­свід: «Ком­пар­тія Пор­ту­га­лії вва­жає, що та­кі дії укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту за­слу­го­ву­ють на осуд уря­ду Пор­ту­га­лії — кра­ї­ни, що за­зна­ва­ла стра­ж­дань упро­довж 48 ро­ків фа­шист­ської ди­кта­ту­ри » . Існу­ва­н­ня та­ких на­стро­їв до­во­дить не­об­хі­дність ін­тен­сив­ні­шої ро­бо­ти укра­їн­ських по­лі­ти­ків, на­у­ков­ців, жур­на­лі­стів чи на­віть пе­ре­сі­чних укра­їн­ців, чия гро­ма­да в Пор­ту­га­лії до­во­лі по­ту­жна, для роз­ві­ю­ва­н­ня про­па­ган­дист­ської ахі­неї «рус­ско­го ми­ра». Пор­ту­галь­ські по­лі­ти­ки в при­ва­тних роз­мо­вах зі­зна­ю­ться: ми вас актив­но не під­три­му­є­мо не то­му, що не ві­ри­мо в ва­шу пра­во­ту; про­бле­ма в то­му, що ба­га­то пор­ту­галь­ців про­сто ма­ло зна­ють про агре­сію Ро­сії — мов­ляв, це над­то да­ле­ко від Пор­ту­га­лії. Хо­ча ни­ні­шня кри­за з бі­жен­ця­ми з Си­рії по­ка­зує, що від­стань у гло­ба­лі­зо­ва­но­му сві­ті кон­це­пція від­но­сна. І ті за­гро­зи, які сьо­го­дні не­се в со­бі мі­лі­та­рист­ська Ро­сія, мо­жуть ма­ти для Єв­ро­пи ку­ди ка­та­стро­фі­чні­ші наслідки, ніж без­пе­ко­ві ви­кли­ки Близь­ко­го Схо­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.