Вста­но­ви­ти істо­ри­чну спра­ве­дли­вість

У Лу­цьку ву­ли­цю Да­ни­ла Га­ли­цько­го про­по­ну­ють пе­ре­йме­ну­ва­ти на ву­ли­цю Ко­ро­ля Да­ни­ла

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Та­ку про­по­зи­цію під час за­сі­да­н­ня ро­бо­чої гру­пи з з пи­тань ор­га­ні­за­ції ви­ко­на­н­ня за­хо­дів, спря­мо­ва­них на звіль­не­н­ня від впли­ву та на­слід­ків ко­му­ні­сти­чної іде­о­ло­гії в усіх сфе­рах жи­т­тя мі­ста, ви­сло­вив де­пу­тат Лу­цької мі­ської ра­ди Пав­ло Да­ниль­чук. Він мо­ти­ву­вав це тим, що Во­линь ма­ла в сво­їй істо­рії єди­но­го ко­ро­ля і про це вар­то бу­ло б на­га­ду­ва­ти у на­зві ву­ли­ці, а крім то­го, Да­ни­ло був кня­зем Во­лин­сько- Га­ли­цько­го кня­зів­ства (на­га­да­є­мо, про це був і окре­мий глян­це­вий «Мар­шрут №1», який ви­дає «День»!). Хо­ча ча­сті­ше до­да­ють до йо­го іме­ні «Га­ли­цький». Про­те чле­ни ро­бо­чої гру­пи ідею, яка ма­ла на ме­ті і вста­нов­ле­н­ня істо­ри­чної спра­ве­дли­во­сті, не під­три­ма­ли. Але по­пе­ре­ду ще роз­гляд про­по­зи­ції ко­мі­сі­єю. «Про­по­зи­цію де­пу­та­та Лу­цької мі­ської ра­ди Пав­ла Да­ниль­чу­ка пе­ре­йме­ну­ва­ти ву­ли­цю Да­ни­ла Га­ли­цько­го на ву­ли­цю Ко­ро­ля Да­ни­ла сприйня­ли не­о­дно­зна­чно. А про­те в цьо­му є пев­ний сенс. Адже йде­ться про те, щоб уто­чни­ти на­зву ву­ли­ці на та­ку, що за­свід­чує не­ор­ди­нар­ну по­дію в істо­рії Укра­ї­ни — Да­ни­ло Га­ли­цький був пер­шим і єди­ним укра­їн­ським ко­ро­лем, — по­яснює Ле­ся БОНДАРУК, пред­став­ник Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’ яті у Во­лин­ській обла­сті. — І хоч тра­ди­ції мо­нар­хії у на­шо­му на­ро­ді не при­жи­ли­ся, се­ред істо­ри­ків до­сі три­ває га­ря­ча дис­ку­сія — як пра­виль­но на­зи­ва­ти дер­жа­ву Да­ни­ла — Га­ли­цько-Во­лин­ське кня­зів­ство, як де­ся­тка­ми ро­ків бу­ло за­пи­са­но в під­ру­чни­ках ще з ра­дян­ських ча­сів, чи та­ки Во­лин­сько-Га­ли­цьке ко­ро­лів­ство. На ко­ристь остан­ньої на­зви се­ред ар­гу­мен­тів на­во­дять те, що об’єд­на­н­ня двох ру­ських кня­зівств від­бу­ло­ся з Во­ли­ні кня­зем Ро­ма­ном Мсти­сла­во­ви­чем — ба­тьком Да­ни­ла та зго­дом очіль­ни­ком ки­їв­сько­го пре­сто­лу. Окрім то­го, князь Ро­ман і йо­го си- ни Да­ни­ло та Ва­силь­ко по­хо­дять з ро­ду Рю­ри­ко­ви­чів, що та­кож ма­ли своє ко­рі­н­ня на во­лин­ській зем­лі. Та­ким чи­ном, зміна най­ме­ну­ва­н­ня з акцен­том на ко­ро­лів­стві Да­ни­ла Га­ли­цько­го є ли­ше під­кре­сле­н­ням по­ша­ни до істо­ри­чно­го фа­кту про пер­ше і єди­не укра­їн­ське ко­ро­лів­ство. Ду­маю, що де­пу­та­ти Лу­цької мі­ської ра­ди по­го­дя­ться на та­ке ко­ре­кту­ва­н­ня на­зви лу­цької ву­ли­ці » .

На роз­гляд де­пу­та­тів Лу­цької мі­ської ра­ди ви­не­суть про­по­зи­ції пе­ре­йме­ну­ва­ти ву­ли­ці, на­зви яких пов’яза­ні з ко­му­ні­сти­чною іде­о­ло­гі­єю. Во­ло­дар­сько­го — на ву­ли­цю Да­ни­ла Шу­му­ка, пра­во­за­хи­сни­ка, чле­на Гель­сін­ської спіл­ки, во­ли­ня­ни­на за по­хо­дже­н­ням. Ву­ли­цю Ван­ди Ва­си­лев­ської про­по­ну­ють пе­ре­йме­ну­ва­ти на ву­ли­цю за­ги­бло­го під Вол­но­ва­хою Во­ло­ди­ми­ра Про­ко­пчу­ка, Ва­цла­ва Во­ров­сько­го — на ву­ли­цю Ло­ба­чев­сько­го ( на честь цьо­го укра­їн­сько­го ма­те­ма­ти­ка во­на і бу­ла на­зва­на ра­ні­ше). Фур­ма­но­ва — на Те­плу, Ко­ро­тчен­ка — на ву­ли­цю во­лин­сько­го кра­є­знав­ця Ми­ко­ли Ку­де­лі, Ма­ка­ре­ви­ча — на Дми­тра Йов­зи­ка (та­кож за­ги­бло­го під Вол­но­ва­хою), Жов­тне­ву — на Хміль­ну ( та­кож пер­ві­сна на­зва). Ву­ли­ці Сте­па­на Бой­ка, чле­на КПЗУ, хо­чуть по­вер­ну­ти пер­ві­сну на­зву Ни­зин­на, на честь Єв­ге­на Свер­стю­ка пе­ре­звуть ву­ли­цю у мі­кро­ра­йо­ні Гні­да­ва. Дис­ку­сії ви­кли­ка­ла про­по­зи­ція змі­ни­ти на­зву ву­ли­ці Мо­сков­ської, на­зва­ної так ще у 50- х ро­ках ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя на честь мі­ста Мо­скви. Про­те на­ра­зі се­кре­тар мі­ської ра­ди Сер­гій Григоренко по­ра­див не чі­па­ти її, аби не ви­кли­ка­ти збу­ре­н­ня ме­шкан­ців. Ле­ся Бондарук вва­жає, що лю­дям тре­ба по­я­сню­ва­ти і пе­ре­ко­ну­ва­ти їх, тим біль­ше, що дум­ки ме­шкан­ців Мо­сков­ської ще ні­хто не за­пи­ту­вав.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.