Ту­реч­чи­на за­жа­да­ла від Ро­сії по­яснень че­рез втор­гне­н­ня лі­та­ка

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ту­реч­чи­на за­жа­да­ла у ро­сій­сько­го по­сла по­ясни­ти, яким чи­ном у по­ві­тря­ний про­стір кра­ї­ни вторг­ся ро­сій­ський вій­сько­вий лі­так. Згі­дно з за­я­вою ту­ре­цько­го мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, ро­сій­ський лі­так втор­гнув­ся до по­ві­тря­но­го про­сто­ру Ту­реч­чи­ни ми­ну­лої су­бо­ти. На пе­ре­хо­пле­н­ня бу­ло спря­мо­ва­но два ви­ни­щу­ва­чі F-16 ВПС Ту­реч­чи­ни. Ам­ба­са­дор Ро­сії в Ту­реч­чи­ні Ан­дрій Кар­лов ви­кли­ка­ний до ту­ре­цько­го МЗС для то­го, щоб да­ти по­ясне­н­ня. Ту­ре­цький мі­ністр за­кор­дон­них справ Фе­рі­дун Си­нір­лі­о­глу обго­во­рив цей ін­ци­дент з ро­сій­ським ко­ле­гою Сер­гі­єм Лав­ро­вим і з клю­чо­ви­ми пар­тне­ра­ми в НАТО. В остан­ні дні Ту­реч­чи­на і де­я­кі кра­ї­ни За­хо­ду кіль­ка ра­зів ви­сту­па­ли із за­су­дже­н­ням вій­сько­во­го втру­ча­н­ня Ро­сії до си­рій­сько­го кон­флі­кту на бо­ці Ба­ша­ра Аса­да. Так, пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган (на фо­то) на­звав дії Мо­скви по­мил­кою, яка при­зве­де до подаль­шої ізо­ля­ції Ро­сії. А за сло­ва­ми бри­тан­сько­го прем’єра Де­ві­да Ке­ме­ро­на, Мо­сква не зав­дає уда­рів по джи­ха­ди­стах «Іслам­ської дер­жа­ви», а ли­ше до­по­ма­гає «м’ясни­ко­ві Аса­ду». В ін­терв’ю Бі-бі-сі Кемерон на­звав це «жа­хли­вою по­мил­кою» і за­кли­кав ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на «змі­ни­ти курс» і під­три­ма­ти зу­си­л­ля США та Бри­та­нії в бо­роть­бі з «ІД».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.