НАТО за­кли­кає Ро­сію при­пи­ни­ти уда­ри по опо­зи­ції в Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ке­рів­ни­цтво НАТО за­су­ди­ло втор­гне­н­ня ро­сій­сько­го лі­та­ка в по­ві­тря­ний про­стір Ту­реч­чи­ни і за­жа­да­ло від Мо­скви при­пи­ни­ти уда­ри, в ре­зуль­та­ті яких жер­тва­ми ви­яв­ля­ю­ться опо­зи­цій­ні Ба­ша­ру Аса­ду си­ли і ци­віль­не на­се­ле­н­ня Си­рії. У НАТО за­яви­ли, що дії Ро­сії в ре­гіо­ні до­ся­гли над­зви­чай­но не­без­пе­чно­го рів­ня. Ці за­яви ке­рів­ни­цтва альян­су бу­ло зро­бле­но за під­сум­ка­ми екс­тре­но­го за­сі­да­н­ня, що від­бу­ло­ся в Брюс­се­лі, що­до си­ту­а­ції в Си­рії. Ро­сія, сво­єю чер­гою, на­по­ля­гає на сво­є­му пра­ві про­во­ди­ти по­ві­тря­ну опе­ра­цію в Си­рії, по­си­ла­ю­чись на про­ха­н­ня вла­ди кра­ї­ни. Ра­ні­ше в по­не­ді­лок Ту­реч­чи­на за­жа­да­ла у ро­сій­сько­го по­сла по­ясни­ти, яким чи­ном до по­ві­тря­но­го про­сто­ру кра­ї­ни по­тра­пив ро­сій­ський вій­сько­вий лі­так. Згі­дно з за­я­вою ту­ре­цько­го мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ, ро­сій­ський лі­так вторг­ся до по­ві­тря­но­го про­сто­ру Ту­реч­чи­ни ми­ну­лої су­бо­ти. На пе­ре­хо­пле­н­ня бу­ло спря­мо­ва­но два ви­ни­щу­ва­чі F-16 ВПС Ту­реч­чи­ни. За да­ни­ми НАТО, ще один ро­сій­ський вій­сько­вий лі­так втор­гнув­ся до ту­ре­цько­го по­ві­тря­но­го про­сто­ру в не­ді­лю. Мо­сква за­пев­ни­ла Ту­реч­чи­ну, що су­бо­тній ін­ци­дент став­ся по­мил­ко­во, ні­би­то вна­слі­док не­спри­я­тли­вих по­го­дних умов. Про­те аме­ри­кан­ські офі­цій­ні осо­би за­яви­ли, що в Бі­ло­му до­мі не ві­рять у те, що це бу­ла ви­пад­ко­вість, і в да­ний час США обго­во­рю­ють із со­ю­зни­ка­ми те, що ста­ло­ся і ва­рі­ант сво­їх подаль­ших дій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.