На одне мі­сце – 10 за­яв­ни­ків

У Хер­со­ні за­кін­чив­ся при­йом ан­кет до но­вої па­труль­ної по­лі­ції

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

На­бір три­вав із 15 ве­ре­сня до 6 жов­тня. Хер­сон не став мі­стом ре­кор­дної кіль­ко­сті охо­чих слу­жи­ти в по­лі­ції, однак кон­курс усе одно бу­де ве­ли­кий. В остан­ній день при­йо­му бу­ло за­ре­є­стро­ва­но по­над 3200 ан­кет. У Хер­со­ні пла­ну­ють до­бра­ти 300 по­лі­цей­ських, а зна­чить на одне мі­сце пре­тен­ду­ва­ти­муть близь­ко 10 за­яв­ни­ків. Ан­ке­ти мо­жна бу­ло за­пов­ню­ва­ти осо­би­сто та на сай­ті МВС в еле­ктрон­но­му фор­ма­ті. На­ра­зі за­яв­ни­ки очі­ку­ють на від­по­відь із мі­ні­стер­ства, де бу­де за­зна­че­но час і мі­сце збо­ру для про­хо­дже­н­ня пер­ших те­стів.

«У хо­ді при­йо­му ан­кет усе від­бу­ва­ло­ся спо­кій­но, в ро­бо­чо­му ре­жи­мі. Да­лі кан­ди­да­ти до но­вої па­труль­ної слу­жби прой­дуть чо­ти­ри рів­ні від­бо­ру. Спо­ча­тку тест на за­галь­ний рі­вень ін­те­ле­кту, по­тім вій­сько­во-лі­кар­ська ко­мі­сія, скла­да­н­ня те­стів із фі­зи­чної під­го­тов­ки і пси­хо­ло­гі­чне те­сту­ва­н­ня, — роз-

по­вів «Дню» го­лов­ний спе­ці­а­ліст управ­лі­н­ня ка­дро­во­го за­без­пе­че­н­ня УМВС у Хер­сон­ській обла­сті Оле­ксій

АЛЕКСЄЄВ. — Про­тя­гом ти­жня у нас бу­де на­ра­да що­до по­ча­тку те­сту­ва­н­ня й тер­мі­нів. Але про­хо­дже­н­ня всіх ета­пів займе близь­ко ше­сти ти­жнів. Да­лі по­чне­ться без­по­се­ре­дньо на­вча­н­ня, яке три­ва­ти­ме два мі­ся­ці. Но­ва по­лі­ція у Хер­со­ні з’яви­ться в кін­ці сі­чня, ма­кси­мум — на по­ча­тку лю­то­го».

У Хер­со­ні до 17 жов­тня про­дов­жу­є­ться на­бір тре­не­рів для кан­ди­да­тів у но­ву па­труль­ну слу­жбу. За­про­шу­ю­ться спе­ці­а­лі­сти з та­ких ди­сци­плін, як адмі­ні­стра­тив­на від­по­від­аль­ність та про­ва­дже­н­ня у спра­вах про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, ква­лі­фі­ка­ція зло­чи­нів та за­са­ди кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня, пра­ви­ла до­ро­жньо­го ру­ху, ко­ру­пція: про­ти­дія та від­по­від­аль­ність, ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії, про­фе­сій­на ети­ка, пра­ва лю­ди­ни, ефе­ктив­на ко­му­ні­ка­ція, пер­вин­на до­ме­ди­чна до­по­мо­га то­що. До­да­тко­ву ін­фор­ма­цію що­до фор­ми ре­зю­ме тре­не­ра і адре­су мо­жна зна­йти на сай­ті МВС.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

БУ­ТИ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ — У ТРЕН­ДІ: В ХЕР­СО­НІ В ОСТАН­НІЙ ДЕНЬ ПРИЙНЯ­ЛИ ПО­НАД 3 200 АН­КЕТ, А У РІВ­НО­МУ ВЧО­РА ЗА ПЕР­ШУ ГО­ДИ­НУ РО­БО­ТИ ПУН­КТУ ПРИ­ЙО­МУ — ПО­НАД 160

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.