Шей­хи го­ту­ють во­єн­ну від­по­відь Ро­сії

Cа­у­дів­ська Ара­вія, Ка­тар і Ту­реч­чи­на збіль­шать об­сяг до­по­мо­ги ан­ти­уря­до­вим угру­по­ва­н­ням

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ем­ма ГРЕМ-ГАРРІСОН, Са­їд ДЕГАН

Ро­сій­ські вій­сько­ві лі­та­ки, які під­ня­ли­ся в по­ві­тря з но­вої авіа­ба­зи в Си­рії, пе­ре­ко­на­ли за­хі­дних кри­ти­ків за­бу­ти про свою ви­мо­гу змі­сти­ти пре­зи­ден­та Си­рії Ба­ша­ра Аль-Аса­да, про­те ін­ша гру­па йо­го опо­нен­тів вва­жає втру­ча­н­ня Мо­скви ско­рі­ше про­во­ка­цій­ним, аніж ко­ри­сним.

Ре­гіо­наль­ні дер­жа­ви та­єм­но, але до­сить ефе­ктив­но пе­ре­прав­ля­ли гро­ші, зброю та ін­шу до­по­мо­гу пов­стан­ським угру­по­ва­н­ням, спри­я­ю­чи най­біль­шим до­ся­гне­н­ням у бо­роть­бі про­ти си­лДа­ма­ска. По­сту­па­ю­чи та­ким чи­ном, во­ни ін­ве­сту­ють ве­ли­че­зні ко­шти в кон­флікт, який во­ни вва­жа­ють ча­сти­ною більш мас­шта­бної бо­роть­би з Іра­ном у ре­гіо­ні.

На ти­жні, ко­ли Ро­сія про­ве­ла де­кіль­ка де­ся­тків бом­бо­вих опе­ра­цій, ці кра­ї­ни ясно да­ли зро­зу­мі­ти, що во­ни на­ла­што­ва­ні по­ва­ли­ти Аса­да на­стіль­ки ж сер­йо­зно, на­скіль­ки Мо­сква має на­мір йо­го під­три­ма­ти.

«В Аса­да в Си­рії не­має май­бу­тньо­го», — за­явив мі­ністр за­кор­дон­них справ Са­у­дів­ської Ара­вії Адель аль-Джу­бейр всьо­го за де­кіль­ка го­дин до пер­ших бо­йо­вих ви­льо­тів ро­сій­ських лі­та­ків до Си­рії. Да­лі він по­яснив, що, якщо пре­зи­дент Си­рії не пі­де зі сво­го по­ста в рам­ках уго­ди про змі­ну по­лі­ти­чно­го ре­жи­му, йо­го кра­ї­на від­ре­а­гує на це за­сто­су­ва­н­ням вій­сько­вої си­ли, «що та­кож при­зве­де до ски­не­н­ня Ба­ша­ра АльАса­да». Вра­хо­ву­ю­чи те, що, за пев­ни­ми да­ни­ми, в ре­зуль­та­ті пер­ших бом­бо­вих рей­дів за­ги­ну­ло 39 осіб, пер­спе­кти­ва еска­ла­ції кон­флі­кту між при­бі­чни­ка­ми Аса­да і йо­го про­тив­ни­ка­ми обер­не­ться ка­та­стро­фою для про­стих си­рій­ців.

«Втру­ча­н­ня Ро­сії — це сер­йо­зна нев­да­ча для тих дер­жав, які під­три­му­ють опо­зи­цій­ні си­ли, осо­бли­во для дер­жав цьо­го ре­гіо­ну — Ка­та­ра, Са­у­дів­ської Ара­вії та Ту­реч­чи­ни — і во­на з ви­со­кою час­ткою ймо­вір­но­сті спро­во­кує по­ту­жну ре­а­кцію у від­по­відь у фор­мі кон­тре­ска­ла­ції», — вва­жає Джу­лі­єн Барнс-Дей­сі, стар­ший на­у­ко­вий пра­ців­ник Єв­ро­пей­ської ра­ди з між­на­ро­дних справ.

За сло­ва­ми ана­лі­ти­ків, Са­у­дів­ська Ара­вія чі­тко ви­сло­ви­ла свою по­зи­цію що­до гро­ма­дян­ської вій­ни в Си­рії. «З мо­мен­ту по­ча­тку за­во­ру­шень у Си­рії, Ер-Рі­яд на­по­ля­гав на то­му, що Ба­шар Асад по­ви­нен пі­ти. Не­має жо­дних під­став вва­жа­ти, що Ер-Рі­яд змі­нить свою по­зи­цію», — ска­зав Мохаммед Альях’я, мо­лод­ший на­у­ко­вий пра­ців­ник Цен­тру до­слі­джень і вив­че­н­ня ісла­му ко­ро­ля Фай­за­ля в Ер-Рі­я­ді.

«Ер-Рі­яд і йо­го ре­гіо­наль­ні со­ю­зни­ки до­бре ро­зу­мі­ють, що еска­ла­ція з бо­ку Ро­сії та Іра­ну ли­ше ще біль­ше де­ста­бі­лі­зує ре­гіон і ве­де до про­дов­же­н­ня кро­во­про­ли­т­тя», — до­дав він.

За сло­ва­ми ана­лі­ти­ків, Ер-Рі­яд зо­се­ре­див­ся на на­дан­ні до­по­мо­ги пов­стан­цям на пів­дні Си­рії, то­ді як Ту­реч­чи­на і Ка­тар, за де­яки­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми, на­да­ють під­трим­ку пов­стан­цям на пів­но­чі, у то­му чи­слі кон­се­рва­тив­ним угру­по­ва­н­ням, та­ким як «Ан­хар аль-Шам».

Це угру­по­ва­н­ня в спів­пра­ці з від­га­лу­же­н­ням «Аль-Ка­ї­ди» «Джаб­хат ан-Нур­са» не­що­дав­но укла­ла уго­ду про при­пи­не­н­ня во­гню на пів­но­чі кра­ї­ни. Її успі­хи в бо­ях з уря­до­ви­ми си­ла­ми, на дум­ку ба­га­тьох, ста­ли одним із чин­ни­ків, які зу­мо­ви­ли по­ча­ток бом­бо­вої кам­па­нії Ро­сії і зро­би­ли ці уря­до­ві си­ли одні­єю з пер­ших мі­ше­ней ро­сій­ських лі­та­ків.

«Най­імо­вір­ні­ше подаль­ші спро­би бу­де зо­се­ре­дже­но на під­ви­щен­ні ефе­ктив­но­сті най­біль­ших ко­а­лі­цій, ко­ор­ди­на­ції та спів­пра­ці між най­впли­во­ві­ши­ми і най­ефе­ктив­ні­ши­ми угру­по­ва­н­ня­ми в Си­рії», — вва­жає ана­лі­тик Алі Ба­кир.

По­бо­ю­ва­н­ня, що уряд Аса­да мо­же ляг­ти, за­ли­шив­ши пі­сля се­бе не­без­пе­чний ва­ку­ум у вла­ді, зму­си­ли со­ю­зни­ків під­три­ма­ти пра­гне­н­ня до по­лі­ти­чно­го пе­ре­хо­ду і до­по­мог­ти пов­стан­цям, про­те бом­бо­ва кам­па­нія Ро­сії змі­ни­ла їхні пла­ни.

«Са­у­дів­ська Ара­вія, Ка­тар і Ту­реч­чи­на ті­сно спів­пра­цю­ють один із одним на най­ви­що­му рів­ні. У пи­тан­ні Си­рії між ни­ми спо­сте­рі­га­є­ться пра­кти­чно пов­не вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня», — до­дав Ба­кир.

Під­трим­ці з бо­ку Ту­реч­чи­ни пе­ре­шко­ди­ли вну­трі­шні про­бле­ми, оскіль­ки за­раз во­на го­ту­є­ться фа­кти­чно за­но­во про­ве­сти ви­бо­ри пі­сля то­го, як пе­ре­мир’я з курдсь- ки­ми угру­по­ва­н­ня­ми при­пи­ни­ло­ся. Ка­тар і Са­у­дів­ська Ара­вія, тим ча­сом, по­за сум­ні­вом, ма­ють не­об­хі­дні за­со­би, зв’яз­ки і по­лі­ти­чну во­лю, щоб від­по­ві­сти на еска­ла­цію з бо­ку Мо­скви.

Са­у­дів­ська Ара­вія і Ка­тар уже бе­руть участь у до­ро­гій і кри­ва­вій вій­ні в Єме­ні, яка мо­же зав­да­ти сер­йо­зно­го уда­ру по їхніх вій­сько­вих і фі­нан­со­вих ре­сур­сах. До по­то­чно­го мо­мен­ту во­ни до­три­му­ва­ли­ся за­хі­дних заборон на по­ста­ча­н­ня ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чної зброї — у то­му чи­слі ра­кет, спро­мо­жних зби­ва­ти лі­та­ки, — по­бо­ю­ю­чись, що в хо­ді вій­ни во­на мо­же пе­ре­йти до рук про­тив­ни­ка і бу­ти ви­ко­ри­ста­ною про­ти йо­го ж твор­ців.

«На­ра­зі за­ли­ша­є­ться не­ясним, скіль­ки за­со­бів і впли­ву ці ре­гіо­наль­ні дер­жа­ви го­то­ві ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в цьо­му кон­флі­кті, — го­во­рить Барнс-Дей­сі. — Чи спро­бує Са­у­дів­ська Ара­вія ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня радикальним чи­ном, у то­му чи­слі на­дав­ши пов­стан­цям скла­дну зброю, в якій їм дов­гий час від­мов­ля­ли?»

«Но­вий ко­роль Са­у­дів­ської Ара­вії Сал­ман про­де­мон­стру­вав ба­жа­н­ня ді­я­ти на­ба­га­то жорс­ткі­ше й узя­ти ви­рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми до сво­їх вла­сних рук. Якщо Са­у­дів­ська Ара­вія вва­жа­ти­ме, що си­ту­а­ція ви­хо­дить з-під її кон­тро­лю, і що іран­ці кон­со­лі­ду­ють свої по­зи­ції в Си­рії, її ре­а­кція мо­же ви­яви­ти­ся на­ба­га­то силь­ні­шою».

Про­те ці дер­жа­ви на­вряд чи вво­ди­ти­муть свої вій­ська до Си­рії — і не ли­ше то­му, що ба­га­то їхніх ре­сур­сів за­ді­я­но в Єме­ні.

«Вій­сько­ва роль Са­у­дів­ської Ара­вії по­ля­га­ти­ме в еска­ла­ції, — вва­жає ана­лі­тик Ха­сан Ха­сан, ав­тор кни­ги «ІДІЛ: усе­ре­ди­ні ар­мії те­ро­ру». — Це не бу­де пря­мою за­гро­зою без­пе­ці. У ви­пад­ку з Єме­ном лю­ди за ба­га­то ро­ків зви­кли до ге­ге­мо­нії Са­у­дів­ської Ара­вії, на від­мі­ну від Си­рії, де на пер­шо­му мі­сці сто­їть Іран».

«Най­кра­щий спо­сіб від­по­ві­сти на ін­тер­вен­цію Ро­сії — ще біль­ше акти­ві­зу­ва­ти пов­стан­ців і збіль­ши­ти об­сяг до­по­мо­ги їм, щоб во­ни мо­гли від­по­ві­сти на еска­ла­цію та ство­ри­ти ба­ланс на мі­сцях, — ска­зав він. — То­ді Ро­сія зро­зу­міє, що для її про­су­ва­н­ня в Си­рії є ме­жі, і во­на змі­нить свій під­хід. Про­те ре­гіо­наль­на бо­роть­ба за вплив між Са­у­дів­ською Ара­ві­єю та Іра­ном не за­ли­шає пер­шій пра­кти­чно жо­дної мо­жли­во­сті ви­йти з гри.

Уря­дов­ці Са­у­дів­ської Ара­вії осо­бли­во стур­бо­ва­ні тим, що аме­ри­кан­ці мо­жуть від­мо­ви­ти­ся від сво­єї стра­те­гії стри­му­ва­н­ня Іра­ну пі­сля під­пи­са­н­ня в ли­пні уго­ди, яка пе­ред­ба­чає згор­та­н­ня іран­ської ядер­ної про­гра­ми в обмін на ска­су­ва­н­ня між­на­ро­дних санкцій.

«Пі­сля під­пи­са­н­ня ці­єї уго­ди на­пру­же­ність по­ча­ла на­ро­ста­ти, — ска­за­ла Джейн Кін­нін­монт, стар­ший на­у­ко­вий пра­ців­ник між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту Chatham House. — Са­у­дів­ська Ара­вія від­чу­ває, що США і все між­на­ро­дне спів­то­ва­ри­ство ні­чо­го не зби­ра­ю­ться з цим ро­би­ти, то­му їй до­во­ди­ться ви­йти на пе­ре­до­ву бо­роть­би для стри­му­ва­н­ня Іра­ну».

У цьо­му кон­текс­ті Ер-Рі­яд, мо­жли­во, від­чув пев­не по­лег­ше­н­ня че­рез ін­тер­вен­цію Ро­сії, оскіль­ки зро­ста­н­ня впли­ву Мо­скви мо­же де­що зни­зи­ти вплив Іра­ну.

«Чи є тут пев­ний ком­про­міс? Чим біль­ше має Ро­сія, тим мен­ше має Іран. Вва­жаю, са­ме в цьо­му Ро­сія на­ма­га­є­ться пе­ре­ко­на­ти Са­у­дів­ську Ара­вію, щоб та не спри­йма­ла те, що від­бу­ва­є­ться ви­клю­чно в не­га­тив­но­му клю­чі», — ска­зав Де­ні­е­лЛе­ві, ди­ре­ктор про­гра­ми Близь­ко­го Схо­ду та Пів­ні­чної Афри­ки в Єв­ро­пей­ській ра­ді з пи­тань між­на­ро­дних сто­сун­ків.

Про­те в ці­ло­му, за йо­го сло­ва­ми, ри­зи­ки, еска­ла­ції, які ви­ни­ка­ють у ре­зуль­та­ті, ви­хо­дять за ме­жі Си­рії. «Той сту­пінь, яко­го за­раз до­ся­гає кон­фрон­та­ція між Те­ге­ра­ном і Ер-Рі­я­дом у ря­ді га­ря­чих то­чок ре­гіо­ну, ви­кли­кає сер­йо­зну три­во­гу, — ствер­джує Ле­ві. — Хто за­раз мо­же взя­ти на се­бе роль по­се­ре­дни­ка в де­е­ска­ла­ції?».

«Аме­ри­кан­ці за­раз пе­ре­бу­ва­ють не в то­му ста­но­ви­щі, щоб зро­би­ти це, як і ро­сі­я­ни, а Са­у­дів­ська Ара­вія та Іран не го­то­ві спіл­ку­ва­ти­ся один із одним. За­раз не за­ли­ши­ло­ся пра­кти­чно ні­ко­го на ви­щих рів­нях від­по­від­них сто­рін, хто міг би ве­сти та­кі пе­ре­го­во­ри. Це за­гро­жує сер­йо­зною не­без­пе­кою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.