У Лон­до­ні від­зна­ча­ють На­ціо­наль­ний ти­ждень вов­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На істо­ри­чній ву­ли­ці крав­ців Се­ві­ля Роу роз­мі­сти­лось «ім­про­ві­зо­ва­не» па­со­ви­ще з п’ят­де­ся­тьма вів­ця­ми. Офі­цій­но кам­па­нія з по­пу­ля­ри­за­ції вов­ни стар­ту­ва­ла п’ять ро­ків то­му — на по­ча­тку жов­тня 2010 ро­ку. Ове­ча шерсть — гор­дість Ве­ли­ко­бри­та­нії. Під­твер­дже­н­ням то­му є факт, що до­сі спі­кер, який від­кри­ває за­сі­да­н­ня ан­глій­сько­го пар­ла­мен­ту, за тра­ди­ці­єю си­дить на мі­шку з вов­ною. Цей зви­чай ро­дом з се­ре­дньо­віч­чя, ко­ли Ан­глія бу­ла го­лов­ним екс­пор- те­ром вов­ни і вов­ня­них ви­ро­бів в Єв­ро­пу і вва­жа­ла­ся про­від­ним ви­ро­бни­ком як за які­стю, так і за кіль­кі­стю ма­те­рі­а­лу. Сим­во­лі­зу­ю­чи на­ціо­наль­не на­дба­н­ня кра­ї­ни, Лорд-кан­цлер си­дів і си­дить на мі­шку, на­би­то­му шер­стю овець. Єди­на зміна тра­ди­ції — мі­шок на­би­ва­ють вов­ною не тіль­ки ви­ро­бни­цтва Ве­ли­ко­бри­та­нії, а й ін­ших кра­їн Спів­дру­жно­сті, що сим­во­лі­зує єд­ність цих кра­їн.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.