ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1459 — на­ро­див­ся Мар­тін Бе­хайм, ві­до­мий ні­ме­цький гео­граф та кар­то­граф, тво­рець пер­шо­го у сві­ті гло­бу­са (1494 р.). По­мер 1506 р. 1596 — роз­по­чав ро­бо­ту Бе­ре­стей­ський цер­ков­ний со­бор, що ухва­лив рі­ше­н­ня ро­зі­рва­ти сто­сун­ки з Кон­стан­ти­но­поль­ським па­трі­ар­ха­том та об’єд­на­ти­ся з рим­ською Апо­столь­ською Сто­ли­цею за умов збе­ре­же­н­ня пра­во­слав­ної обря­дно­сті та ви­зна­н­ня ка­то­ли­цьких догм ( Бе­ре­стей­ська унія). 1648 — вій­ська Бо­г­да­на Хмельницького взя­ли в обло­гу Львів. 1713 — на­ро­див­ся Де­ні Ді­дро, ви­да­тний фран­цузь­кий фі­ло­соф, пи­сьмен­ник, ді­яч Про­сві­тни­цтва (по­ві­сті « Жак- Фа­та­ліст » , «Пле­мін­ник Ра­мо»). По­мер 1784 р. 1881 — Іван Ко­чер­га, ві­до­мий укра­їн­ський дра­ма­тург, май­стер п’єс на істо­ри­чну те­ма­ти­ку («Яро­слав Му­дрий » , « Свіч­чи­не ве­сі­л­ля», «Ал­ма­зне жор­но » ) . По­мер 1952 р. 1914 — на­ро­див­ся Тур Хе­єр­дал, знаменитий нор­везь­кий ман­дрів­ник, етно­граф, ар­хе­о­лог, на­ту­ра­ліст, пи­сьмен­ник ( « Кон- Ті­кі » , « Аку- Аку » , « Екс­пе­ди­ція на « Ра » ) . По­мер 2002 р. 1917 — від­був­ся Пер­ший Все­укра­їн­ський з’їзд то­ва­риств «Про­сві­та». 1927 — у Нью-Йор­ку ком­па­нія « Уор­нер Бра­зерс » пред­ста­ви­ла пер­ший зву­ко­вий фільм « Спі­вак джа­зу». 1948 — в Аш­га­ба­ті (Тур­кме­ні­стан) став­ся руй­нів­ний зем­ле­трус, що зни­щив до­щен­ту біль­шу ча­сти­ну мі­ста. 1981 — пре­зи­дент Єги­пту Ан­вар Са­дат (на­ро­див­ся 1918 р.) за­ги­нув вна­слі­док за­ма­ху на йо­го жи­т­тя, здій­снен­но­го «бра­та­ми-му­суль­ма­на­ми».

1881 р.

1713 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.