Як Ко­ти­го­ро­шко вря­ту­вав Ба­тьків­щи­ну

Den (Ukrainian) - - Культура - Іл­ля ПОВОЛОЦЬКИЙ

Ви­ста­ва — як урок па­трі­о­ти­зму для ма­ле­чі

Но­вин­ка афі­ші Ки­їв­сько­го ака­де­мі­чно­го те­атр ля­льок — каз­ка «Ко­ти­го­ро­шко» Гри­го­рія Уса­ча ви­кли­кає асо­ці­а­ції із су­ча­сни­ми три­во­жни­ми по­ді­я­ми на схо­ді на­шої кра­ї­ни. На­сам­пе­ред у ма­лень­ко­го гля­да­ча, який уже з пер­ши­хре­плік каз­ко­ви­хпер­со­на­жів по­тра­пляє в атмо­сфе­ру ви­ста­ви і спів­пе­ре­жи­ває її по­ді­ям. На цій ви­ста­ві па­нує не­зви­чна для ди­тя­чо­го те­а­тру ти­ша. Ма­лю­ки див­ля­ться каз­ку, яка так на­га­дує їм хро­ні­ку з фрон­ту бо­йо­вих­дій.

По­ста­но­во­чна гру­па, яку очо­ли­ли ре­жи­сер-по­ста­нов­ник — Юрій Сі­ка­ло, ре­жи­сер — Д. Дра­пі­ков­ський (ху­до­жник — На­та­лія Ягу­по­ва, ком­по­зи­тор — Ми­ко­ла Клан­дьо­нок) ви­зна­чи­ли го­лов­ну те­му — від­по­від­аль­ність за до­лю кра­ї­ни, ко­ли на неї на­пав во­рог, і вті­ли­ти на сце­ні каз­ку не ди­да­кти­чно, а емо­цій­но.

Го­лов­ний ге­рой — хло­пчик, який за до­по­мо­гою Ма­те­рі- Зем­лі (ар­ти­сти — Ла­ри­са Ку­лі­ко­ва, Оль­га Це­глин­ська, Лю­дми­ла Яси­нов­ська) ви­ро­стає із зе­ле­но­го стру­чка і на­зва­ний нею Ко­ти­го­ро­шком ( ар­ти­сти — Юрій Хе­тчи­ков, Ро­ман Мо­ло­дій) бе­ре на се­бе від­по­від­аль­ність за до­лю кра­ї­ни, яку на­ма­га­є­ться по­не­во­ли­ти злий і під­сту­пний Змій- Пе­ре­вер­тень ( цю роль по чер­зі гра­ють Єв­ген Ого­ро­дній і Юрій Фа­ра­фо­нов). За до­по­мо­гою Ко­ва­лів і йо­го по­бра­ти- мів Вер­ни­го­ри і Вер­ни­ду­ба (акто­ри — В’ яче­слав Гук, Во­ло­ди­мир Ма­лин­ський, Ва­дим До­цен­ко і Юрій Че­бо­та­рьов), озбро­є­ний бу­ла­вою (її ви­ку­ва­ли Ко­ва­лі) у смер­тель­но­му дво­бої вби­ває Змія і звіль­няє з йо­го ла­бе­тів сестру Олен­ку (ар­ти­сти — Ан­же­лі­ка Іса­єн­ко­ва, Оль­га Ра­зу­ва­но­ва).

П’ єсу на­пи­са­но у вір­шо­ва­ній фор­мі і акто­ри, збе­рі­га­ю­чи її стиль, пра­цю­ють у до­бре зор­га­ні­зо­ва­но­му ан­сам­блі, ство­рю­ю­чи бліц- ха­ра­кте­ри­сти­ки, які пе­ре­кон­ли­во до­но­сять зер­но обра­зу і ди­ву­ють ви­со­кою пла­сти­чною куль­ту­рою. На­віть ма­лень­кі за об­ся­гом ро­лі, зокре­ма, Шу­лі­ка ( ар­ти­сти — Юрій Че­бо­та­рьов, Во­ло­ди­мир Ма­лин­ський) і Па­вук ( ар­ти­сти — Ві­кто­рія Те­бе­нє­ва, Лі­дія Шев­чен­ко) ма­ють свої ха­ра­кте­ри, свою ляль­ко­ву ін­ди­ві­ду­аль­ність.

Ви­ста­ва « Ко­ти­го­ро­шко » Г. Уса­ча — ге­ро­ї­чна фре­ска, яка не­се усі­ма сво­ї­ми ви­ра­жаль­ни­ми за­со­ба­ми те­му па­трі­о­ти­зму. « Ви по­ка­за­ли на­шій ма­ле­чі справ­жній урок від­да­но­сті сво­їй Ба­тьків­щи­ні, і зро­би­ли це де­лі­ка­тно, емо­цій­но й пе­ре­кон­ли­во», — так оці­ни­ли ро­бо­ту ляль­ка­рів ба­тьки ма­лень­ких­гля­да­чів і осві­тя­ни, які вже по­ди­ви­ли­ся прем’єру.

На­сту­пні по­ка­зи від­бу­ду­ться 10 і 31 жов­тня.

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.