Бра­зи­лія го­то­ва ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на Олім­пі­а­ду на 30%

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ор­га­ні­за­то­ри лі­тніх Олім­пій­ських і Па­ра­о­лім­пій­ських ігор 2016 ро­ку в Ріо-де­Жа­ней­ро ого­ло­си­ли про пла­ни істо­тно­го ско­ро­че­н­ня бю­дже­ту для уни­кне­н­ня пе­ре­ви­трат ви­ді­ле­них ко­штів, пе­ре­дає Бі-бі-сі. У да­ний час на під­го­тов­ку і про­ве­де­н­ня зма­гань пла­ну­є­ться ви­тра­ти­ти $3,6 млрд. Орг­ко­мі­тет го­то­вий ско­ро­ти­ти свої ви­тра­ти пра­кти­чно на тре­ти­ну. На­при­клад, це­ре­мо­нія від­кри­т­тя Олім­пі­а­ди в Ріо, яка прой­де на ста­діо­ні «Ма­ра­ка­на», як очі­ку­є­ться, обі­йде­ться ли­ше в 10% сум, ви­тра­че­них Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю на від­кри­т­тя Олім­пі­а­ди-2012. Усі ре­клам­ні ві­део­ма­те­рі­а­ли Ігор ма­ють бу­ти зро­бле­ні сво­ї­ми си­ла­ми. На олім­пій­ських об’єктах бу­де мен­ше бу­дов і біль­ше на­ме­тів. Ін­фра­стру­кту­ру на те­сто­вих за­хо­дах бу­де згор­ну­то. Про­гра­му для за­лу­че­н­ня во­лон­те­рів, що вклю­чає уро­ки ан­глій­ської для її уча­сни­ків, бу­де роз­ра­хо­ва­но не на 70 тис. осіб, як ра­ні­ше, а на 60 тис. Про­те пла­но­ва­ні ско­ро­че­н­ня, як ствер­джу­є­ться, не ві­діб’ються на про­ве­ден­ні без­по­се­ре­дньо спор­тив­них за­хо­дів, в яких ві­зьмуть участь близь­ко 15 тис. атле­тів зі всьо­го сві­ту. За ін­фор­ма­ці­єю Бі-Бі-Сі, дня­ми в Бра­зи­лії про­йшла над­зви­чай­на зу­стріч ор­га­ні­за­то­рів Олім­пі­а­ди, де обго­во­рю­ва­ли­ся пи­та­н­ня змен­ше­н­ня бю­дже­ту. Ди­ре­ктор для зв’яз­ків із гро­мад­ські­стю орг­ко­мі­те­ту Ігор Ма­ріу Ан­дра­да за­явив у ін­терв’ю Бі-Бі-Сі, що на тлі еко­но­мі­чної кри­зи гро­мад­ськість у Бра­зи­лії «не по­тер­пить пе­ре­ви­тра­ти ко­штів». За сло­ва­ми М.Ан­дра­ди, йо­го ко­ле­ги не хо­ті­ли б по­вто­ре­н­ня про­те­стів 2013 ро­ку, ко­ли гро­ма­дя­ни ви­слов­лю­ва­ли не­за­до­во­ле­н­ня роз­кіш­шю і на­дмір­ні­стю ви­трат на Ку­бок Кон­фе­де­ра­ції. Тим ча­сом го­ло­ва орг­ко­мі­те­ту олім­пій­ських ігор Кар­лос Ну­зман у по­не­ді­лок за­зна­чив, що май­бу­тня Олім­пі­а­да в Ріо-де-Жа­ней­ро змі­нить не ли­ше са­ме мі­сто, а й спри­йма­н­ня Бра­зи­лії у сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.