ВО­НИ ЗА­ГИ­НУ­ЛИ ЗА НАС

Den (Ukrainian) - - Пам’ять -

«День» про­дов­жує за­пи­су­ва­ти й пу­блі­ку­ва­ти істо­рії жи­т­тя і смер­ті укра­їн­ських Ге­ро­їв, які за­хи­ща­ли ці­лі­сність кра­ї­ни на Дон­ба­сі. На жаль, та­ких істо­рій бу­де ще ба­га­то. Уже опу­блі­ко­ва­ні — це ли­ше не­ве­ли­ка ча­сти­на роз­по­від­ей про за­ги­блих вій­сько­вих. А їх — ти­ся­чі. Й у час пе­ре­мир’я на­ші бій­ці про­дов­жу­ють ги­ну­ти...

Сьо­го­дні ми публікуємо дві істо­рії за­ги­блих вій­сько­вих. Це — роз­по­відь про Оле­ксія Панченка, во­ї­на­де­сан­тни­ка, до­бро­воль­ця 95-ї ае­ро­мо­біль­ної бри­га­ди 90-го окре­мо­го ае­ро­мо­біль- но­го ба­таль­йо­ну, який за­ги­нув у сі­чні цьо­го ро­ку, про­ри­ва­ю­чись до До­не­цько­го ае­ро­пор­ту. Та істо­рія про Оле­ксан­дра По­па­дин­ця, який слу­жив у 128-й окре­мій гвар­дій­ській гір­сько-пі- хо­тній бри­га­ді й за­ги­нув у черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку, по­тра­пив­ши в за­сід­ку не­по­да­лік се­ли­ща Ме­та­ліст, що на Лу­ган­щи­ні.

Ще одна — тре­тя істо­рія — не про вій­сько­вих, але теж про вій­ну. Це істо­рія гро­мад­сько­го акти­ві­ста Оле­ксан­дра Ре­ше­тня­ка, який став пер­шою жер­твою бо­йо­ви­ків на Лу­ган­щи­ні.

Ві­чна пам’ять...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.