За­хо­ду роз­ка­жуть про крим­ських та­тар

Есто­нія іні­ці­ює мас­шта­бний про­ект для за­хи­сту прав ко­рін­но­го на­ро­ду ане­ксо­ва­но­го пів­остро­ва

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Мо­біль­на ви­став­ка, ві­део, тре­нін­ги і се­мі­на­ри — та­кі по­дії вклю­ча­ти­ме про­ект «За­хист прав крим­ських та­тар за­со­ба­ми пу­блі­чної ди­пло­ма­тії». Ідею роз­ро­бив естон­ський Ін­сти­тут прав лю­ди­ни, її під­три­мав офіс Упов­но­ва­же­но­го Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у спра­вах крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду. Бю­джет про­е­кту — май­же 100 ти­сяч єв­ро, ко­шти ви­ді­ли­ло Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Есто­нії. Про­гра­ма стар­ту­ва­ла у ве­ре­сні 2015 ро­ку і три­ва­ти­ме до сер­пня 2017 ро­ку. Ор­га­ні­за­то­ри хо­чуть по­си­ли­ти по­зи­ції крим­ських та­тар у сві­ті, а для цьо­го — роз­ка­за­ти Єв­ро­пі про істо­рію і куль­ту­ру цьо­го на­ро­ду.

Му­ста­фа Дже­мі­лєв, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни і Упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у спра­вах крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, вва­жає про­ект над­зви­чай­но ва­жли­вим. «Світ не ду­же знає про те, як від­бу­ва­ла­ся ане­ксія, і яке ни­ні пра­во­ве ста­но­ви­ще ко­рін­но­го на­ро­ду Кри­му, — по­яснює Му­ста­фа Дже­мі­лєв. — Цей про­ект є зна­чним вне­ском Есто­нії у бо­роть­бу за пра­ва і сво­бо­ди крим­ських та­тар. Естон­ський на­род до­бре ро­зу­міє на­ші про­бле­ми. Цей на­род та­кож сти­кав­ся з жор­сто­ким пе­ре­слі­ду­ва­н­ням, зна­чну ча­сти­ну естон­ців у ро­ки ста­лін­сько­го прав­лі­н­ня де­пор­ту­ва­ли».

Фо­кус про­е­кту — кра­ї­ни ЄС і між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, до скла­ду яких вхо­дить Есто­нія. Спер­шу ор­га­ні­за­то­ри де­кіль­ка мі­ся­ців ро­зро­бля­ти­муть стра­те­гію про­е­кту. Зго­дом пла­ну­ють ство­ри­ти ві­део­ро­ли­ки і мо­біль­ну ви­став­ку про істо­рію крим­ських та­тар. Та­кож про­во- ди­ти­муть зу­стрі­чі та се­мі­на­ри у між­на­ро­дних ін­сти­ту­ці­ях, де роз­по­від­а­ти­муть про ко­рін­ний на­род Кри­му. Крім цьо­го, зби­ра­ю­ться вла­што­ву­ва­ти тре­нін­ги що­до пу­блі­чної ди­пло­ма­тії. Олі­вер Ло­о­де, ві­це-пре­зи­дент По­стій­но­го фо­ру­му ООН з пи­тань ко­рін­них на­ро­дів і го­лов­ний екс­перт про­е­кту акцен­ту­вав: «Під час ро­бо­ти на По­стій­но­му фо­ру­мі ООН по­мі­тив, що світ не знає про крим­ських та­тар як про ко­рін­ний на­род Кри­му. Це сто­су­є­ться не ли­ше оку­па­ції і по­то­чних по­дій, а істо­рії і куль­ту­ри цьо­го на­ро­ду. Крим­ські та­та­ри не ма­ють до­ста­тньо дру­зів і со­ю­зни­ків у сві­ті. І чим мен­ше світ знає про цей на­род, тим лег­ше кра­ї­ні-за­гар­бни­ку по­ру­шу­ва­ти пра­ва йо­го пред­став­ни­ків. Ме­та про­е­кту — збіль­ши­ти обі­зна­ність мі­жна­ро­дної спіль­но­ти про крим­ських та­тар в Укра­ї­ні, зна­йти со­ю­зни­ків у під­трим­ці цьо­го на­ро­ду. Та­кож хо­че­мо пе­ре­да­ти естон­ський до­свід пу­блі­чної ди­пло­ма­тії крим­ським та­та­рам».

До ко­ман­ди, що роз­ро­бля­ти­ме стра­те­гію про­е­кту, увій­дуть пред­став­ни­ки ме­джлі­су і ме­діа. Кон­тент ство­рю­ва­ти­муть, зокре­ма, Фа­ті­ма Осма­но­ва й Ель­дар Ха­лі­лов, які ро­блять істо­ри­чний блог «Ту­гра» і про­ект з вив­че­н­ня крим­сько­та­тар­ської мо­ви «Еліф­бе». Укра­їн­ська вла­да обі­цяє під­три­ма­ти «За­хист прав крим­ських та­тар за­со­ба­ми пу­блі­чної ди­пло­ма­тії». Так, одним із ка­на­лів по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції про про­ект ста­не Муль­ти­ме­дій­на пла­тфор­ма іно­мов­ле­н­ня Укра­ї­ни, ство­ре­на Мі­ні­стер­ством ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.