Чи вар­тий Па­риж ме­си

За яких умов Укра­ї­на мо­же за­ли­ши­ти­ся один на один із пу­тін­ською Ро­сі­єю і зброй­ни­ми се­па­ра­ти­ста­ми

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Бо­рис СОКОЛОВ, пу­блі­цист Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Пе­ре­го­во­ри «нор­манд­ської че­твір­ки» в Па­ри­жі на­чеб­то за­вер­ши­ли­ся на опти­мі­сти­чній но­ті. І озбро­є­н­ня сто­ро­ни по­ча­ли від­во­ди­ти від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, і що­до ви­бо­рів на Дон­ба­сі на­че до­мо­ви­ли­ся. Але хо­ро­ші уго­ди що­до Дон­ба­су при­йма­ли­ся не раз і не два, а си­ту­а­ція там як і ра­ні­ше три­во­жна. До­бре, зві­сно, що про­тя­гом кіль­кох днів пе­ред зу­стріч­чю че­твір­ки май­же не бу­ло пе­ре­стрі­лок, і уго­ди про пе­ре­мир’я до­три­му­ва­ли­ся, але де га­ран­тії, що вій­на не по­но­ви­ться? Адже по­вер­ну­ти від­ве­де­ні озбро­є­н­ня до лі­нії фрон­ту за ба­жа­н­ня мо­жна за кіль­ка го­дин. Та­кож не­зро­зумі­ло, ко­ли бу­дуть звіль­не­ні укра­їн­ські по­ло­не­ні, зокре­ма й ті, що утри­му­ю­ться в Ро­сії. Їхнє звіль­не­н­ня мо­гло б ста­ти до­брим по­зи­тив­ним си­гна­лом про те, що цьо­го ра­зу все сер­йо­зно.

Але го­лов­ним по­ка­зни­ком то­го, на­скіль­ки сер­йо­зною є обі­цян­ка Пу­ті­на впли­ну­ти на се­па­ра­ти­стів, ста­не про­ве­де­н­ня або не­про­ве­де­н­ня 18 жов­тня мі­сце­вих ви­бо­рів у До­не­цьку і 1 ли­сто­па­да в Лу­ган­ську. Їхнє ска­су­ва­н­ня мо­же свід­чи­ти, що Пу­тін ви­рі­шив тро­хи по­ни­зи­ти гра­дус на­пру­же­но­сті на Дон­ба­сі. Але й про­ти­ле­жний сце­на­рій зов­сім не ви­клю­ча­є­ться. Лі­де­ри се­па­ра­ти­стів ціл­ком мо­жуть за­яви­ти, що нор­манд­ська че­твір­ка їм не указ, і про­ве­сти не­ле­гі­тим­ні з по­гля­ду укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства ви­бо­ри. Якщо та­ке ста­не­ться, усі уча­сни­ки пе­ре­го­во­рів опи­ня­ться в скла­дній си­ту­а­ції. Адже Мін­ські уго­ди бу­дуть оче­ви­дним чи­ном по­ру­ше­ні. А тут тіль­ки- но в Па­ри­жі по­го­джу­ва­ли, що їхню чин­ність, ма­буть, до­ве­де­ться по­дов­жу­ва­ти на весь 2016 рік або хо­ча б до йо­го се­ре­ди­ни ( що Пу­ті­ну над­зви­чай­но ви­гі­дно).

Якщо се­па­ра­тні ви­бо­ри в «ЛНР» і «ДНР» від­бу­ду­ться, то мін­ський про­цес, фор­маль­но ка­жу­чи, тре­ба вва­жа­ти зір­ва­ним з ви­ни се­па­ра­ти­стів. Ціл­ком імо­вір­но, що Пу­тін цьо­го й пра­гне. То­ді за­хі­дним пар­тне­рам, по ідеї, не­об­хі­дно якось ка­ра­ти Мо­скву й вво­ди­ти но­ві ан­ти­ро­сій­ські сан­кції. Але чи­ни­ти так ду­же не хо­че­ться. Пу­тін це від­чу­ває й мо­же ри­зи­кну­ти по­хо­ва­ти па­ризь­кі до­мов­ле­но­сті. При цьо­му пе­ре­мир’ я бо­йо­ви­ки до­три­му­ва­ти­му­ться, й укра­їн­ські вій­ська на­вряд чи на­ва­жа­ться йо­го по­ру­ши­ти.

Мо­жна допу­сти­ти, що під при­кри­т­тям пе­ре­мир’ я Пу­тін спро­бує «за­мо­ро­зи­ти» кон­флікт на Дон­ба­сі, по­ста­вив­ши й Укра­ї­ну, й За­хід пе­ред до­ко­на­ним фа­ктом. Се­па­ра­ти­сти про­дов­жать фор­му­ва­ти ор­га­ни вла­ди й ви­га­ня­ти з те­ри­то­рій ДНРі ЛНР усе укра­їн­ське. Пре­зи­дент Ба­рак Оба­ма, який за­ра­но пе­ре­тво­рив­ся на «куль­га­ву ка­чку», на­вряд чи бу­де ду­же жорс­тко ре­а­гу­ва­ти на по­хо­ва­н­ня Ро­сі­єю Мін­ських угод. То­му не мо­жна га­ран­ту­ва­ти, що по­ді­бні дії Мо­скви ви­кли­чуть на пра­кти­ці ре­аль­не по­си­ле­н­ня санкцій. Усе мо­же обме­жи­ти­ся про­сти­ми де­кла­ра­ці­я­ми й сим­во­лі­чни­ми же­ста­ми. Ре­а­лі­за­ція по­ді­бно­го сце­на­рію є най­біль­шою не­без­пе­кою для Укра­ї­ни. Ре­а­гу­ва­ти на неї Ки­їв змо­же хі­ба що пов­ною бло­ка­дою оку­по­ва­них те­ри­то­рій і роз­ри­вом усіх зв’ яз­ків з ни­ми, щоб тя­гар їх утри­ма­н­ня став для Мо­скви не­пі­ді­йом­ним.

Про­те на­стіль­ки пе­си­мі­сти­чний для Укра­ї­ни сце­на­рій по­ки що не зда­є­ться най­більш ймо­вір­ним, оскіль­ки він та­кож є най­більш ри­зи­ко­ва­ним для Мо­скви. А ра­птом сан­кції все-та­ки по­си­лять? Та й на­віть якщо збе­ре­жуть на ко­ли­шньо­му рів­ні, хо­ро­шо­го ма­ло. Еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще Ро­сії по­гір­шу­є­ться че­рез па­ді­н­ня на­фто­вих цін і санкцій. То­му Пу­тін стає де­да­лі більш за­ці­кав­ле­ним у то­му, щоб ство­ри­ти хо­ча б ви­ди­мість вре­гу­лю­ва­н­ня на Дон­ба­сі, щоб до­би­ва­ти­ся ска­су­ва­н­ня основ­них санкцій. Адже існує ри­зик, що якщо ці­ни на на­фту про­дов­жать своє па­ді­н­ня, Ро­сії зна­до­би­ться не про­сто від­мі­на санкцій, а й тер­мі­но­ва фінансова до­по­мо­га За­хо­ду у ви­гля­ді піль­го­вих кре­ди­тів. А та­кі кре­ди­ти мо­жуть ви­да­ва­ти­ся ли­ше під кон­кре­тні й ва­го­мі по­лі­ти­чні по­сту­пки, як це й бу­ло в пе­рі­од «пе­ре­бу­до­ви». Пу­тін ква­пи­ться, від­чу­ва­ю­чи, що «си­ті ро­ки » для ро­сій­ської еко­но­мі­ки до­бі­га­ють кін­ця, і по­пе­ре­ду — дов­га чер­га «ху­дих ро­ків». То­му ро­сій­ський пре­зи­дент ква­пи­ться ле­га­лі­зу­ва­ти всі свої не­за­кон­ні при­дба­н­ня в ре­зуль­та­ті агре­сії про­ти Укра­ї­ни, тоб­то Крим і Дон­бас.

Якщо Крим­ський пів­острів Пу­тін хо­тів би за­ли­ши­ти у скла­ді Ро­сії оста­то­чно й без­по­во­ро­тно, то оку­по­ва­ні ра­йо­ни Дон­ба­су він, нав­па­ки, хо­тів би по­вер­ну­ти Укра­ї­ні. Але ли­ше у ви­гля­ді ота­ко­го « тро­ян­сько­го ко­ня » , щоб на­дій­но бло­ку­ва­ти всі спро­би Ки­є­ва ін­те­гру­ва­ти­ся до Єв­ро­со­ю­зу й НАТО й уни­кну­ти за­ду­шли­во­го ро­сій­сько­го впли­ву. Ча­сти­ною ре­а­лі­за­ції та­ко­го сце­на­рію мо­же бу­ти озву­че­на че­рез ЗМІ про­по­зи­ція се­па­ра­ти­стів пе­ре­не­сти ого­ло­ше­ні ни­ми мі­сце­ві ви­бо­ри в ДНРі ЛНР, але ли­ше в обмін на пев­ні змі­ни в укра­їн­сько­му ви­бор­чо­му за­ко­но­дав­стві, які на­вряд чи бу­дуть прийня­тні для укра­їн­ської сто­ро­ни. По­пер­ше, бо­йо­ви­ки ви­ма­га­ють ам­ні­стії для всіх при­бі­чни­ків са­мо­про­го­ло­ше­них ре­спу­блік, у то­му чи­слі й тих, на ко­го по­ру­ше­ні спра­ви за кон­кре­тні кри­мі­наль­ні зло­чи­ни. По-дру­ге, се­па­ра­ти­сти на­по­ля­га­ють на змі­ні то­го пун­кту за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, який пе­ред­ба­чає, що на­віть при про­ве­ден­ні ви­бо­рів за ма­жо­ри­тар­ною си­сте­мою ви­су­не­н­ня кан­ди­да­тів мо­же по­хо­ди­ти ли­ше від тих суб’єктів ви­бор­чо­го про­це­су, які офі­цій­но за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні. Лі­де­ри « ДНР » і «ЛНР» хо­ті­ли б, щоб у мі­сце­вих ви­бо­рах на Дон­ба­сі до­зво­ли­ли бра­ти участь і кан­ди­да­там, які ви­су­ну­ті від гро­мад­ських об’єд­нань, що ді­ють ли­ше в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях. І ця дру­га ви­мо­га на­ба­га­то біль­шою мі­рою під­ри­ває дер­жав­ну єд­ність Укра­ї­ни, ніж ви­мо­га за­галь­ної ам­ні­стії для бо­йо­ви­ків.

Якщо Ки­їв цю ви­мо­гу в тій або ін­шій фор­мі прийме, то ство­ри­ться си­ту­а­ція, ко­ли в Укра­ї­ні, ра­зом із за­галь­но­укра­їн­ськи­ми по­лі­ти­чни­ми пар­ті­я­ми і ор­га­ні­за­ці­я­ми змо­жуть існу­ва­ти ре­гіо­наль­ні ор­га­ні­за­ції, які обме­жу­ють свою ді­яль­ність одним або в край­ньо­му ви­пад­ку дво­ма су­мі­жни­ми ре­гіо­на­ми, але при цьо­му пов­но­цін­но бе­руть участь у ви­бо­рах рі­зних рів­нів. Та­кі по­прав­ки слу­жи­ти­муть за­охо­чен­ню се­па­ра­ти­зму, при­чо­му не ли­ше на Дон­ба­сі. Спо­ді­ва­ю­ся, що усі більш або менш від­по­від­аль­ні укра­їн­ські по­лі­ти­ки це ро­зу­мі­ють і на по­сту­пки се­па­ра­ти­стам в да­но­му прин­ци­по­во­му пи­тан­ні не пі­дуть. Та­кі по­сту­пки бу­ли б руй­нів­ні для укра­їн­ської дер­жав­но­сті.

Са­ме ці умо­ви, про пов­ну ам­ні­стію бо­йо­ви­ків ще до ви­бо­рів, про ухва­ле­н­ня но­во­го спе­ці­аль­но­го за­ко­ну про осо­бли­вий ста­тус Дон­ба­су і но­во­го за­ко­ну про ви­бо­ри з ура­ху­ва­н­ням по­ба­жань се­па­ра­ти­стів, якщо ві­ри­ти пред­став­ни­ко­ві адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та, й на­ма­га­ли­ся нав’ яза­ти По­ро­шен­ку в Па­ри­жі. Але пре­зи­дент Укра­ї­ни не під­дав­ся на шан­таж. Во­че­видь, ті ж по­сту­пки се­па­ра­ти­сти за до­по­мо­гою Ро­сії на­ма­га­ти­му­ться про­ти­сну­ти й на за­сі­дан­ні Кон­та­ктної гру­пи в Мін­ську. Лі­де­ри «ДНР» і «ЛНР» чу­до­во ро­зу­мі­ють, що жо­дні спі­шно ство­ре­ні й ство­рю­ва­ні на те­ри­то­рії са­мо­про­го­ло­ше­них ре­спу­блік гро­мад­ські й по­лі­ти­чні об’єд­на­н­ня і ор­га­ні­за­ції не ма­ють жо­дних шан­сів бу­ти за­ре­є­стро­ва­ни­ми Мін’ юстом Укра­ї­ни. То­му й пра­гнуть за­зда­ле­гідь га­ран­ту­ва­ти со­бі пра­во в яки­хось прин­ци­по­вих пи­та­н­нях, зокре­ма в пла­ні ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства, жи­ти по­за пра­во­вим по­лем Укра­ї­ни.

Во­дно­час аб­со­лю­тно оче­ви­дно, що в будь- яко­му ра­зі вне­сти по­трі­бні се­па­ра­ти­ста­ми змі­ни до укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства до 18 жов­тня не­мо­жли­во на­віть су­то те­хні­чно. То­му не мо­жна ви­клю­чи­ти, що про­по­зи­ція про пе­ре­не­се­н­ня ви­бо­рів на­прав­ле­на ли­ше на те, щоб укра­їн­ська сто­ро­на її від­ки­ну­ла.

То ді За хар чен ко і Плот ниць - кий мо жуть ого ло си ти, що оскіль­ки Ки­їв не йде на по­сту­пки і відмовляється по­го­джу­ва­ти пи­та­н­ня про мі­сце­ві ви­бо­ри, то са моп ро го ло ше ні рес пуб лі - ки са мо стій но про ве дуть се па­ра­тні ви­бо­ри 18 жов­тня і 1 ли­сто па да, як і пла ну ва ли. Це озна ча ти ме по вер нен ня до жор ст ко го, кон ф рон та цій но го сце на рію. Про те по вто рю, що ме­ні та­кий сце­на­рій не зда­є­ться най­більш імо­вір­ним. Швид­ше за все, се па ра тис ти ого ло - сять про ска су ван ня або пе ре - не сен ня при зна че них ни ми мі­сце­вих ви­бо­рів, при­чо­му зро­би ти це до ве деть ся, звіс но, до 18 жов т ня і без яки хось по пе - ред ніх умов. Зок ре ма, йти - меть ся про пе ре не сен ня ви бо - рів, на прик лад, на ра ні ше озву­чу­ва­ну пред­став­ни­ка­ми се­па ра тис тів да ту 21 лю то го 2016 ро­ку.

Та­ким чи­ном, Кремль і йо­го ма­ріо­не­тки отри­ма­ють мо­жли­вість шан­та­жу­ва­ти Укра­ї­ну і три­ма­ти весь про­цес під­го­тов­ки до мі­сце­вих ви­бо­рів у під­ві­ше но му ста ні, по гро жу ю чи в ра зі не прий нят тя сво їх ви мог про­ве­де­н­ням се­па­ра­тних ви­бо - рів. Тут Ки­є­ву не­об­хі­дно на­по­ля га ти на без умов ній від мо ві, без будь- яких пе ре не сень, від про­ве­де­н­ня ви­бо­рів на Дон­ба­сі по­за за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни.

Але на­віть якщо се­па­ра­ти­сти вреш ті- решт по го дять ся на про ве ден ня ви бо рів за ук ра - їнсь ки ми за ко на ми, тут за ли - шить ся чи ма ло під вод них ка - ме­нів. Зві­сно, віль­ні ви­бо­ри на Дон ба сі мо жуть від бу ва ти ся ли­ше за умо­ви ви­ве­де­н­ня з йо­го те ри то рії всіх іно зем них військ і іно зем них доб ро воль - ців, так са­мо як і всіх важ­ких озбро­єнь, роз­збро­є­н­ня незаконних озбро є них фор му вань і взя­т­тя Укра­ї­ною під кон­троль ро­сій­сько-укра­їн­сько­го кор­до­ну в ни­ні оку­по­ва­них ра­йо­нах Дон ба су. Інак ше ви бо ри пе ре - тво­ря­ться на фарс, у хо­ді яко­го ни ніш ні лі де ри се па ра тис тів от ри ма ють ціл ком ле галь ний ста тус пред с тав ни ків міс це вої вла­ди. Про­те Ро­сія до­сі так і не ви­зна­ла на­яв­но­сті сво­їх військ та озбро єнь на Дон ба сі, і аб со - лют но не зро зу мі ло, як во на обі ця ти ме ви вес ти те, чо го, за за­пев­не­н­ня­ми Крем­ля, на Дон­ба сі не має і ні ко ли не бу ло. А от Ні­меч­чи­на і Франція, ро­зу­мі­ю­чи, що Пу­тін не зби­ра­є­ться йти з Дон­ба­су, як зда­є­ться, го­то­ві пі­ти лег­ким шля­хом: спо­ча­тку мі­сце­ві ви­бо­ри на Дон­ба­сі, не­хай за укра­їн­ським за­ко - но дав ст вом, але за не глас ної при­су­тно­сті «зе­ле­них чо­ло­ві­чків», а ли­ше по­тім пе­ре­да­ча укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кор­до­ну в Дон­ба­сі під кон­троль укра­їн­ських при­кор­дон­ни­ків.

Якщо По­ро­шен­ко по­го­ди­ться на та­кий сце­на­рій роз­ви­тку по дій, це ста не ка та стро фою для Укра­ї­ни. Адже то­ді лі­де ри бо­йо­ви­ків бу­дуть ле­га­лі­зо­ва­ні, ро­сій­ські вій­ська і до­бро­воль­ці з усім сво їм озбро єн ням на Дон ба сі за ли шать ся, а ук ра - їнсь кі при кор дон ни ки на кор - до ні з Ро сі­єю фак тич но ви яв - ля­ться в за­ру­чни­ках у «вві­чли­вих лю дей » з тан ка ми й ав то - ма та ми і ні чо го ре аль но кон т - ро лю ва ти не змо жуть. Вод но - час фор маль но Мінсь кі уго ди бу дуть ви ко на ні, сан к ції з Ро - сії зня ті, і За хід втра тить основ ний ва жіль тис ку на Ро - сію, який він сьо­го­дні ви­ко­ри­сто вує. За пев нен ня про те, що на зу стрі чі в Па ри жі бу ло до - сяг ну то до мов ле ність про до - пуск спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ до ро - сій­сько-укра­їн­сько­го кор­до­ну, здат ні ви кли ка ти ли ше сум ну по­смі­шку. Ми вже пе­ре­ко­на­ли­ся, як ці спо сте рі га чі кон т ро - лю­ють (вір­ні­ше, не кон­тро­лю­ють) зо ну кон ф лік ту. І то ді Укра ї на, як і ра ні ше, за ли - ши­ться на­о­дин­ці з пу­тін­ською Ро сі­єю й озбро є ни ми се па ра - тис та ми, але вже без ко лиш - ньої під трим ки сві то вої спіль - но­ти.

Щоб не до пус ти ти та ко го не спри ят ли во го роз вит ку по - дій, Укра­ї­ні не­об­хі­дно будь-що не допу­сти­ти про­ве­де­н­ня ви­бо­рів на Дон­ба­сі на по­ді­бних умо­вах. Хай кра ще во ни бу дуть від тер мі но ва ні на не ви зна че - ний тер мін. Адже в цьо му ви - пад­ку Ро­сія не ви­ко­нає Мін­ських до­мов­ле­но­стей, і сан­кції й тис ки За хо ду на неї, як мі ні - мум, збе рі га ти муть ся на ко - лиш ньо му рів ні. Оста точ ним же вре гу лю ван ням кон ф лік ту на Дон­ба­сі то­ді, кі­нець кін­цем, до ве деть ся зай ма ти ся но вій аме­ри­кан­ській адмі­ні­стра­ції.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.