Олег УСТЕНКО,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Фон­ду Блей­зе­ра в Укра­ї­ні:

Den (Ukrainian) - - Економіка -

23 ве­ре­сня тре­ба бу­ло ви­пла­ти­ти пів­мі­льяр­да до­ла­рів, і Укра­ї­на цьо­го не зро­би­ла, тож не­має ні­чо­го див­но­го, що кра­ї­на уві­йшла в ста­дію те­хні­чно­го де­фол­ту. Що­прав­да, Між­на­ро­дна асо­ці­а­ція сво­пів і де­ри­ва­ти­вів тра­ктує те­хні­чний де­фолт як пов­ний де­фолт, го­лов­не, що не здій­сне­но про­пла­ту. Те­пер до­ве­де­ться від­шко­до­ву­ва­ти зби­тки за ци­ми сво­па­ми — пла­ти­ти гро­ші

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.