«Наш МАНIФЕСТ»

Під та­кою на­звою рок-гурт Kozak System впер­ше ви­ру­шить у все­укра­їн­ський тур

Den (Ukrainian) - - Культура -

Га­стро­лі три­ва­ти­муть про­тя­гом 2015—2016 ро­ків, і як роз­ка­за­ли «Дню» му­зи­кан­ти, во­ни пла­ну­ють від­ві­да­ти яко­мо­га біль­ше міст на­шої дер­жа­ви. Пер­ша ча­сти­на ту­ру роз­по­чне­ться 6 ли­сто­па­да ви­сту­пом в ки­їв­сько­му клу­бі «Sentrum», за­пла­но­ва­но та­кож кон­цер­ти у Льво­ві, Лу­цьку, Чер­нів­цях, Тер­но­по­лі, Пол­та­ві, Дні­про­пе­тров­ську, Хар­ко­ві. «Наш МАНІФЕСТ» — це мас­шта­бне рок шоу, де «Ко­за­ки» зі­гра­ють ве­ли­ку про­гра­му, скла­де­ну із но­ви­хта ста­ри­хпі­сень. Це на­сам­пе­ред укра­їн­ська рок му­зи­ка, яка має без­ліч від­го­ло­сів — ска, рег­гі, етно, фолк, та які­сна по­е­зія. Ко­жен слу­хач тут зна­йде своє. Це по­ту­жна енер­ге­ти­ка, прав­ди­ві го­стро­со­ці­аль­ні текс­ти за ме­жею, та про­сті лі­ри­чні про ко­ха­н­ня.

Во­ло­ди­мир Шер­стюк, бас-гі­та­рист «Kozak System»: «Цей тур — про­мо­ція на­шо­го аль­бо­му «Жи­ви і Лю­би», ре­ліз яко­го від­був­ся на- ве­сні. На кон­цер­ті у Ки­є­ві пред­ста­ви­мо гля­да­чам ві­део­кліп про на­ше за­ку­лі­сне жи­т­тя. Ми за­про­си­ли дру­зів-му­зи­кан­тів під­три­ма­ти на­ші кон­цер­ти і зі­гра­ти на по­ча­тку шоу. Так, у клу­бі «Sentrum ви­сту­па­ти­ме­мо з гур­том «Qarpa», а до Льво­ву при­їде ко­ман­да з Поль­щі «Red Lips»...

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.