Дов­го не роз­по­від­ав ба­тькам, що став «кі­бор­гом»

Оле­ксій Пан­чен­ко за­ги­нув у сі­чні, про­ри­ва­ю­чись до тер­мі­на­лу До­не­цько­го ае­ро­пор­ту

Den (Ukrainian) - - Пам’ять - Ін­на МОЛ­ЧА­НО­ВА, Чер­ка­си

23 ве­ре­сня у Чер­ка­ській за­галь­но­осві­тній шко­лі № 4 від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ну до­шку та вша­ну­ва­ли пам’ ять за­ги­бло­го «кі­бор­га» Оле­ксія Панченка, во­ї­на- де­сан­тни­ка, до­бро­воль­ця 95-ї ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди 90-го окре­мо­го ае­ро­мо­біль­но­го ба­таль­йо­ну.

Оле­ксій за­ги­нув 19 сі­чня 2015 ро­ку, про­ри­ва­ю­чись на бро­не­транс­пор­те­рі на до­по­мо­гу «кі­бор­гам», які три­ма­ли оборону в бу­дів­лі тер­мі­на­лу До­не­цько­го ае­ро­пор­ту. 1991 ро­ку був ви­пу­скни­ком ці­єї шко­ли, та са­ме у цей день за­ги­бло­му во­ї­ну ми­нав 41 рік.

Ди­ре­ктор за­галь­но­осві­тньої шко­ли №4 Ва­силь Са­ба­даш за­зна­чив, що в ро­ки на­вча­н­ня Оле­ксій за­ре­ко­мен­ду­вав се­бе як до­бро­со­ві­сний, від­по­від­аль­ний учень, який зав­жди був го­то­вий при­йти на до­по­мо­гу і то­му не ви­пад­ко­во обрав про­фе­сію ря­ту­валь­ни­ка. Пі­сля за­кін­че­н­ня шко­ли Оле­ксій Пан­чен­ко всту­пив до омрі­я­но­го Чер­ка­сько­го по­же­жно-те­хні­чно­го учи­ли­ща МВС Укра­ї­ни, яке за­кін­чив 1994 ро­ку з від­зна­кою і мав зва­н­ня лей­те­нант вну­трі­шньої слу­жби. За­ли­шив­ся пра­цю­ва­ти в Чер­ка­сько­му по­же­жно-те­хні­чно­му учи­ли­щі й 1995 ро­ку всту­пив до Хар­ків­сько­го ін­сти­ту­ту по­же­жної без­пе­ки. 1996го — здо­був зва­н­ня стар­ший лей­те­нант вну­трі­шньої слу­жби.

Оле­ксій за­хо­плю­вав­ся істо­рі­єю, гео­гра­фі­єю, зби­рав вій­сько­ву бі­бліо­те­ку з най­біль­ших сві­то­вих во­єн, був патріотично на­ла­што­ва­ний, зби­рав укра­їн­ську сим­во­лі­ку, зокре­ма три­зуб, який подарували йо­му то­ва­ри­ші, при­кра­шав йо­го ка­бі­нет.

У тре­тю хви­лю мо­бі­лі­за­ції 22 сер­пня 2014 ро­ку він був до­бро­віль­но мо­бі­лі­зо­ва­ний ря­до­вим до 95-ї ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди 90-го окре­мо­го ае­ро­мо­біль­но­го ба­таль­йо­ну.

Оле­ксій дов­го не роз­по­від­ав ба­тькам, що став «кі­бор­гом». За­пев­няв їх, що все бу­де до­бре, хо­ча но­чу­вав на мо­ро­зі про­сто не­ба, ра­зом із по­бра­ти­ма­ми їв мер­злу ту­шон­ку та пив по кра­пли­ні мер­злу во­ду.

Він бо­ров­ся за Укра­ї­ну, сто­яв на сто­ро­жі во­лі та не­за­ле­жно­сті. За­ра­ди на­шої сво­бо­ди від­дав своє жи­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.