Ізра­їль­ські пра­ві ви­ма­га­ють від вла­ди га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ти­ся­чі ізра­їль­ських уль­тра­пра­вих ско­ри­ста­ли­ся уро­чи­сто­стя­ми кін­ця свя­та Сук­кот, щоб ви­сло­ви­ти свій про­тест про­ти не­до­ста­тніх, на їх дум­ку за­хо­дів, які при­йма­ю­ться уря­дом для за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки. Зі­брав­шись у ре­зи­ден­ції прем’єр­мі­ні­стра, во­ни ви­ма­га­ли за­про­ва­ди­ти су­во­рі за­хо­ди і роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво но­вих по­се­лень у від­по­відь на ата­ки, яким під­да­ли­ся ізра­їль­тя­ни ми­ну­ло­го ти­жня. У че­твер на За­хі­дно­му бе­ре­зі рі­чки Йор­дан бу­ло вби­то по­дру­жню па­ру, а в су­бо­ту в Єру­са­ли­мі від рук па­ле­стин­ців за­ги­ну­ло двоє ізра­їль­тян, ще одну дів­чин­ку-під­лі­тка бу­ло по­ра­не­но. Прем’єр-мі­ністр Ізра­ї­лю Бе­нья­мін Не­та­нья­ху, який від­ві­дав її в лі­кар­ні, по­обі­цяв уве­сти до­да­тко­ві си­ли без­пе­ки на За­хі­дний бе­рег Йор­да­ну і до Схі­дно­го Єру­са­ли­му. Він ого­ло­сив, що уряд пі­де на рі­шу­чі кро­ки — зокре­ма, до­зво­лить руй­ну­ва­ти бу­дин­ки па­ле­стин­ців, які на­па­ли на ізра­їль­тян. Па­ле­стин­ці зви­ну­ва­чу­ють в еска­ла­ції на­силь­ства ізра­їль­ську вла­ду. У по­не­ді­лок на За­хі­дно­му бе­ре­зі хо­ва­ли двох араб­ських під­лі­тків, які за­ги­ну­ли від рук ізра­їль­ських вій­сько­вих за остан­ню до­бу. Ра­ні­ше в ли­пні ізра­їль­ські по­се­лен­ці під­па­ли­ли два бу­дин­ки в па­ле­стин­сько­му се­лі Ду­ма. У ре­зуль­та­ті отри­ма­них опі­ків по­мер пів­то­ра­рі­чний ма­лю­кпа­ле­сти­нець і йо­го ба­тьки. З по­ча­тком по­то­чно­го мі­ся­ця об­ста­нов­ка на За­хі­дно­му бе­ре­зі рі­чки Йор­дан і в Схі­дно­му Єру­са­ли­мі різ­ко за­го­стри­ла­ся. На­силь­ство спа­ла­хну­ло че­рез про­ти­сто­я­н­ня дов­ко­ла Хра­мо­вої го­ри в Єру­са­ли­мі, свя­щен­ної і для юде­їв, — і для му­суль­ман. Па­ле­стин­ці зви­ну­ва­чу­ють Ізра­їль в обме­жен­ні до­сту­пу до свя­то­го мі­сця. У хо­ді зі­ткнень з ізра­їль­ськи­ми вій­сько­ви­ми і по­лі­цей­ськи­ми по­ра­не­н­ня ді­ста­ли со­тні па­ле­стин­ців.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.