Пі­сні УПА та Iва­сю­ка у джа­зо­во-сим­фо­ні­чних оброб­ках

14 і 15 жов­тня в Ки­є­ві ви­сту­па­ти­муть пе­ре­мож­ці фе­сти­ва­лю «Чер­во­на ру­та-2015»

Den (Ukrainian) - - Культура - Іри­на СІ­КОР­СЬКА

Кон­цер­ти від­бу­ду­ться на честь Свя­та По­кро­ви й Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни. У Ки­їв­сько­му му­ні­ци­паль­но­му те­а­трі опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва цьо­го­рі­чні пе­ре­мож­ці Все­укра­їн­сько­го фе­сти­ва­лю су­ча­сної пі­сні та по­пу­ляр­ної му­зи­ки «Чер­во­на ру­та» пред­став­ля­ти­муть дві про­гра­ми і впер­ше ви­сту­па­ти­муть у су­про­во­ді сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру й хо­ру те­а­тру із за­лу­че­н­ням се­сій­ни­хму­зи­кан­тів ( кла­ві­шні, со­ло- й бас-гі­та­ри, удар­ні).

На кон­цер­тах упер­ше про­зву­чать по­пу­ляр­ні ком­по­зи­ції Во­ло­ди­ми­ра Іва­сю­ка та ле­ген­дар­ні пі­сні Укра­їн­ської Пов­стан­ської Ар­мії в аран­жу­ван­ні ві­до­мо­го львів­сько­го ком­по­зи­то­ра Ро­ма­на Мель­ни­ка (1959—2015 рр.).Сим­во­лі­чно, що їхви­ко­нає та­ла­но­ви­та мо­лодь — ла­у­ре­а­ти фе­сти­ва­лю «Чер­во­на ру­та-2015», який не­що­дав­но від­був­ся у при­фрон­то­во­му Ма­рі­у­по­лі. Юлія Ли­си­чкі­на ( Хар­ків), Уля­на Оль­гі­на ( Ка­ли­нів­ка Він­ни­цької обл.), Юлія Бу­сько (Львів), Іза­бел­ла Іва­щен­ко (Ні­жин Чер­ні­гів­ської обл.), Ан­тон Яку­бов­ський і Дар’я Дер­кач ( За­по­ріж­жя), Мар’ яна Слю­сар ( с. Сту­де­на Він­ни­цької обл.) та Ан­на Ткач ( Ізма­їл Оде­ської обл.) під­твер­дять га­сла: « Укра­ї­на — єди­на! » , а « Чер­во­на ру­та» — за­па­лює но­ві зір­ки»! Рі­зні за тем­пе­ра­мен­том, ма­не­рою ви­ко­на­н­ня, го­ло­са­ми мо­ло­ді спів­а­ки вже ма­ють вла­сне твор­че облич­чя і яскра­ву ін­ди­ві­ду­аль­ність. У їхньо­му ви­ко­нан­ні про­зву­чать:

14 жов­тня — пі­сні В. Іва­сю­ка: «Я пі­ду в да­ле­кі го­ри», «Не­зва­не моє ко­ха­н­ня», «Во­до­грай», «Два пер­сте­ні», «За­ли­ше­ні кві­ти», «Не­стрим­на те­чія», «Чер­во­на ру­та» та ін.

15 жов­тня — пі­сні УПА: «Гей, від­чи­няй­те до сво­бо­ди бра­му», «Лен­та за лен­тою», «Ми йде­мо впе­ред», «На Вкра­ї­ні сур­ми гра­ють», «По­бра­ти­ми» та ін., а та­кож тво­ри Ро­ма­на Мель­ни­ка: «При­свя­та Бан­де­рі» та «Ін­тро­ду­кція Мрії» — в яки­хспо­гад про за­ги­бли­хві­дгу­ку­є­ться бо­лем за втра­та­ми, які ни­ні не­се Укра­ї­на на схо­ді.

Зав­дя­ки та­ла­но­ви­то­му опра­цю­ван­ню Р. Мель­ни­ка ле­ген­дар­ні ком­по­зи­ції по­ста­нуть у су­ча­сно­му про­чи­тан­ні — із ви­ко­ри­ста­н­ням най­но­ві­шої сти­лі­сти­ки мо­ло­ді­жної му­зи­ки, зокре­ма в жан­рі сим­фо­ро­ку й джа­зу — й за­ся­ють но­ви­ми, яскра­ви­ми бар­ва­ми. Чу­тли­вий до за­пи­тів ча­су, Ро­ман за­ли­шив по­ле для ін­ди­ві­ду­аль­но­го про­я­ву спів­а­ка, для йо­го са­мо­ви­ра­же­н­ня, зокре­ма для ім­про­ві­за­ції.

Ор­га­ні­за­то­ри кон­цер­тів: Київський му­ні­ци­паль­ний те­атр, ди­ре­кція фе­сти­ва­лю «Чер­во­на ру­та» за спри­я­н­ня Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка, а те­хні­чну під­трим­ку за­хо­ду на­дасть Укра­їн­сько-бри­тан­ське спіль­не під­при­єм­ство «Ко­мо­ра».

ФО­ТО НА­ДА­НО ДИРЕКЦІЄЮ ФЕ­СТУ «ЧЕР­ВО­НА РУ­ТА»

У СТО­ЛИ­ЦІ ВИ­СТУ­ПА­ТИ­МЕ ЛА­У­РЕ­АТ ДРУ­ГОЇ ПРЕ­МІЇ «ЧЕРВОНЇ РУТИ-2015» ВІН­НИ­ЧАН­КА УЛЯ­НА ОЛЬ­ГІ­НА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.