«Да­ха­Бра­ха» від­пра­ви­ться в «До­ро­гу»

Den (Ukrainian) - - День України -

«Да­ха­Бра­ха» ви­сту­пить з кон­цер­та­ми в рі­зних мі­стах Укра­ї­ни. До про­гра­ми ту­ру увій­дуть най­кра­щі пі­сні му­зи­кан­тів і но­вий аль­бом, над яким за­раз пра­цює гурт. Про те, що че­кає на укра­їн­ських ша­ну­валь­ни­ків, Cultprostir роз- по­вів один і з уча­сни­ків гру­пи Мар­ко Га­ла­не­вич: « Ми хо­че­мо пред­ста­ви­ти наш но­вий аль­бом на кон­цер­тах. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що на той час він вже бу­де го­то­вий. Йо­го ро­бо­ча на­зва « До­ро­га » . У нас бу­ла ідея зро­би­ти аль­бом із ком­по­зи­цій, в осно­ві яких ле­жать пі­сні з рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни. Ми хо­че­мо зро­би­ти якусь уяв­ну му­зи­чну до­ро­гу, по­чи­на­ю­чи від Кри­му, за­їжджа­ю­чи на Лу­ган­щи­ну, По­ліс­ся і так да­лі. Май­же всі ку­то­чки Укра­ї­ни ми пред­ста­ви­мо. Жанр аль­бо­му на­бли­жа­ти­ме­ться до сте­по­во­го блю­зу » .

Пер­ший кон­церт від­бу­де­ться в Оде­сі 10 ли­сто­па­да. Та­кож «Да­ха­Бра­ха» ви­йде на сце­ну Дні­про­пе­тров­ська, Хар­ко­ва, Ки­є­ва, Льво­ва та ін­ших міст Укра­ї­ни.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

«ДА­ХА­БРА­ХА» — КВАР­ТЕТ, ЯКИЙ ВИ­КО­НУЄ УКРА­ЇН­СЬКУ НА­РО­ДНУ МУ­ЗИ­КУ З СУ­ЧА­СНИМ ДРАЙВОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.