У чо­му по­ля­гає «Укра­їн­ський шлях» бо­роть­би з ко­ру­пці­єю?

Кра­ї­ні тре­ба усві­до­ми­ти кри­ти­чність те­пе­рі­шньо­го мо­мен­ту і про­я­ви­ти стій­кість у сво­є­му пра­гнен­ні до успі­ху

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

Рей ШІРАТОРІ, про­фе­сор Ви­ща шко­ла гло­баль­них до­слі­джень, Уні­вер­си­тет До­ші­ша, спе­ці­аль­но для «Дня»

Сьо­го­дні пе­ред Укра­ї­ною якнай­го­стрі­ше сто­ять три ве­ли­кі про­бле­ми: вій­сько­вий кон­флікт, еко­но­мі­чна кри­за і ко­ру­пція. Важ­ко уяви­ти со­бі най­не­спри­я­тли­ві­ші чин­ни­ки з то­чки зо­ру роз­ви­тку кра­ї­ни. Пі­сля ухва­ле­н­ня то­рік но­во­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го за­ко­ну бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю по­мі­тно по­си­ли­ла­ся, а са­ма ця те­ма ста­ла ча­сті­ше під­ні­ма­ти­ся в за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції і зві­тах між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства. Йде­ться про роль Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, під­ви­ще­н­ня про­зо­ро­сті і підзві­тно­сті уря­ду, пра­во­за­сто­су­ва­н­ня, по­лі­ти­чну во­лю, олі­гар­хі­чні стру­кту­ри, вза­є­мо­дію з гро­ма­дян­ським су­спіль­ством та ін­ші ва­жли­ві мо­мен­ти, які вже ба­га­то ра­зів обго­во­рю­ва­ли­ся і то­му бу­дуть ви­клю­че­ні тут із роз­гля­ду.

Чле­ни між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства один за одним на­да­ють до­по­мо­гу Укра­ї­ні в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. Так Єв­ро­пей­ський Со­юз ор­га­ні­зу­вав про­гра­му під­го­тов­ки кадрів у цій сфе­рі шля­хом пе­ре­да­чі про­фе­сій­них знань спів­ро­бі­тни­кам ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­нів. Да­нія пла­нує ви­ді­ли­ти 10 млн до­ла­рів США на ан­ти­ко­ру­пцій­ну ді­яль­ність і здій­сне­н­ня про­грам у га­лу­зі дер­жав­но­го управ­лі­н­ня. З кві­тня цьо­го ро­ку Япо­нія ре­а­лі­зує па­кет до­по­мо­ги для від­нов­ле­н­ня де­мо­кра­тії в Укра­ї­ні, що пе­ред­ба­чає, се­ред ін­шо­го, на­вчаль­ні се­мі­на­ри з адмі­ні­стра­тив­но-фі­нан­со­вої ре­фор­ми і бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Все це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки вже про­ве­де­ній в Укра­ї­ні се­рії ре­форм дер­жав­но­го управ­лі­н­ня і силь­но­му пра­гнен­ню її уря­ду до ви­ко­рі­не­н­ня ко­ру­пції.

Во­дно­час слід ви­зна­ти, що шлях у цьо­му на­пря­мі ви­яви­ся тер­ни­стим. По­ча­ток ді­яль­но­сті ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, що пла­ну­вав­ся на сер­пень цьо­го ро­ку, пе­ре­не­се­ний на жов­тень і, ймо­вір­но, бу­де ще да­лі від­кла­де­ний до но­во­го ро­ку. Не за­вер­ше­ний на­бір спів­ро­бі­тни­ків бю­ро, від­су­тній кон­кре­тний план йо­го дій.

У по­ві­дом­ле­н­нях ЗМІ і під час осо­би­стих роз­мов, про­ве­де­них ав­то­ром, про ко­ру­пцію в кра­ї­ні ви­слов­лю­ва­ли­ся рі­зні дум­ки: «В Укра­ї­ні ко­ру­пція — це ча­сти­на куль­ту­ри», «Без ко­ру­пції важ­ко уяви­ти со­бі жи­т­тя», «Пра­ви­ла для за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції ство­ре­ні, але їхній кон­кре­тний зміст не зро­зумі­лий», «Всі дії мар­ні, по­ки об’єктом бо­роть­би не ста­не олі­гар­хі­чна си­сте­ма». Тре­ба че­сно ви­зна­ти, що це ре­аль­ний на­стрій на­ро­ду кра­ї­ни, який, усві­дом­лю­ю­чи не­об­хі­дність бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, во­дно­час ви­ра­жає не­за­до­во­ле­ність не­ефе­ктив­ні­стю і по­ло­вин­ча­ті­стю по­лі­ти­ки, що про­во­ди­ла­ся до цьо­го ча­су. Згі­дно з опи­ту­ва­н­ням, про­ве­де­ним ор­га­ні­за­ці­єю «Тран­спе­рен­сі Ін­тер­нешнл», 74% ре­спон­ден­тів за­яви­ли, що не по­ві­дом­ля­ти­муть про факти ко­ру­пції, що ста­ли їм ві­до­мі, а 63% осіб, які від­по­ві­ли так са­мо, ска­за­ли, що та­кі по­ві­дом­ле­н­ня ви­да­ю­ться їм та­ки­ми, що не да­ють жо­дно­го ре­зуль­та­ту. У до­пов­не­н­ня до цьо­го, від­со­ток тих, хто від­по­вів по­зи­тив­но на за­пи­та­н­ня «Чи зда­тні гро­ма­дя­ни кра­ї­ни сво­єю уча­стю в ан­ти­ко­ру­пцій­ній ді- яль­но­сті змі­ни­ти су­спіль­ство?», був в Укра­ї­ні, по­рів­ня­но з ін­ши­ми кра­ї­на­ми, ду­же низь­ким.

Не­від’єм­ною умо­вою бо­роть­би з ко­ру­пці­єю в Укра­ї­ні є під­трим­ка між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства, роль яко­го по­вин­на по­ля­га­ти в руй­ну­ван­ні опи­са­них сте­ре­о­ти­пів і спри­ян­ні змі­ні ми­сле­н­ня як на­се­ле­н­ня, так і уря­ду кра­ї­ни. Окрім ін­сти­ту­цій­них ре­форм, тут зна­до­би­ться ще­пле­н­ня сві­до­мо­сті то­го, що ко­ру­пція — це не куль­ту­ра, а зло­чин, не шанс ба­га­то за­ро­би­ти при низь­ких ри­зи­ках, а я пря­мо про­ти­ле­жне — ду­же ри­зи­ко­ва­на і ма­ло­при­бу­тко­ва спра­ва.

Про­те, як по­ка­зує при­клад ін­ших кра­їн, у ра­зі здо­бу­т­тя Укра­ї­ною в рам­ках мі­жна­ро­дної спів­пра­ці до­по­мо­ги в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю між нею і до­но­ра­ми на­да­лі мо­жуть на ро­бо­чо­му рів­ні ви­ни­ка­ти рі­зні тер­тя. На­при­клад, до­но­ри, ймо­вір­но, вка­зу­ва­ти­муть на та­кі про­бле­ми, як не­до­ста­тній рі­вень ор­га­ні­за­ції уря­ду, брак кадрів, слаб­ка мо­ти­ва­ція уря­дов­ців, від­су­тність лі­дер­ства, зве­де­н­ня ро­лі укра­їн­ської сто­ро­ни до про­сто­го отри­ма­н­ня до­по­мо­ги без роз­став­ля­н­ня прі­о­ри­те­тів то­що. Укра­ї­на, зі сво­го бо­ку, мо­же за­пе­ре­чу­ва­ти це, пе­ре­ра­хо­ву­ю­чи на­сту­пні не­прийня­тні для неї умо­ви: нав’язу­ва­н­ня їй ша­блон­ної мо­де­лі без ура­ху­ва­н­ня мі­сце­вої спе­ци­фі­ки, одно­бі­чний ха­ра­ктер до­по­мо­ги від до­но­рів, ігно­ру­ва­н­ня рів­ня ка­дро­во­го по­тен­ці­а­лу Укра­ї­ни при на­дан­ні до­по­мо­ги, ви­мо­га швид­ких ре­зуль­та­тів, зай­ве за­лу­че­н­ня іно­зем­них кон­суль­тан­тів і ви­со­кий рі­вень їхньої зар­пла­ти, ду­блю­ва­н­ня про­е­ктів че­рез не­до­ста­тню ко­ор­ди­на­цію між до­но­ра­ми, брак про­фе­сіо­на­лі­зму в пер­со­на­лу до­но­рів то­що.

Яким чи­ном укра­їн­ський уряд, до­ла­ю­чи по­ді­бні пе­ре­шко­ди, по­ви­нен розв’язу­ва­ти про­бле­му ко­ру­пції? Чи слід іти тут сво­їм «Укра­їн­ським шля- хом» із акцен­том на ін­сти­ту­цій­ні ре­фор­ми, чи на­ма­га­ти­ся ко­пі­ю­ва­ти ан­ти­ко­ру­пцій­ні про­гра­ми ін­ших кра­їн, актив­но за­сто­со­ву­ю­чи пе­ре­до­ву пра­кти­ку до­но­рів? Чи за­кли­ка­ти під пра­по­ри бо­роть­би з ко­ру­пці­єю на­се­ле­н­ня і гро­ма­дян­ське су­спіль­ство? Чи об­хо­ди­ти про­бле­ми ко­ру­пції в по­лі­ти­чній сфе­рі, за­йма­ю­чись її ви­ко­рі­не­н­ням тіль­ки на більш дрі­бно­му, по­бу­то­во­му рів­ні? На всі ці за­пи­та­н­ня від­по­відь мо­же да­ти тіль­ки сам укра­їн­ський уряд.

От­же, як мо­жна від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня: «У чо­му по­ля­гає «Укра­їн­ський шлях» бо­роть­би з ко­ру­пці­єю»? Чим Укра­ї­на від­рі­зня­є­ться від су­сі­дніх дер­жав? Що са­ме мо­же да­ти упев­не­ність при ухва­лен­ні рі­ше­н­ня про «Укра­їн­ський шлях»? Уряд про­во­дить низ­ку ре­форм, ви­хо­дя­чи з те­о­ре­ти­чних при­пу­щень про їхню успі­шність, про­те, якою мі­рою во­ни ви­яв­ля­ться та­ки­ми, що ре­аль­но ді­ють в дов­го­стро­ко­во­му пла­ні, по­ки не­ві­до­мо. Крім то­го, для бо­роть­би з ко­ру­пці­єю по­трі­бне та­кож фор­му­ва­н­ня по­лі­ти­чної во­лі, ан­ти­ко­ру­пцій­не на­вча­н­ня, здій­сне­н­ня роз­слі­ду­вань і кри­мі­наль­них пе­ре­слі­ду­вань у спра­вах про ко­ру­пцій­ні зло­чи­ни, участь гро­ма­дян та ін­ші мо­мен­ти, ро­бо­та над яки­ми мо­же ве­сти­ся па­ра­лель­но, але здо­бу­т­тя одно­ча­сно­го ефе­кту від яких не га­ран­то­ва­но. Як ді­я­ти в та­ких ви­пад­ках? Про­го­ло­ше­не ви­ко­рі­не­н­ня ко­ру­пції так са­мо, як і лі­кві­да­ція зу­бо­жі­н­ня, ри­зи­кує ста­ти не­здій­снен­ним.

Пер­ші успі­хи в про­ти­дії ко­ру­пції не на­да­дуть мо­жли­во­сті спо­чи­ва­ти на лав­рах, а, нав­па­ки, під­ні­муть рі­вень очі­ку­вань з бо­ку на­се­ле­н­ня. Якщо на­род від­чує се­бе обду­ре­ним у цих очі­ку­ва­н­нях, то йо­го ре­а­кція бу­де жорс­ткою. Якою мі­рою уряд го­то­вий до цьо­го? Мій до­свід спо­сте­ре­же­н­ня за ба­га­тьма кра­ї­на­ми, що ве­дуть бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, під­ка­зує, що уряд по­ви­нен пов­ною мі­рою усві­дом­лю­ва­ти і вра­хо­ву­ва­ти це пи­та­н­ня при роз­роб­ці сво­єї стра­те­гії.

У кра­ї­ні ство­ре­но ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро, зро­ста­ють на­дії з бо­ку на­се­ле­н­ня. Як ви­да­є­ться ав­то­ро­ві, уряд по­ви­нен те­пер ува­жно при­слу­ха­ти­ся до ду­мок і по­рад від пред­став­ни­ків сво­го гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, за­ру­бі­жних ор­га­ні­за­цій-до­но­рів і су­сі­дніх кра­їн, без­по­се­ре­дньо від­обра­жа­ю­чи отри­ма­ну ін­фор­ма­цію в сво­їй ан­ти­ко­ру­пцій­ній по­лі­ти­ці і за­хо­дах. Осо­бли­во це сто­су­є­ться ре­ко­мен­да­цій су­сі­дніх дер­жав і до­но­рів, які мо­жуть по­ді­ли­ти­ся чи­сель­ни­ми при­кла­да­ми як успі­хів, так і нев­дач у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. Ре­зуль­та­том ці­єї бо­роть­би бу­ває не тіль­ки пе­ре­мо­га, але й по­раз­ка, при­чо­му са­ме дру­ге зу­стрі­ча­є­ться на пра­кти­ці на­ба­га­то ча­сті­ше. Як за­зна­ча­ють ба­га­то до­слі­дни- ків, пра­кти­чно всі ан­ти­ко­ру­пцій­ні про­гра­ми за­кін­чу­ю­ться про­ва­лом. Вив­че­н­ня та­ко­го до­сві­ду мо­же до­по­мог­ти ви­ро­би­ти успі­шні­шу ан­ти­ко­ру­пцій­ну стра­те­гію. Якщо су­сі­дні кра­ї­ни, пе­ре­дов­сім Поль­ща й Угор­щи­на, що ма­ють схо­жість із Укра­ї­ною з то­чки зо­ру регіональної при­на­ле­жно­сті, істо­рії, ре­лі­гії, куль­ту­ри, дер­жав­ної ор­га­ні­за­ції і ко­ру­пцій­ної пра­кти­ки, змо­гли за ко­ро­ткий час змен­ши­ти роз­мі­ри ко­ру­пції, то і в Укра­ї­ни ма­ють бу­ти всі під­ста­ви для то­го, щоб по­вто­ри­ти їхній успіх.

На за­кін­че­н­ня зу­пи­ни­мо­ся на пи­тан­ні про те, чим ко­ри­сним мо­же по­ді­ли­ти­ся Япо­нія. На­пев­но, до­свід Япо­нії з її аб­со­лю­тно ін­ши­ми гео­гра­фі­чни­ми, істо­ри­чни­ми і куль­тур­ни­ми осо­бли­во­стя­ми за­сто­сов­ний в Укра­ї­ні тіль­ки обме­же­ною мі­рою. Між дво­ма кра­ї­на­ми є істо­тні від­мін­но­сті і в по­гля­дах на про­бле­му ко­ру­пції. У Япо­нії при ви­ни­кнен­ні ко­ру­пцій­но­го зло­чи­ну основ­на ува­га кон­цен­тру­є­ться не стіль­ки на роз­крит­ті са­мої спра­ви (це до­ру­ча­є­ться си­сте­мі правосуддя), скіль­ки на за­хо­дах із від­нов­ле­н­ня на­ро­дної до­ві­ри, втра­че­ної в ре­зуль­та­ті ін­ци­ден­ту, а та­кож управ­лін­ської від­по­від­аль­но­сті ор­га­ні­за­ції, що допу­сти­ла йо­го, і ді­ях із за­по­бі­га­н­ня по­ді­бним ви­пад­кам на­да­лі. В осно­ві ле­жить ро­зу­мі­н­ня то­го, що дер­жав­ні слу­жбов­ці — це слу­ги на­ро­ду і ре­а­гу­ва­н­ня на ко­ру­пцій­ний зло­чин, здій­сне­ний уря­дов­цем, має бу­ти ор­га­ні­за­цій­ним за ха­ра­кте­ром і за­чі­па­ти пе­ре­дов­сім той під­роз­діл, у яко­му він став­ся. При цьо­му Япо­нії зна­до­би­ло­ся біль­ше пів­сто­лі­т­тя, аби по­ни­зи­ти рі­вень ко­ру­пції до по­то­чно­го.

Пов­ні­стю за­сто­су­ва­ти до­свід Япо­нії та ін­ших кра­їн у спра­ві бо­роть­би з ко­ру­пці­єю в Укра­ї­ні не­мо­жли­во, та й не по­трі­бно. Про­те вив­че­н­ня за­ру­бі­жних під­хо­дів у цій га­лу­зі і по­шук у них рі­шень, які мо­жуть бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ні в Укра­ї­ні, ма­ють при­не­сти свої пло­ди.

Як по­ка­зує сві­то­вий до­свід, ко­ли в кра­ї­ні ство­ре­но за­ко­но­дав­чу й ін­сти­ту­цій­ну осно­ви про­ти­дії ко­ру­пції, за­сно­ва­но силь­ний Ан­ти­ко­ру­пцій­ний ор­ган, транс­фор­мо­ва­но сві­до­мість лю­дей що­до ко­ру­пції і до­ся­гну­то пев­них кон­кре­тних успі­хів у спра­ві ско­ро­че­н­ня її мас­шта­бів, різ­ко­го по­вер­не­н­ня на ко­ли­шній, до­ре­фор­ме­ний рі­вень, якщо тіль­ки не ви­ни­кли осо­бли­ві об­ста­ви­ни, ста­ти­ся не по­вин­но. Укра­ї­на, яка тіль­ки по­ча­ла ве­сти бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю, не по­вин­на за­си­джу­ва­ти­ся на одно­му мі­сці. Кра­ї­ні тре­ба усві­до­ми­ти кри­ти­чність те­пе­рі­шньо­го мо­мен­ту і про­я­ви­ти стій­кість у сво­є­му пра­гнен­ні до успі­ху. Са­ме сьо­го­дні­шній день мо­же ста­ти мо­мен­том істи­ни для Укра­ї­ни у спра­ві по­до­ла­н­ня одні­єї з трьох якнай­го­стрі­ших про­блем, що сто­ять пе­ред нею.

РЕЙ ШIРАТОРI

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.