«Очі­ку­ва­ти про­рив­них про­е­ктів не вар­то, але...»

Екс­перт — про осо­бли­во­сті ві­зи­ту Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни до Аста­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Зав­тра роз­по­чне­ться дво­ден­ний офі­цій­ний ві­зит пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка до Ре­спу­блі­ки Ка­зах­стан. Як по­ві­до­мив на бри­фін­гу для жур­на­лі­стів за­сту­пник гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Ко­стян­тин Єлі­сє­єв, під час ві­зи­ту за­пла­но­ва­на зу­стріч По­ро­шен­ка з пре­зи­ден­том Ка­зах­ста­ну Нур­сул­та­ном На­зар­ба­є­вим, а та­кож про­ве­де­н­ня бі­знес-фо­ру­му. За сло­ва­ми Єлі­сє­є­ва, в рам­ках ві­зи­ту пла­ну­є­ться під­пи­са­н­ня трьох дво­сто­рон­ніх угод між Укра­ї­ною та Ка­зах­ста­ном.

Тим ча­сом, за по­ві­дом­ле­н­ням прес-слу­жби пре­зи­ден­та Ка­зах­ста­ну, гла­ви обох дер­жав обго­во­рять в Аста­ні ре­а­лі­за­цію мін­ських до­мов­ле­но­стей, а та­кож тор­го­вель­но-еко­но­мі­чну спів­пра­цю. Та­кож під час пе­ре­го­во­рів очі­ку­є­ться роз­гляд прі­о­ри­те­тних на­прям­ків вза­є­мо­дії у ву­гіль­ній про­ми­сло­во­сті, тран­спорт­но-ло­гі­сти­чній сфе­рі, агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі й ін­ших сфе­рах.

Крім то­го, як по­ві­до­мив жур­на­лі­стів мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин, укра­їн­ська сто­ро­на че­кає в ре­зуль­та­ті пе­ре­го­во­рів в Аста­ні до­мо­ви­ти­ся про по­ста­ча­н­ня ура­но­во­го кон­цен­тра­ту з Ка­зах­ста­ну.

«АКЦЕНТ БУ­ДЕ ЗРО­БЛЕ­НО НА ЕКО­НО­МІ­ЧНІЙ ВЗА­Є­МО­ДІЇ В ПЕВ­НИХ СФЕ­РАХ» До­сим САТПАЄВ, ди­ре­ктор ка­зах­стан­ської Гру­пи оцін­ки ри­зи­ків, Ал­ма­ти:

— З лі­та ми­ну­ло­го ро­ку Ка­зах­стан до­сить ча­сто став за­яв­ля­ти про те, що, не­зва­жа­ю­чи на участь на­шої ре­спу­блі­ки в Єв­ра­зій­сько­му еко­но­мі­чно­му со­ю­зі, не­зва­жа­ю­чи на те, що Ро­сія пе­ре­бу­ває в кон­флі­кті з Ки­є­вом, він не зби­ра­є­ться пе­ре­див­ля­ти­ся свої від­но­си­ни з Укра­ї­ною. І біль­ше то­го, Аста­на го­то­ва актив­но під­три­му­ва­ти з Укра­ї­ною актив­ні від­но­си­ни в рі­зних сфе­рах. Слід за­ува­жи­ти, що за остан­ні пів­то­ра ро­ку бу­ло про­ве­де­но кіль­ка бі­знес-фо­ру­мів за уча­стю ка­зах­стан­ських і укра­їн­ських бі­зне­сме­нів, і бу­ло за­яв­ле­но про те, що ка­зах­стан­ський бі­знес го­то­вий при­йти до Укра­ї­ни, як, утім, укра­їн­ський мо­же пра­цю­ва­ти в Ка­зах­ста­ні. Цей ві­зит, з одно­го бо­ку, має за­свід­чи­ти, що для Ка­зах­ста­ну ни­ні­шня вла­да в Укра­ї­ні є ле­гі­тим­ною й на­ша ре­спу­блі­ка го­то­ва спів­пра­цю­ва­ти в усіх на­прям­ках. А з дру­го­го бо­ку, Ка­зах­стан хо­че по­ка­за­ти, що на­ша ба­га­то­ве­ктор­на по­лі­ти­ка, яка тра­ди­цій­но бу­ла осно­вою під­трим­ки ті­сних від­но­син на­шої ре­спу­блі­ки з рі­зни­ми дер­жа­ва­ми, ні­ку­ди не зни­кла.

Крім то­го, ва­жли­вим є еко­но­мі­чний аспект, не­зва­жа­ю­чи на те, що Укра­ї­на з ба­га­тьох при­чин не є клю­чо­вим тор­гі­вель­ним пар­тне­ром Ка­зах­ста­ну. На­ша ре­спу­блі­ка вже про­тя­гом дов­гих ро­ків на­ма­га­є­ться роз­ви­ва­ти ін­ду­стрі­аль­но­ін­но­ва­цій­ну про­гра­му, то­му їй був би ду­же ко­ри­сним до­свід Укра­ї­ни, яка тра­ди­цій­но асо­ці­ю­ва­ла­ся з на­яв­ні­стю про­ми­сло­во­го по­тен­ці­а­лу, люд­сько­го ка­пі­та­лу і пев­них тех- ні­чних про­ми­сло­вих мо­жли­во­стей з ви­ро­бни­цтва тих чи ін­ших не­си­ро­вин­них то­ва­рів.

Цей ві­зит пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, з одно­го бо­ку — з по­лі­ти­чної то­чки зо­ру — ду­же ва­жли­вий для Ка­зах­ської ре­спу­блі­ки, оскіль­ки він про­де­мон­струє на­шу ней­траль­ність у тих кон­флі­ктах, що за­раз є на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі. А з дру­го­го бо­ку, акцент бу­де зро­бле­но на еко­но­мі­чній вза­є­мо­дії між Ка­зах­ста­ном і Укра­ї­ною в пев­них сфе­рах, хо­ча че­ка­ти яки­хось про­рив­них про­е­ктів не вар­то. Але з ди­пло­ма­ти­чної то­чки зо­ру ві­зит ду­же ва­жли­вий.

Що сто­су­є­ться обго­во­ре­н­ня під час ві­зи­ту ви­ко­на­н­ня мін­ських угод, Ка­зах­стан не раз за­кли­кав усі кон­флі­кту­ю­чі сто­ро­ни ви­ко­ну­ва­ти мін­ські уго­ди. По­зи­ція Аста­ни збі­га­є­ться з по­зи­ці­єю де­яких єв­ро­пей­ських кра­їн. При цьо­му не слід за­бу­ва­ти, що Ка­зах­стан весь час на­ма­гав­ся ви­сту­па­ти як мо­де­ра­тор у ро­сій­ських від­но­си­нах. Аста­на про­по­ну­ва­ла кіль­ка ра­зів про­ве­сти на сво­є­му май­дан­чи­ку пе­ре­го­во­ри. Але то­ді Лукашенко пе­ре­хо­пив іні­ці­а­ти­ву. У той же час Аста­на збе­рі­гає ба­жа­н­ня ви­сту­пи­ти пев­ною мі­рою по­се­ре­дни­ком в укра­їн­сько-ро­сій­ських пе­ре­го­вор­них про­це­сах. Тим па­че що бу­кваль­но дня­ми в Аста­ні за­кін­чи­ли­ся пе- ре­го­во­ри так зва­ної по­мір­ної си­рій­ської опо­зи­ції, яка чо­мусь ви­рі­ши­ла обра­ти Аста­ну май­дан­чи­ком для пе­ре­го­во­рів. Ціл­ком мо­жли­во, що їх не вла­што­вує пе­ре­го­вор­ний про­цес у Мо­скві. Це ще раз го­во­рить про те, що Ка­зах­стан про­дов­жує по­зи­ці­ю­ва­ти се­бе як мо­де­ра­то­ра ви­рі­ше­н­ня тих чи ін­ших кон­флі­ктних пи­тань. Ду­маю, що, швид­ше за все, під час ці­єї зу­стрі­чі ке­рів­ни­цтво Ка­зах­ста­ну в чер­го­вий раз під­кре­слить го­тов­ність, якщо є ба­жа­н­ня Укра­ї­ни й ін­ших уча­сни­ків пе­ре­го­вор­но­го про­це­су, на­да­ти для цьо­го май­дан­чик.

Ра­зом із тим у Ка­зах­ста­ну не так ба­га­то ін­стру­мен­тів впли­ву на цей про­цес, ди­пло­ма­ти­чних ре­сур­сів, то­му не вар­то пе­ре­оці­ню­ва­ти роль Ка­зах­ста­ну в цьо­му пи­тан­ні. Єди­не, що ми мо­же­мо на­да­ти, ли­ше май­дан­чик для пе­ре­го­во­рів.

— Чи очі­ку­є­ться під час цьо­го ві­зи­ту під­пи­са­н­ня уго­ди про по­ста­ча­н­ня до Укра­ї­ни ура­но­во­го кон­цен­тра­ту з Ка­зах­ста­ну, як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ?

— Так, я чув про це. Слід за­ува­жи­ти, що Ка­зах­стан є ве­ли­ким по­ста­чаль­ни­ком ура­ну до США для аме­ри­кан­ських атом­них еле­ктро­стан­цій. Ка­зах­стан — один з лі­де­рів на сві­то­во­му рин­ку з ви­до­бу­тку ура­ну й актив­но на­ма­га­є­ться мо­дер­ні­зу­ва­ти свою ура­но­ву про­ми­сло­вість, щоб ви­ро­бля­ти про­ду­кцію з ви­со­кою до­да­тко­вою вар­ті­стю. І для Ка­зах­ста­ну бу­ла б ко­ри­сною участь Укра­ї­ни як пар­тне­ра, який мо­же спри­я­ти роз­ви­тку на­шо­го атом­но­го ком­пле­ксу з то­чки зо­ру йо­го мо­дер­ні­за­ції й отри­ма­н­ня ін­но­ва­цій­ної складової. Ду­маю, що спів­пра­ця між Ка­зах­ста­ном і Укра­ї­ною в цьо­му пла­ні бу­де плі­дною.

На ка­зах­сько­му рин­ку пра­цю­ють ро­сій­ські, япон­ські, ки­тай­ські, фран­цузь­кі, ка­над­ські, й по­ява яки­хось укра­їн­ських стру­ктур бу­де схва­ле­на, якщо це збі­га­ти­ме­ться зі стра­те­гі­єю Ка­зах­ста­ну що­до мо­дер­ні­за­ції на­шої атом­ної ін­ду­стрії.

— А як що­до пер­спе­кти­ви спів­пра­ці у вій­сько­во- те­хні­чній сфе­рі, зва­жа­ю­чи на те, що пі­сля по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії то­рік ОПК Укра­ї­ни по­чав ви­ро­бля­ти но­ву кон­ку­рен­то­зда­тну вій­сько­ву те­хні­ку?

— Тут не слід пе­ре­оці­ню­ва­ти вій­сько­ву спів­пра­цю Ка­зах­ста­ну й Укра­ї­ни, то­му що Ка­зах­стан як член Ор­га­ні­за­ції до­го­во­ру про ко­ле­ктив­ну без­пе­ку отри­мує ро­сій­ську зброю за більш- менш піль­го­вою ці­ною. Хо­ча тут є пев­ні ри­зи­ки, то­му що з то­чки зо­ру на­ціо­наль­ної без­пе­ки над­зви­чай­на за­ле­жність зброй­них сил Ре­спу­блі­ки Ка­зах­ста­ну від одно­го по­ста­чаль­ни­ка в осо­бі Ро­сії мною роз­гля­да­є­ться як за­гро­за. Для нас бу­ло б ви­гі­дно ма­ти кіль­ка по­ста­чаль­ни­ків зброї. Та­ким чи­ном ми б кра­ще за­без­пе­чу­ва­ли ін­те­ре­си на­ціо­наль­ної без­пе­ки.

Якщо Укра­ї­на тут за­про­по­нує до­сить ці­ка­ві вій­сько­ві про­е­кти за ви­гі­дною ці­ною для Ка­зах­ста­ну, то на­ша ре­спу­блі­ка бу­де го­то­ва спів­пра­цю­ва­ти в обо­рон­ній сфе­рі, тим па­че що ми спів­пра­цю­є­мо з ін­ши­ми кра­ї­на­ми: Ізра­ї­лем, Ту­реч­чи­ною, і не тіль­ки. Хо­ча у вій­сько­во-те­хні­чній сфе­рі від­чу­ва­є­ться мо­но­по­лія Ро­сії, але за на­яв­но­сті хо­ро­ших про­по­зи­цій і з опти­маль­ною ці­ною Ка­зах­стан спри­ймав би Укра­ї­ну як до­сить хо­ро­шо­го пар­тне­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.