Newsweek: Аль-Ка­ї­да го­то­ва пла­ти­ти за по­ло­не­них сол­да­тів РФ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Бо­йо­ви­ки угру­по­ва­н­ня « Фронт аль- Ну­сра » , яке пов’ яза­не з АльКа­ї­дою, ого­ло­си­ли ви­на­го­ро­ду за по­ло­не­них ро­сій­ських сол­да­тів, ко­трі пе­ре­бу­ва­ють у Си­рії. Про це пи­ше ви­да­н­ня Newsweek, по­си­ла­ю­чись на ого­ло­ше­н­ня бо­йо­ви­ків в со­ці­аль­ній ме­ре­жі Twitter. Так, за да­ни­ми ви­да­н­ня, за одно­го по­ло­не­но­го ро­сій­сько­го вій­сько­во­го бо­йо­ви­ки про­по­ну­ють до 1 млн. си­рій­ських фун­тів (близь­ко $5,3 тис.). «Бра­т­тя-ге­рої, мо­джа­хе­ди! Ви­на­го­ро­да за ко­жно­го ро­сій­сько­го сол­да­та — міль­йон», — ска­за­но в ого­ло­шен­ні. За вер­сі­єю ви­да­н­ня, та­кі сло­ва ви­мо­вив ва­та­жок «Фрон­ту аль-Ну­сра» Абу Хас­сан аль-Ку­ва­і­ті. Як вва­жає екс­перт з пи­тань Близь­ко­го Схо­ду з ана­лі­ти­чної ізра­їль­ської ком­па­нії Levantine Group Ма­ха­ель Хо­ро­віц, у та­кий спо­сіб бо­йо­ви­ки хо­чуть за­гі­ту­ва­ти на свій бік но­во­бран­ців-мо­джа­хе­дів із ко­ли­шньо­го СРСР. «Той факт, що ісла­мі­сти зно­ву во­ю­ють про­ти ро­сій­ських сол­да­тів, як це бу­ло де­ся­ти­лі­т­тя то­му в Аф­га­ні­ста­ні, — це по­ту­жний збір­ний образ, який мо­же об’єд­на­ти джи­ха­ди­стів з Пів­ні­чної Си­рії», — за­явив ана­лі­тик.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.