ВПС Ізра­ї­лю за­вда­ли уда­рів по цілях ХАМАС у се­кто­рі Га­за

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ізра­їль­ські ВПС за­вда­ли уда­рів по се­кто­ру Га­за у від­по­відь на ра­ке­тний об­стріл­те­ри­то­рії єв­рей­ської дер­жа­ви. Бом­бар­ду­ва­ли вій­сько­ві об’єкти ру­ху ХАМАС, на який Ізра­їль по­кла­дає від­по­від­аль­ність за еска­ла­цію на­пру­же­но­сті. В хо­ді зі­ткнень у мі­сті Туль­карм на За­хі­дно­му бе­ре­зі Йор­да­ну вби­то 18-рі­чно­го па­ле­стин­ця. Ар­мія ве­де роз­слі­ду­ва­н­ня ін­ци­ден­ту. Ми­ну­лої не­ді­лі в зі­ткне­н­нях з ізра­їль­ською ар­мі­єю та по­лі­ці­єю в рі­зних ра­йо­нах За­хі­дно­го бе­ре­га Йор­да­ну та Схі­дно­го Єру­са­ли­му по­ра­не­н­ня ді­ста­ли по­над 200 па­ле­стин­ців. Так са­мо на­пе­ре­до­дні ізра­їль­ська по­лі­ція час­тко­во обме­жи­ла до­ступ до Ста­ро­го мі­ста Єру­са­ли­му для па­ле­стин­ців. Да­ний за­хід бу­ло за­про­ва­дже­но пі­сля то­го, як тут у су­бо­ту озбро­є­ний но­жем па­ле­сти­нець убив двох ізра­їль­тян. На­пру­же­ність у Схі­дно­му Єру­са­ли­мі зро­сла че­рез обме­же­н­ня до­пу­ску до ме­че­ті Аль-Акса ві­ру­ю­чих мо­лод­ших за 50 ро­ків. Та­кож па­ле­стин­ці по­бо­ю­ю­ться, що ізра­їль­тя­ни хо­чуть змі­ни­ти ста­тус-кво Хра­мо­вої го­ри. Ізра­їль за­яв­ляє, що має на­мір збе­рег­ти йо­го від­по­від­но до існу­ю­чих угод.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.