Чи­сло жертв по­ве­ні на Ла­зу­ро­во­му бе­ре­зі Фран­ції збіль­ши­ло­ся до 18

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Чи­сло жертв по­ве­ні на пів­дні Фран­ції до­ся­гло 18, ще 5 осіб ра­ху­ю­ться зни­кли­ми без ві­сти. Удар сти­хії при­пав на зна­ме­ни­ті ку­рор­ти Ла­зу­ро­во­го бе­ре­га: всьо­го за де­кіль­ка го­дин у де­пар­та­мен­тах Вар і При­мор­ські Аль­пи ви­па­ло 10% від рі­чної нор­ми опа­дів. Мі­сце­ві ме­шкан­ці го­во­рять, що все ста­ло­ся так швид­ко, що во­ни не всти­гли ні­чо­го зро­би­ти: «За 10 хви­лин во­да під­ня­ла­ся ось до та­ко­го рів­ня, і це ще при то­му, що две­рі бу­ло за­чи­не­но. Це бу­ло про­сто без­ум­ство якесь!» За­то­пле­ні ці­лі квар­та­ли Ніц­ци, Канн, Ан­ті­ба. У де­яких мі­сцях спо­сте­рі­га­ли­ся на­віть тор­на­до. Але най­більш не­без­пе­чно все бу­ло в кем­пін­гах. Пре­зи­дент Фран­ції Фран­суа Ол­ланд зу­стрів­ся в не­ді­лю з ме­шкан­ця­ми мі­ста Бь­йо­та, де від по­ве­ні за­ги­ну­ло троє лі­тніх лю­дей у мі­сце­во­му бу­дин­ку для лі­тніх лю­дей. Пре­зи­дент ви­сло­вив спів­чу­т­тя рі­дним і близь­ким за­ги­блих і по­обі­цяв, що за­сі­да­н­ня Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів у середу бу­де при­свя­че­не си­ту­а­ції в де­пар­та­мен­ті При­мор­ські Аль­пи. Для до­по­мо­ги по­стра­жда­лим ра­йо­нам бу­де пе­ре­ра­хо­ва­но ко­шти зі спе­ці­аль­но­го дер­жав­но­го фон­ду до­по­мо­ги при сти­хій­них ли­хах. У Кан­нах і Ніц­ці па­ра­лі­зо­ва­но ле­то­ви­ща, під­то­пле­но вок­за­ли, за­лі­зни­чні ко­лії по­шко­дже­но. 27 ти­сяч бу­дин­ків у ра­йо­ні ли­ха за­ли­ши­ли­ся без сві­тла. У ніч на по­не­ді­лок зли­ви при­пи­ни­ли­ся, ря­ту­валь­ни­ки ве­дуть по­шу­ко­ві ро­бо­ти і лі­кві­до­ву­ють наслідки роз­гу­лу сти­хії.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.