Мар­ко Ру­біо го­то­вий іти на ри­зик вій­ни з Ро­сі­єю

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­тен­дент в кан­ди­да­ти від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії на по­са­ду пре­зи­ден­та США Мар­ко Ру­біо за­явив, що він був би го­то­вий пі­ти на ри­зик вій­ни з Ро­сі­єю для вста­нов­ле­н­ня над Си­рі­єю зо­ни, за­кри­тої для по­льо­тів. На йо­го дум­ку, та­ка зо­на має бу­ти ство­ре­на, щоб не до­зво­ли­ти Мо­скві ата­ку­ва­ти пов­стан­ців, які отри­му­ють під­трим­ку від ЦРУ. В ін­терв’ю те­ле­ком­па­нії CNBC кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти за­явив, що без­ді­яль­ність ли­ше під­ба­дьо­рює те­ро­ри­сти­чні ор­га­ні­за­ції, та­кі як «Іслам­ська дер­жа­ва», і при­зво­дить до зро­ста­н­ня чи­сла бі­жен­ців, що пра­гнуть за­ли­ши­ти Си­рію. «Упев­не­ний, що на­ші ВПС мо­жуть за­без­пе­чи­ти та­ку зо­ну, — ска­зав се­на­тор. — Як на ме­не, ро­сі­я­ни не ста­ли б її від­чу­ва­ти. Не ду­маю, що зброй­ний кон­флікт із США від­по­від­ає ін­те­ре­сам Ро­сії». У ми­ну­лу п’ятни­цю Ру­біо за­го­стрив свою ри­то­ри­ку про­ти Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, по­обі­цяв­ши у ра­зі обра­н­ня «ізо­лю­ва­ти Ро­сію ди­пло­ма­ти­чно» і за­про­ва­ди­ти низ­ку но­вих санкцій про­ти Мо­скви і збіль­ши­ти до­по­мо­гу Укра­ї­ні. Під час пе­ред­ви­бор­чої дво­ден­ної по­до­ро­жі шта­том Айо­ва, Ру­біо ви­ко­ри­сто­ву­вав фо­рум з на­ціо­наль­ної без­пе­ки, щоб з’ясу­ва­ти де­та­лі зов­ні­шньої по­лі­ти­ки США що­до Ро­сії при йо­го адмі­ні­стра­ції. Він та­кож на­звав Пу­ті­на «ганг­сте­ром і го­ло­во­рі­зом» і за­явив, що не від­сту­пить від та­ко­го окре­сле­н­ня. «Як тіль­ки при­йду на по­са­ду, я швид­ко по­си­лю тиск на Мо­скву», ска­зав Ру­біо. Як по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня U.S. News & World Report, се­на­тор ска­зав, що до­ма­га­ти­ме­ться но­вих санкцій про­ти ро­сій­ських чи­нов­ни­ків і під­при­ємств, вклю­ча­ю­чи за­бо­ро­ни на ві­зи і за­мо­ро­жу­ва­н­ня акти­вів що­до ви­що­го ке­рів­ни­цтва та на­да­н­ня Укра­ї­ні біль­шої до­по­мо­ги.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.