Ре­кон­стру­кція облич­чя і... ду­ші

Ка­над­ські ме­ди­ки про­ве­дуть у Ки­їв­сько­му го­спі­та­лі низ­ку скла­дних опе­ра­цій для по­ра­не­них на cхо­ді бій­ців

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Із 24 жов­тня до 1 ли­сто­па­да у Ки­їв­сько­му вій­сько­во­му го­спі­та­лі пра­цю­ва­ти­ме Тре­тя ме­ди­чна мі­сія ка­над­ських ме­ди­ків, ко­трі опе­ру­ва­ти­муть вій­сько­вих і ци­віль­них, по­ра­не­них під час по­дій на схо­ді Укра­ї­ни. Ра­ні­ше ка­над­ські фа­хів­ці при­їзди­ли до Укра­ї­ни у ли­сто­па­ді 2014 ро­ку та у трав­ні 2015 ро­ку. Цьо­го ра­зу бу­дуть опе­ру­ва­ти й тих, хто вже звер­тав­ся за до­по­мо­гою до ка­над­ців та по­тре­бує до­лі­ку­ва­н­ня, і тих, хто ще та­ких опе­ра­цій не мав вза­га­лі. В ко­ман­ді з 22 ме­ди­ків — хі­рур­ги, ане­сте­зі­о­ло­ги та мед­се­стри. Лі­ка­рі про­ве­дуть опе­ра­ції на облич­чі та верх­ніх кін­ців­ках.

Фі­нан­сує цей про­ект уряд Ка­на­ди спіль­но з Ка­над­сько-укра­їн­ською фун­да­ці­єю під па­тро­на­жем Кон­гре­су укра­їн­ців Ка­на­ди. Так, ви­ді­ле­но міль­йон дві­сті ти­сяч до­ла- рів на про­ве­де­н­ня опе­ра­цій, на за­ку­пів­лю хі­рур­гі­чно­го обла­дна­н­ня, ко­тре ли­ши­ться у на­шо­му шпи­та­лі, на ство­ре­н­ня те­ле­ме­ди­чно­го цен­тру, що до­зво­лить на­шим лі­ка­рям кон­суль­ту­ва­ти­ся в ре­аль­но­му ча­сі з ко­ле­га­ми з клі­ні­ки в То­рон­то. Та­кож за ці ко­шти пла­ну­ють ста­жу­ва­н­ня ме­ди­ків у Ка­на­ді та кур­си на­вча­н­ня вій­сько­вих і ци­віль­них лі­ка­рів у Ки­є­ві. Тож укра­їн­ські лі­ка­рі отри­ма­ють не­оці­нен­ний до­свід. До то­го ж на­ша сто­ро­на спо­ді­ва­є­ться, що ця мі­сія ма­ти­ме шанс на дов­ше існу­ва­н­ня, бо на­ра­зі про­ект роз­ра­хо­ва­ний на пів­ро­ку, за цей час ка­над­ські спе­ці­а­лі­сти пла­ну­ють при­їха­ти до Ки­є­ва ще раз у лю­то­му.

До­ки до стар­ту про­е­кту ще є час, ко­ор­ди­на­то­ри звер­та­ю­ться че­рез ме­діа та во­лон­те­рів до бій­ців, щоб не втра­ча­ли шан­су та за­пи­су­ва­ли­ся на кон­суль­та­ції до лі­ка­рів (те­ле­фон га­ря­чої лі­нії (097) 005 55 45, (095) 435 30 33). Є ли­ше одне за­сте­ре­же­н­ня: трав­ма має бу­ти не сві­жою, а стан здо­ров’я ста­біль­ним. «Ми очі­ку­є­мо на та­ку ж кіль­кість па­ці­єн­тів, як і ми­ну­лої мі­сії. Це бу­ли скла­дні ви­пад­ки, осіб 40 про­о­пе­ро­ва­но, а са­мих хі­рур­гі­чних втру­чань бу­ло близь­ко 60, тоб­то одній лю­ди­ні про­во­ди­ли кіль­ка опе­ра­цій. І ба­га­то що за­ле­жить від ста­ну лю­ди­ни. Ми­ну­ло­го ра­зу одна опе­ра­ція три­ва­ла по­над 14 го­дин, — роз­по­вів ко­ор­ди­на­тор про­е­кту Ро­ман Фі­щук. — За­раз ми на­ма­га­є­мо­ся до­не­сти ін­фор­ма­цію до лю­дей, які зна­ють про по­ді­бні про­бле­ми. Ми отри­му­ва­ли спи­сок від Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, хто мо­же по­тре­бу­ва­ти та­кої до­по­мо­ги, але у ба­га­тьох ви­пад­ках не­має кон­та­ктної ін­фор­ма­ції. За­зви­чай це лю­ди, які вже вдо­ма або в се­лі чи в мі­сті і не ма­ють зв’ яз­ку з під­роз­ді­ла­ми » .

На­ра­зі є спи­сок із пер­ших па­ці­єн­тів (а це не­ма­ло — 30 осіб), ча­сти­ні з них про­ве­дуть по­втор­ні опе­ра­ції, ча­сти­на по­тра­пить ли­ше на кон­суль­та­цію. Ро­ман Фі­щук до­дає, що те­ле­фон­ні дзвін­ки про­дов­жу­ють над­хо­ди­ти, адже отри­ма­ти но­ве облич­чя, від­но­ви­ти чи по­кра­щи­ти ро­бо­ту рук — це ще й мо­жли­вість від­но­ви­ти свій мо­раль­ний і пси­хо­ло­гі­чний стан. Де­хто з «давніх» па­ці­єн­тів від­зна­чає, що зав­дя­ки ка­над­ським та укра­їн­ським лі­ка­рям мо­же усмі­ха­ти­ся, і не ли­ше че­рез кра­щу мі­мі­ку облич­чя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.