Ма­ло­ві­до­ме ми­сте­цтво Пі­дне­бе­сної

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

10 і 11 жов­тня в Ки­є­ві від­бу­де­ться фе­сти­валь ки­тай­ської куль­ту­ри #made in china

У ТРЦ «Атмо­сфе­ра», у рам­ка­хфе­сту, жи­те­лі сто­ли­ці по­ба­чать ав­тен­ти­чний ки­тай­ський жи­во­пис та рід­кі­сні кі­но­стрі­чки. Го­лов­ним акцен­том по­дії ста­не ви­став­ка ро­біт ху­до­жни­ці та ка­лі­гра­фі­ста Ша­о­тін Чи, а та­кож тво­рів її учнів.

Ки­тай­ський жи­во­пис або Гохуа, як йо­го ста­ли на­зи­ва­ти у XIX сто­літ­ті, має ве­ли­ку куль­тур­ну цін­ність та ці­ка­ву істо­рію. В ньо­му є свої осо­бли­во­сті. Так, носієм ко­льо­ру в ньо­му є ки­тай­ська туш, розтерта на по­ро­хі розведена во­дою. Туш дає ба­га­то від­тін­ків чор­но­го — від найслабшого сірого до вугільно-чор­но­го. Від­так ли­ше уява гля­да­ча до­по­ма­гає здо­га­да­ти­ся, що чор­не ли­стя на­справ­ді є зе­ле­ним, а сі­рі кві­ти — ро­же­ви­ми. Окрім усі­хвід­тін­ків чор­но­го, в цьо­му ви­ді жи­во­пи­су ви­ко­ри­сто­ву­ють і яскра­ві аква­ре­лі.

Не менш ва­жли­вою ча­сти­ною за­хо­ду є по­каз філь­мів про Ки­тай. Ці кі­но­стрі­чки пі­дго­ту­вав та ада­пту­вав Центр Кон­фу­ція, єди­ний офі­цій­ний на­вчаль­ний за­клад КНР в Укра­ї­ні. Кар­ти­ни при­свя­че­ні куль­ту­рі, ми­сте­цтву та істо­рії Пі­дне­бе­сної і не бу­ли по­ка­за­ні ши­ро­ко­му за­га­лу.

Та­кож на фе­сти­ва­лі за­пла­но­ва­но ви­сту­пи му­зи­кан­тів, які гра­ти­муть на на­ціо­наль­ни­хін­стру­мен­тах, ма­со­ві за­пу­ски по­ві­тря­них змі­їв, май­стер-кла­си з ка­лі­гра­фії, бо­йо­ви­хми­стецтв, ки­тай­ської мо­ви, ди­тя­чі на­у­ко­во-роз­ва­жаль­ні зо­ни та чем­піо­нат із пінг-пон­гу се­ред лю­би­те­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.