«Ло­бо­ве зі­ткне­н­ня ін­те­ре­сів»

Екс­перт: «Ви­бо­ри в Дні­про­пе­тров­ську мо­жуть ста­ти клю­чо­ви­ми з по­гля­ду роз­ви­тку по­лі­ти­чних по­дій в Укра­ї­ні»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­дим РИЖКОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

По­ча­ток ви­бор­чої кам­па­нії з ви­бо­рів до мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди озна­ме­ну­вав­ся в Дні­про­пе­тров­ську гу­чним скан­да­лом. Мі­ська те­ри­то­рі­аль­на ви­бор­ча ко­мі­сія від­мо­ви­ла в ре­є­стра­ції кан­ди­да­там від пар­тії «Від­ро­дже­н­ня» та її кан­ди­да­то­ві на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви Ана­то­лію Круп­сько­му. Ефект не­спо­ді­ван­ки був тим силь­ні­ше, що Ана­то­лій Фе­до­ро­вич, обі­йма­ю­чи по­са­ду пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­сько­го го­ло­ви, ба­га­то ро­ків був «пра­вою ру­кою» ко­ли­шньо­го ме­ра Іва­на Ку­лі­чен­ка, а за­раз є фа­кти­чним ке­рів­ни­ком Дні­про­пе­тров­ська. Жи­те­лі мі­ста на­віть не мо­жуть при­га­да­ти та­ко­го ви­пад­ку, ко­ли б чле­ни ви­бор­чої ко­мі­сії пі­шли на від­кри­тий кон­флікт з ви­со­ко­по­став­ле­ним чи­нов­ни­ком. Уже на­сту­пно­го дня бі­ля бу­дів­лі обла­сної ра­ди, де мі­сти­ться ви­бор­чком, ви­ро­сло на­ме­то­ве мі­сте­чко. Мі­тин­гу­валь­ни­ки на­ла­што­ва­ні рі­шу­че: во­ни на­ла­го­ди­ли під­ве­зе­н­ня про­ду­ктів і обла­дна­ли са­ні­тар­ні зо­ни. Усе свід­чить про те, що обло­га ТВК мо­же три­ва­ти до­сить дов­го. Рі­ше­н­ня ко­мі­сії, що чі­пля­є­ться до не­пра­виль­но­го пе­ре­ра­ху­ва­н­ня гро­шо­вої за­ста­ви, не­за­ба­ром бу­ло оскар­же­не в адмі­ні­стра­тив­но­му су­ді. Суд зо­бов’язав ко­мі­сію по­втор­но роз­гля­ну­ти до­ку­мен­ти з ре­є­стра­ції кан­ди­да­тів від пар­тії «Від­ро­дже­н­ня», але ко­мі­сія не ква­пи­ться, по­си­ла­ю­чись на мо­жли­вість апе­ля­ції.

БО­РОТЬ­БА ЗА ДНІ­ПРО­ПЕ­ТРОВСЬК ПО­ЧА­ЛА­СЯ ЗА­ДОВ­ГО ДО ПО­ЧА­ТКУ МІ­СЦЕ­ВИХ ВИ­БО­РІВ

Не мо­жна ска­за­ти, що пе­ред­ви­бор­на об­ста­нов­ка в Дні­про­пе­тров­ську бу­ла до цьо­го мир­ною і спо­кій­ною. Нав­па­ки, все свід­чи­ло про те, що стра­те­гі­чно ва­жли­вий ре­гіон, де пред­став­ле­ні ін­те­ре­си го­лов­них ФПГ, пе­ре­тво­ри­ться на аре­ну по­лі­ти­чної кон­фрон­та­ції. Ще рік то­му, під час ви­бо­рів до Вер­хов­ної Ра­ди, на Дні­про­пе­тров­щи­ні не­спо­ді­ва­но акти­ві­зу­вав­ся «Опо­зи­цій­ний блок», під пра­по­ра­ми яко­го зі­бра­ли­ся ко­ли­шні ре­гіо­на­ли. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи не­про­сту со­ці­аль­но-еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні, їм уда­ло­ся ви­йти на пер­ше мі­сце за кіль­кі­стю від­да­них го­ло­сів і здо­бу­ти пе­ре­мо­гу у низ­ці ма­жо­ри­тар­них окру­гів Крив­ба­су й За­хі­дно­го Дон­ба­су. Уже то­ді ре­ванш про­тив­ни­ків Єв­ро­май­да­ну на­ра­зив­ся на опір з бо­ку при­бі­чни­ків гу­бер­на­то­ра Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го, про­те у той час во­ни не бу­ли пред­став­ле­ні оформ­ле­ною по­лі­ти­чною си­лою.

Ре­зо­нан­сна від­став­ка Ко­ло­мой­сько­го спо­ну­ка­ла йо­го ко­ман­ду за­ми­сли­ти­ся про те, що в умо­вах де­цен­тра­лі­за­ції пред­став­ни­цтво в мі­сце­вих ор­га­нах вла­ди на­бу­ває не мен­шо­го зна­че­н­ня, ніж у Вер­хов­ній Ра­ді. Як ре­зуль­тат, пе­ред мі­сце­ви­ми ви­бо­ра­ми з’яви­ла­ся низ­ка по­лі­ти­чних про­е­ктів, пе­ре­д­усім пар­тія «УКРОП», яку очо­ли­ли най­ближ­чі спо­дви­жни­ки Ко­ло­мой­сько­го. Не­має ані най­мен­шо­го сум­ні­ву, Дні­про­пе­тров­щи­на для них є ба­зо­вим ре­гіо­ном. Так са­мо, як і для «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». Вар­то за­ува­жи­ти, що при­бі­чни­ки остан­ньо­го в осо­бі ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів до­сі кон­тро­лю­ють біль­шість мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди, вклю­ча­ю­чи Дні­про­пе­тров­ську обла­сну ра­ду. Ко­ман­ді Ко­ло­мой­сько­го вда­ло­ся по­ста­ви­ти сво­їх лю­дей ли­ше в ке­рів­ни­цтві Дні­про­пе­тров­ської мі­ськра­ди, хо­ча спро­би ро­би­ли­ся в ін­ших мі­стах і ра­йо­нах. Уже че­рез це обла­сний центр пе­ре­тво­рив­ся на аре­ну го­строї кон­фрон­та­ції, тим па­че що ко­ли­шній мер Іван Ку­лі­чен­ко до­стро­ко­во за­ли­шив свою по­са­ду і від­дав пе­ре­ва­гу де­пу­тат­ству у Вер­хов­ній Ра­ді.

Не се­крет, що бо­роть­ба за Дні­про­пе­тровськ по­ча­ла­ся за­дов­го до по­ча­тку мі­сце­вих ви­бо­рів. Ко­ли­шнім ре­гіо­на­лам на чо­лі з се­кре­та­рем мі­ськра­ди Ма­кси­мом Ро­ма­нен­ком уда­ва­ло­ся збе­рі­га­ти кон­троль над мі­ською вла­дою аж до ве­сни цьо­го ро­ку. Ли­ше у бе­ре­зні чи­ма­ли­ми зу­си­л­ля­ми йо­го змо­гли від­пра­ви­ти у від­став­ку, а на мі­сце се­кре­та­ря мі­ськра­ди Ген­на­дій Кор­бан осо­би­сто ре­ко­мен­ду­вав Га­ли­ну Бу­лав­ку. Ще до цьо­го на по­са­ду пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­сько­го го­ло­ви з обл­держ­адмі­ні­стра­ції по­вер­нув­ся Ана­то­лій Круп­ський. «Ка­дро­ва ре­во­лю­ція», як зда­ва­ло­ся, успі­шно за­вер­ши­ла­ся, але на пра­кти­ці ви­я­ви­ло­ся, що не так усе про­сто. Улі­тку про свій на­мір ба­ло­ту­ва­ти­ся на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви за­явив один з лі­де­рів «УКРОПу», на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Бо­рис Фі­ла­тов. Ця об­ста­ви­на, схо­же, не на жарт за­не­по­ко­ї­ла не ли­ше лі­де­ра «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» Оле­ксан­дра Віл­ку­ла, а й ке­рів­ни­цтво обл­держ­адмі­ні­стра­ції.

Оче­ви­дно, що від­да­ва­ти ко­ман­ді Ко­ло­мой­сько­го кон­троль над Дні­про­пе­тров­ськом не зби­ра­ю­ться і в Ки­є­ві. Так чи іна­кше, але на­пе­ре­до­дні ви­бор­чої кам­па­нії ста­ла­ся без­пре­це­ден­тна по­дія — впер­ше в істо­рії Дні­про­пе­тров­ська мі­ська те­ри­то­рі­аль­на ви­бор­ча ко­мі­сія прийня­ла рі­ше­н­ня пе­ре­ба­зу­ва­ти­ся з бу­дів­лі мі­ськра­ди до... обла­сної ра­ди, що пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів. По­вер­ну­ти її на­зад ни­ні­шньо­му ке­рів­ни­цтву мі­ськра­ди не вда­ло­ся на­віть че­рез суд. Уже не­за­ба­ром ви­я­ви­ло­ся, що чле­ни ви­бор­чої ко­мі­сії не­аби­як по­кло­по­та­ли­ся про свою без­пе­ку. Вхід в до обла­сної ра­ди охо­ро­няє на­ряд мі­лі­ції, а все­ре­ди­ні слу­жбу не­суть ав­то­ма­тни­ки в ка­му­фля­жі. У вся­ко­му ра­зі, во­ни вже всти­гли ви­ве­сти під ру­ки пред­став­ни­ка гро­мад­сько­го ру­ху «Опора», який ви­рі­шив зня­ти на ві­део­ка­ме­ру те­ле­фо­ну за­сі­да­н­ня ТВК.

ДВА «ВІД­РО­ДЖЕ­Н­НЯ»

Не­за­ба­ром ви­я­ви­ло­ся, що зай­ві очі й ву­ха там, дій­сно, ні до чо­го. Для уча­сті у ви­бо­рах по­да­ли спи­ски 17 пар­тій і три де­ся­тки пре­тен­ден­тів на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви Дні­про­пе­тров­ська. Одним з пер­ших був за­ре­є­стро­ва­ний лі­дер « Опо­зи­цій­но­го бло­ку » , екс- гу­бер­на­тор Оле­ксандр Віл­кул. Ці­ка­во, що ке­рів­ни­ком йо­го пе­ред­ви­бор­но­го шта­бу став го­ло­ва Дні­про­пе­тров­ської обл­ра­ди Єв­ге­ній Удод. Як і слід бу­ло че­ка­ти, основ­ним су­пер­ни­ком Віл­ку­ла став один з лі­де­рів « УКРОПу » Бо­рис Фі­ла­тов, який роз­гор­нув у Дні­про­пе­тров­ську яскра­ву й мас­шта­бну ви­бор­чу кам­па­нію. Що­прав­да, ко­ман­ди по­літ­те­хно­ло­гів вва­жа­ють, що за участь у дру­го­му ту­рі ви­бо­рів з Фі­ла­то­вим бо­ро­ти­му­ться лі­дер « Гро­мад­ської си­ли», під­при­є­мець За­гід Кра­снов і пред­став­ник «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка», на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ма­ксим Ку­ря­чий. Усі ці кан­ди­да­ти ні­би­то май­же вдві­чі від­ста­ють за ре­зуль­та­та­ми со­цо­пи­ту­вань від фа­во­ри­та ви­бор­чої гон­ки Віл­ку­ла, що, від­вер­то ка­жу­чи, не факт. «На­дув­ні» рей­тин­ги кан­ди­да­тів — зов­сім не но­ви­на для укра­їн­ської по­лі­ти­ки, то­му ре­аль­ний стан справ по­ка­же ли­ше ви­бор­ча кам­па­нія.

Її уча­сни­ки, вар­то за­зна­чи­ти, грун­тов­но під­го­ту­ва­ли­ся до пе­ред­ви­бор­ної су­ти­чки. Дні­про­пе­тровськ бу­кваль­но за­став­ле­ний пар­тій­ни­ми бі­гбор­да­ми, які з’яви­ли­ся за­дов­го до офі­цій­но­го стар­ту ви­бо­рів. Про те са­ме свід­чить і зна­чна кіль­кість «те­хні­чних» кан­ди­да­тів, се­ред яких з’ яви­ли­ся очі­ку­ва­ні « двій­ни­ки » . Так, до­ку­мен­ти на участь у ви­бо­рах не­спо­ді­ва­но по­дав двад­ця­ти­рі­чний хар­ків’ янин Єв­ген Віл­кул. Пі­до­зрю­ють, що не­с­про­ста з’явив­ся і кан­ди­дат з прі­зви­щем Че­ка­ті­ло. Про­те вер­хом фан­та­зії по­літ­те­хно­ло­гів став ви­хід на аре­ну кло­ну пар­тії «Від­ро­дже­н­ня » . « Ми про­ана­лі­зу­ва­ли до­ку­мен­ти, які по­да­ла ця пар­ті­я­клон. Там про­ду­бльо­ва­ний кан­ди­дат на по­са­ду ме­ра Дні­про­пе­тров­ська — Ана­то­лій Круп­ський з Тер­но­по­ля. Во­ло­ди­мир Ку­цин — гла­ва фаль­ши­вої пар­тії з се­ла в Хар­ків­ській обла­сті, а та­кож фаль­ши­ві кан­ди­да­ти на по­са­ди ме­рів Кри­во­го Ро­гу та Дні­про­дзер­жин­ська», — по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці в ме­ре­жі « Фейсбук » Свя­то­слав Олійник, який йде кан­ди­да­том від пар­тії « Від­ро­дже­н­ня » в обла­сну ра­ду. За йо­го сло­ва­ми, в ду­бльо­ва­но­му спи­ску кан­ди­да­тів у де­пу­та­ти зде­біль­шо­го мо­ло­ді лю­ди з Кри­во­го Ро­гу та Дні­про­дзер­жин­ська. Чи­ма­ло кан­ди­да­тів — спів­ро­бі­тни­ки охо­рон­них стру­ктур і чле­ни спор­тив­них клу­бів. Ре­аль­ну пар­тію «Від­ро­дже­н­ня», як і її кан­ди­да­та на по­са­ду ме­ра Дні­про­пе­тров­ська Ана­то­лія Круп­сько­го те­ри­то­рі­аль­на ви­бор­ча ко­мі­сія впер­то не до­пу­скає до ви­бор­чо­го про­це­су. По­лі­то­ло­ги вва­жа­ють, що «Від­ро­дже­н­ня», до лав яко­го за­пи­са­ло­ся не­ма­ло ко­ли­шніх ре­гіо­на­лів, мо­же не­аби­як пе­ре­шко­ди­ти на ви­бо­рах «Опо­зи­цій­но­му бло­ку», про­те ця по­лі­тси­ла мо­же сплу­та­ти кар­ти і пар­тії вла­ди. Пра­кти­чно в усіх ве­ли­ких мі­стах, та­ких як Пав­ло­град, Дні­про­дзер­жинськ, Ні­ко­поль, Кри­вий Ріг і Но­во­мо­сковськ, від « Від­ро­дже­н­ня » на по­са­ди ме­рів йдуть ціл­ком про­хі­дні кан­ди- да­ти, а в спи­сках пар­тії зна­ча­ться ди­ре­кто­ри під­при­ємств, ві­до­мі під­при­єм­ці та ін­ші пред­став­ни­ки мі­сце­вої елі­ти.

«Зня­т­тя з ре­є­стра­ції кан­ди­да­та в ме­ри й спи­ску від пар­тії «Від­ро­дже­н­ня » озна­чає, що Дні­про­пе­тровськ по­ді­лять про­вла­дна си­ла й « Опо­зи­цій­ний блок » , — вва­жає по­лі­то­лог Ва­дим Ка­ра­сьов. На йо­го дум­ку, в Дні­про­пе­тров­ську «ре­а­лі­зу­є­ться пар­тнер­ство олі­гар­хів від вла­ди й «Опо­зи­цій­но­го бло­ку». « Одним олі­гар­хам від­да­ють одні ре­гіо­ни, ін­шим — ін­ші. Це про­ду­ма­на гра, а не про­сто по­лі­ти­чний со­юз на рів­ні пар­ла­мен­ту, уря­ду», — вва­жає по­лі­то­лог. Про змо­ву вла­ди з пред­став­ни­ка­ми « Опо­зи­цій­но­го бло­ку» го­во­рять і мі­тин­гу­валь­ни­ки під сті­на­ми Дні­про­пе­тров­ської обл­ра­ди. Во­ни вка­зу­ють на те, що ви­бор­чком під рі­зни­ми при­во­да­ми не до­пу­скає до ви­бор­чо­го про­це­су ще двох кан­ди­да­тів — Іва­на Сту­па­ка ( пар­тія « Со­ці­а­лі­сти » ) й Ка­те­ри­ну Ві­дя­кі­ну ( КПУ), які мо­жуть від­тя­гну­ти на се­бе го­ло­си по­тен­цій­них ви­бор­ців « Опо­зи­цій­но­го бло­ку» і йо­го кан­ди­да­та на по­са­ду ме­ра Дні­про­пе­тров­ська. Утім, пред­став­ни­ки ви­бор­чої ко­мі­сії за­пев­ня­ють, що ні­якої ка­вер­зи в їхніх ді­ях не­має, і вка­зу­ють на по­мил­ки кан­ди­да­тів, яких ті при­пу­сти­ли­ся при по­дан­ні до­ку­мен­тів. Десь бу­ла не­пра­виль­но на­пи­са­на по­са­да, не так пе­ре­ра­хо­ва­на гро­шо­ва за­ста­ва або при­не­сли фо­то­гра­фії не то­го фор­ма­ту.

Пе­ред­ви­бор­ні при­стра­сті так роз­па­ли­ли­ся, що го­ло­ва мі­сько­го ви­бор­чко­му Юрій По­длє­сний офі­цій­но за­явив — йо­му на­ді­йшли по­гро­зи від Ген­на­дія Кор­ба­на. Їхня те­ле­фон­на роз­мо­ва, за сло­ва­ми По­длє­сно­го, ні­би­то ста­ла­ся пі­сля за­сі­да­н­ня ко­мі­сії, на яко­му бу­ло прийня­то по­ста­но­ву про від­мо­ву пар­тії «Від­ро­дже­н­ня» в ре­є­стра­ції її ви­су­ван­ців.

*** У ці­ло­му, по­лі­ти­чні ана­лі­ти­ки вба­ча­ють у мо­жли­вих ре­зуль­та­тах мі­сце­вих ви­бо­рів на Дні­про­пе­тров­щи­ні да­ле­кі наслідки. Так, по­лі­то­лог Юрій Ро­ма­нен­ко, вва­жає, що ви­бо­ри в Дні­про­пе­тров­ську мо­жуть ста­ти клю­чо­ви­ми з по­гля­ду роз­ви­тку по­лі­ти­чних по­дій в Укра­ї­ні. « Тут бу­де « ло­бо­ве зі­ткне­н­ня » ін­те­ре­сів Ко­ло­мой­сько­го й По­ро­шен­ка», — вва­жає він. По­лі­то­лог не ви­клю­чає « си­ло­во­го ва­рі­ан­ту » роз­ви­тку по­дій. « Ця де­то­на­ція з ре­гіо­нів мо­же при­ве­сти до пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня по­лі­ти­чних сил і ни­ні­шньо­го роз­кла­ду у Вер­хов­ній Ра­ді » , — про­гно­зує Ро­ма­нен­ко. Старт ви­бор­чої кам­па­нії, з ці­єї то­чки зо­ру, вже став « ба­га­то­обі­ця­ю­чим » , але ще більш ре­зо­нан­сним мо­же ста­ти її фі­ніш — пі­сля за­вер­ше­н­ня го­ло­су­ва­н­ня. По­ки на пло­щі між бу­дів­ля­ми Дні­про­пе­тров­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції й обла­сної ра­ди, де пра­цює мі­ська ви­бор­ча ко­мі­сія, мир­но сто­ять на­ме­ти, про­те по­руч ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми вже з’ яви­ли­ся ав­то­мо­біль­ні по­кри­шки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.