Плюс 1% до ВВП...

Сві­то­вий банк: в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться по­віль­не еко­но­мі­чне по­жвав­ле­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

«Утре­тьо­му квар­та­лі 2015 ро­ку ВВП ви­ріс на 1%», — озву­чи­ла но­вий ма­кро­еко­но­мі­чний прогноз еко­но­міст Сві­то­во­го бан­ку (СБ) в Укра­ї­ні Ана­ста­сія Го­ло­вач. Ди­ре­ктор Сві­то­во­го бан­ку з пи­тань Бі­ло­ру­сі, Мол­до­ви та Укра­ї­ни Чі­мяо Фан до­дав, що за під­сум­ка­ми ро­ку за­галь­не па­ді­н­ня ста­но­ви­ти­ме ще 12%. При­чи­ни — не­ви­зна­че­ність вій­сько­во­го кон­флі­кту на схо­ді та по­гір­ше­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ція на зов­ні­шніх си­ро­вин­них рин­ках.

У Сві­то­во­му бан­ку опти­мі­сти­чно див­ля­ться на зро­ста­н­ня цін. До­ся­гнув­ши пі­ку в кві­тні (61%), ін­фля­ція пі­шла на спад, і в сер­пні 2015 ро­ку зу­пи­ни­ла­ся на по­зна­чці 53%. Як по­я­сни­ла Го­ло­вач, за під­сум­ка­ми 2015 ро­ку очі­ку­є­ться 40%, а в 2016-му — 20% ін­фля­ції. Від­так, вва­жає Чі­мяо, укра­їн­ській вла­ді тре­ба збе­рі­га­ти жорс­тку фі­скаль­ну і мо­не­тар­ну по­лі­ти­ку, щоб утри­му­ва­ти зро­ста­н­ня цін. «Подаль­ші еко­но­мі­чні про­гно­зи за­ле­жа­ти­муть від про­дов­же­н­ня вла­дою ма­кро­еко­но­мі­чних і стру­ктур­них ре­форм», — по­яснив Фан. На йо­го дум­ку, уряд має ро­би­ти го­лов­ний акцент на по­да­тко­вих ре­фор­мах. Зокре­ма, — змен­ши­ти кіль­кість по­да­тко­вих пре­фе­рен­цій і ско­ро­ти­ти кадровий склад. «За­про­по­но­ва­на по­да­тко­ва ре­фор­ма — крок у пра­виль­но­му на­пря­мі. Але во­на має від­бу­ва­ти­ся па­ра­лель­но зі спро­ще­н­ням адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тків. Іна­кше на тлі зни­же­н­ня по­да­тко­вих ста­вок бю­джет ри­зи­кує втра­ти­ти на­сту­пно­го ро­ку 2,5% ВВП», — під­су­му­ва­ла Ана­ста­сія Го­ло­вач.

За­га­лом же Сві­то­вий банк ра­дить НБУ та уря­ду до­три­му­ва­ти­ся гну­чко­го ва­лю­тно­го кур­су та роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня про збе­ре­же­н­ня ва­лю­тних адмі­ні­стра­тив­них обме­жень. Мов­ляв, НБУ вже має три­мі­ся­чний за­пас до­ла­рів для по­кри­т­тя кри­ти­чно­го ім­пор­ту.

Чи ре­аль­ні для ви­ко­на­н­ня про­гно­зи Сві­то­во­го бан­ку? Про це «День» за­пи­тав го­лов­но­го екс­пер­та гру­пи «По­да­тко­ва ре­фор­ма» РПР Іл­лю НЕСХОДОВСЬКОГО:

— Ціл­ком ре­а­лі­сти­чні про­гно­зи СБ на цей рік. Отри­ма­є­мо чи ні ци­фри, за­кла­де­ні СБ на 2016-й, за­ле­жить від по- да­тко­вої ба­зи, яку ві­зьмуть за осно­ву для бю­дже­ту. За ра­ху­нок чо­го на­пов­ню­ва­ти­муть бю­джет — це го­лов­ний ви­клик і ри­зик на на­сту­пний рік. Якщо зі­пру­ться на стару ба­зу, то еко­но­мі­ка і да­лі про­дов­жу­ва­ти­ме па­да­ти. Ді­ю­ча по­да­тко­ва ба­за при­гні­чує ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки. Від­так зро­ста­ти­ме «тінь» або ви­ро­бни­цтва зу­пи­ня­ти­му­ться. По­трі­бно при­йма­ти но­ву по­да­тко­ву ба­зу, іна­кше еко­но­мі­чно­го про­ри­ву не бу­де. За­про­по­но­ва­ний Мін­фі­ном ва­рі­ант по­да­тко­вої ре­фор­ми ду­же кон­се­рва­тив­ний. На­ра­зі пар­ла­мент­ський ко­мі­тет го­тує свої про­по­зи­ції, і цей про­цес на фі­наль­но­му ета­пі. На­вряд чи по­да­тко­ві змі­ни при­ймуть цьо­го ти­жня в Ра­ді. Але сам до­ку­мент обі­цяє бу­ти ці­ка­вим. Най­імо­вір­ні­ше 70% — осно­ва від Мін­фі­ну, а 30% від гро­мад­сько­сті і пар­ла­мент­сько­го по­да­тко­во­го ко­мі­те­ту.

Чи ско­ро­ти­ться ін­фля­ція вдві­чі на­сту­пно­го ро­ку. Ду­маю, що так. Чо­му? Щоб від­по­ві­сти, по­трі­бно по­ди­ви­ти­ся на її при­ро­ду. Зро­ста­н­ня цін спро­во­ку­ва­ло най­пер­ше під­ви­ще­н­ня та­ри­фів. На­сту­пно­го ро­ку не очі­ку­є­ться зна­чно­го їх під­ви­ще­н­ня. Крім то­го, ско­ро­тив­ся вплив емі­сій­но­го чин­ни­ку, який силь­но під­га­няв ці­ни. Девальвація теж очі­ку­є­ться в ме­жах. Усі ці три фа­кто­ри ма­ють не спо­жив­чий, а ви­да­тко­вий ха­ра­ктер. В укра­їн­ців сьо­го­дні про­сто не­має до­ста­тньо ко­штів, що­би роз­га­ня­ти ці­ни на­дмір­ним по­пи­том. Один при­клад на під­твер­дже­н­ня цьо­го — па­ді­н­ня роз­дрі­бної тор­гів­лі 25%! В Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться ін­фля­ція ви­да­тків. Як її кон­тро­лю­ва­ти? Най­го­лов­ні­ше зу­пи­ни­ти де­валь­ва­цію і сте­жи­ти, щоб кур­со­ві ко­ли­ва­н­ня не пе­ре­ви­щу­ва­ли 10%. Не за­бу­ва­ти про опти­маль­ні та­ри­фи.

За­раз укра­їн­ська еко­но­мі­ка де­мон­струє ба­га­то опти­мі­сти­чних показників, які ство­рю­ють тло для роз­ви­тку. Але ні­ку­ди не по­ді­ло­ся пи­та­н­ня що ж ро­би­ти­ме вла­да для за­лу­че­н­ня ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій? На мій по­гляд, са­ме Ка­бмін має здій­сню­ва­ти ве­ли­кі ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти і вкла­да­ти ці гро­ші, що­би під­три­ма­ти еко­но­мі­ку. Це дасть муль­ти­плі­ка­цій­ний ефект. Укра­ї­на ви­гі­дна для вкла­де­н­ня гро­шей за низ­кою показників (вар­тість тру­до­во­го ре­сур­су, при­бу­тко­вість то­що), але є ве­ли­че­зна ко­ру­пція, яка ви­сту­пає на­віть біль­шим стри­му­ю­чим чин­ни­ком, ніж вій­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.