Хто сто­їть за протестами в Ки­ши­не­ві

Ві­о­рел ЧИВРІГЕ: «П’ята ко­ло­на по­ка­зує се­бе до­сить ча­сто в Мол­до­ві»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

Ми­ну­лих ви­хі­дних ан­ти­уря­до­ві про­те­сти в Мол­до­ві спа­ла­хну­ли з но­вою си­лою. При­бі­чни­ки про­ро­сій­ських На­шої пар­тії та Пар­тії со­ці­а­лі­стів роз­би­ли пе­ред бу­дів­лею пар­ла­мен­ту в Ки­ши­не­ві на­ме­то­ве мі­сте­чко. Іні­ці­а­то­ри де­мон­стра­ції — гро­ма­дян­ська пла­тфор­ма «Гі­дність і прав­да» за­кли­ка­ли мол­до­ван до без­стро­ко­вої акції про­те­сту.

«Ми по­чне­мо ство­рю­ва­ти страй­ко­ві ко­мі­те­ти в ко­жній шко­лі, ко­жно­му тро­лей­бу­сно­му пар­ку і так да­лі. Ми за­бло­ку­є­мо ді­яль­ність ці­єї вла­ди, за­бло­ку­є­мо ді­яль­ність хун­ти з тим, щоб во­на по­то­ну­ла у вла­сних по­ми­ях», — за­явив один із лі­де­рів «Гі­дно­сті і прав­ди» Ва­силь Не­ста­се, яко­го ци­тує пор­та­лpoint.md.

Та­кож по­ві­дом­ля­є­ться, що за під­сум­ка­ми не­діль­но­го мі­тин­гу акти­ві­сти ство­ри­ли вла­сну си­ло­ву стру­кту­ру — «На­ро­дну гвардію». Як пи­ше newsmaker.md, пе­ре­дба­ча­є­ться, що до неї ввій­дуть лю­ди з вій­сько­вою пі­дго­тов­кою, а її зав­да­н­ням ста­не «за­хист про­те­сту­ю­чих від про­во­ка­цій вла­ди».

На­га­да­є­мо, го­лов­ні ви­мо­ги про­те­сту­валь­ни­ків, які вла­што­ву­ють де­мон­стра­ції з по­ча­тку ве­ре­сня — від­став­ка пре­зи­ден­та Ні­ко­лає Ті­мо­фті та уря­ду, а та­кож про­ве­де­н­ня до­стро­ко­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Окрім цьо­го, Мол­до­ва ви­ма­гає при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті вин­них у роз­кра­дан­ні по­над мі­льяр­да до­ла­рів із бан­ків­ської си­сте­ми Мол­до­ви.

«День» звер­нув­ся до екс­пер­та ана­лі­ти­чно­го цен­тру IDIS VIITORUL Ві­о­ре­ла ЧИВРІГЕ (Ки­ши­нів) з про­ха­н­ням змо­де­лю­ва­ти подаль­ший роз­ви­ток про­те­стів у Мол­до­ві:

— Ви­хо­дя­чи з тих про­блем, які ви­ни­кли в Мол­до­ві остан­ні­ми ро­ка­ми — їх ба­га­то, — це до­ста­тньо сер­йо­зно для та­кої ма­лень­кої кра­ї­ни.

Про­те про­бле­ма ле­жить і у ви­мо­гах про­те­сту­валь­ни­ків, які во­ни ви­су­ва­ють. Де­мон­стран­ти — не­ор­ди­нар­на ма­са, в якій пред­став­ле­но при­бі­чни­ків як пра­вих, так і лі­вих пар­тій. Во­ни ви­сту­па­ють за від­став­ку пер­ших осіб дер­жа­ви. Але тут по­трі­бен глиб­ший під­хід: чи сто­су­є­ться ця про­бле­ма ли­ше цих по­лі­ти­ків чи ба­га­тьох ін­ших, які очо­лю­ють ві­дом­ства і сер­йо­зні уста­но­ви? У той же час все це по­тріб- но роз­гля­да­ти ком­пле­ксно, оскіль­ки це все зв’яза­не між со­бою.

По­трі­бно та­кож ро­зу­мі­ти, що 2014 ро­ку Мол­до­ва пе­ре­йшла ру­бі­кон, ко­ли 30 ли­сто­па­да бу­ло про­ве­де­но пар­ла­мент­ські ви­бо­ри. Про­те ви­слов­лю­є­ться дум­ка, що ці ви­бо­ри бу­ло сфаль­си­фі­ко­ва­но.

Се­ред про­те­сту­валь­ни­ків за­раз та­кий на­стрій, що на­віть ма­лень­ка іскра мо­же при­зве­сти до жа­хли­вих на­слід­ків, на­при­клад та­ких, які бу­ли 7 кві­тня 2009 ро­ку (ма­со­ві за­во­ру­ше­н­ня в Мол­до­ві, яким пе­ре­ду­вав мі­тинг опо­зи­ції. — Ред.). По­трі­бно ду­же ува­жно й сер­йо­зно по­ста­ви­ти­ся до то­го, що від­бу­ва­є­ться. Окрім цьо­го, слід роз­гля­да­ти будь-які сце­на­рії, ре­зуль­та­ти яких мо­жуть бу­ти не по­зи­тив­ни­ми, а більш гні­тю­чи­ми, ніж ті, які бу­ли пі­сля 2009 ро­ку. Вра­хо­ву­ю­чи кіль­кість груп, ре­пре­зен­то­ва­них у цих про­те­стах, їхні ви­мо­ги та­кож роз­рі­зня­ю­ться.

З бо­ку дер­жа­ви мо­жуть бу­ти по­сту­пки. Зокре­ма — це за­мі­на осіб, які очо­лю­ють пев­ні ві­дом­ства. Про­те я не ба­чу єди­ної дум­ки про те, хто з мі­ні­стрів міг би по­тра­пи­ти під роз­да­чу.

Ви­мо­ги де­мон­стран­тів мо­жуть та­кож змі­ню­ва­ти­ся. По­трі­бно ро­зу­мі­ти, що під­три­му­ва­ти та­ку кіль­кість лю­дей мо­жуть ті, хто має фі­нан­со­ві ре­сур­си і ду­же до­бру ко­ман­ду, яка б пра­цю­ва­ла на збе­ре­же­н­ня то­ну­су та­ких ви­сту­пів. На да­ний мо­мент я не ба­чу, щоб ці про­те­сти збе­ре­гли­ся на то­му ж рів­ні, на яко­му во­ни бу­ли два-три ти­жні то­му або збіль­ши­ли­ся б.

За мі­сяць си­ту­а­ція бу­де аб­со­лю­тно ін­шою. По-пер­ше, Мол­до­ві до­ве­де­ться біль­ше пла­ти­ти за спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії і га­зу. Та­кож очі­ку­є­ться стри­бок цін на про­до­воль­чі то­ва­ри. Є сто­ро­на, яка не­ви­ди­ма за­раз, але ско­ро во­на по­ка­же свої зу­би. Лю­ди та­кож зі­ткну­ться і з уто­мою, що не­ми­ну­че під час та­ких про­те­стів. Не­мо­жли­во утри­му­ва­ти або стри­му­ва­ти стіль­ки лю­дей у на­пру­зі де­кіль­ка мі­ся­ців. По­трі­бно або розв’язу­ва­ти та­кі про­бле­ми, або зро­зу­мі­ти, що ви­мо­ги, які ви­су­ва­ю­ться, не бу­де ре­а­лі­зо­ва­но.

Ро­сій­ський чин­ник зав­жди був у Мол­до­ві: і до 2009 ро­ку, і пі­сля. Він був по­мі­тний на­віть то­ді, ко­ли в Мол­до­ві все бу­ло спо­кій­но. Є ре­гіо­ни, де цей чин­ник упі­зна­ва­ний і чи­нить ду­же силь­ний вплив на всі яви­ща в по­лі­ти­чно­му і еко­но­мі­чно­му жит­ті ре­гіо­ну. Я маю на увазі Га­га­у­зію, Лі­в­обе­реж­жя Дні­стра і мі­сто Бєль­ці. П’ята ко­ло­на по­ка­зує се­бе до­сить ча­сто в Мол­до­ві.

Під час цих про­те­стів у нас з’явив­ся но­вий на­ме­то­вий та­бір, який ор­га­ні­зу­ва­ли при­бі­чни­ки Уса­то­го і До­до­на (лі­де­ри про­ро­сій­ських пар­тій). Якщо го­во­ри­ти про лі­де­рів цих пар­тій — один із них, Ігор До­дон, пра­цю­вав ду­же по­си­ле­но то­рік, ко­ли з’яви­ли­ся про­бле­ми з екс­пор­том мол­дов­ської про­ду­кції на ро­сій­ський ри­нок. То­ді бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но мар­ші про­те­сту на пів­но­чі кра­ї­ни, які хо­ті­ли роз­гой­да­ти си­ту­а­цію в Га­га­у­зії. Уса­тий і До­дон — при­бі­чни­ки і чле­ни п’ятої ко­ло­ни в Мол­до­ві.

ФО­ТО РЕЙТЕР

НА ЗА­КЛИК ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РІВ МІ­ТИН­ГУ­ВАЛЬ­НИ­КИ ПРИ­ЙШЛИ НА АКЦІЮ З БІ­ЛИ­МИ ХРИЗАНТЕМАМИ. КВІ­ТИ ПО­КЛИ­КА­НІ СИМ­ВО­ЛІ­ЗУ­ВА­ТИ «ВИ­КЛЮ­ЧНО МИР­НИЙ ХА­РА­КТЕР ПРО­ТЕ­СТУ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.