Та­кти­чній під­го­тов­ці – особлива ува­га

На Дні­про­пе­тров­щи­ні три­ває бо­йо­ве зла­го­дже­н­ня під­роз­ді­лів окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка ко­ман­ди­ра бри­га­ди, три­ва­лий час осо­бо­вий склад з’єд­на­н­ня ніс бо­йо­ву слу­жбу на одно­му з на­прям­ків на пе­ре­до­вій. Пі­сля до­уком­пле­кта­ції під­роз­ді­лів вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми та ре­мон­ту те­хні­ки, роз­по­ча­ла­ся актив­на фа­за бо­йо­во­го на­вча­н­ня, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни.

«Особлива ува­га при­ді­ля­є­ться та­кти­чній, во­гне­вій, ін­же­нер­ній під­го­тов­ці, та­кти­чній ме­ди­ци­ні, пе­ре­су­ва­н­ня на по­лі бою, во­ді­н­ня бо­йо­вих то­що, — по­ві­до­мив офі­цер. —А з офі­це­ра­ми та вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми управ­лі­н­ня ме­ха­ні­зо­ва­но­го з’єд­на­н­ня про­во­дя­ться роз­діль­ні шта­бні тре­ну­ва­н­ня».

Вра­хо­ву­ю­чи до­свід бо­йо­вих дій, на пра­кти­чних за­ня­т­тях во­ї­ни від­пра­цьо­ву­ють на­вчаль­но-бо­йо­ві зав­да­н­ня в умо­вах обо­ро­ни, на­сту­пу, штур­мо­вих та рей­до­вих ді­ях, а та­кож при ви­хо­ді з ото­че­н­ня. Та­кож бій­ці під­ви­щу­ють свою май­стер­ність під час обла­дна­н­ня во­гне­вих по­зи­цій, укри­т­тя для осо­бо­во­го скла­ду то­що.

Слід від­зна­чи­ти, що до за­хо­дів бо­йо­во­го ви­шко­лу во­ї­нів окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди за­лу­ча­ю­ться офі­це­ри управ­лі­н­ня оперативного ко­ман­ду­ва­н­ня «Схід» та ви­кла­да­чі Вій­сько­вої ака­де­мії (м. Оде­са), на­вчаль­них цен­трів. До­свід­че­ні офі­це­ри до­по­ма­га­ють у під­го­тов­ці спе­ці­а­лі­стів ме­ха­ні­зо­ва­них, тан­ко­вих, ар­ти­ле­рій­ських, про­ти­по­ві­тря­ної обо­ро­ни, ін­же­нер­них під­роз­ді­лів, фа­хів­ців зв’яз­ку то­що.

Він­цем бо­йо­во­го зла­го­дже­н­ня ста­нуть ро­тні та ба­таль­йон­ні та­кти­чні на­вча­н­ня з бо­йо­вою стріль­бою.

ФО­ТО НА­ДА­НЕ ПРЕСС-СЛУ­ЖБОЮ МІ­Н­ОБО­РО­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.