Те­ро­ри­сти вже го­то­ві пе­ре­не­сти ви­бо­ри...

Екс­перт: «За­раз спри­я­тли­вий мо­мент для Ро­сії, щоб за­кон­сер­ву­ва­ти кон­флікт на Дон­ба­сі»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Увів­то­рок ва­таж­ки «ЛНР» і « ДНР » за­яви­ли про свою зго­ду що­до пе­ре­не­се­н­ня мі­сце­вих ви­бо­рів з 1 ли­сто­па­да і 18 жов­тня на на­сту­пний рік. Да­на ін­фор­ма­ція бу­ла опри­лю­дне­на на сай­тах те­ро­ри­сти­чних банд­фор­му­вань від іме­ні Вла­ди­сла­ва Дей­не­го і Де­ни­са Пу­ши­лі­на, які пред­став­ля­ють зга­да­ні « ЛНР » і «ДНР».

По­пе­ре­дні да­ти бу­ли на­зва­ні ни­ми в су­пе­реч Мін­ським до­мов­ле­но­стям і ста­ли пре­дме­том шан­та­жу, адже уне­мо­жлив­лю­ва­ли діа­лог за­ра­ди при­ми­ре­н­ня. Пе­ре­не­се­н­ня ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях бу­ло одні­єю з тем зу­стрі­чі лі­де­рів Укра­ї­ни, Фран­ції, Ні­меч­чи­ни і Ро­сії в Па­ри­жі ми­ну­ло­го ти­жня.

Ро­сій­ське ін­фор­ма­цій­не агент­ство « Ін­тер­факс » в свою чер­гу по­ві­до­ми­ло про те, що бо­йо­ви­ки пла­ну­ють при­зна­чи­ти ці ви­бо­ри на лю­тий 2016 ро­ку. Але при цьо­му бан­ди­ти за­яв­ля­ють, що та ке пе ре не сен ня дат мож ли ве ли ше за умов ви ко - на­н­ня Ки­є­вом «всьо­го ком­пле­ксу за хо дів » , які пе ред ба че ні Мін­ськи­ми уго­да­ми від лю­то­го цьо­го ро­ку.

Вра хо ву ю чи той факт, що так зва ні пред с тав ни ки « окре - мих ре гі о нів До нець кої і Лу - ган­ської обла­стей» ціл­ком під - по ряд ко ва ні Крем лю, мож на зро­би­ти ви­сно­вок, що шан­таж з бо ку Мос к ви бу де три ва ти. Зав­дя ки не що дав ньо му втру чан - ню в си рійсь кий кон ф лікт Кремль змі­цнив свої по­зи­ції на між на род ній аре ні, при най м ні в ко рот ко стро ко во му пе рі о ді. Те пер він ви ко рис то ву ва ти ме від по від ні ди ві ден ди для по - даль­шої кон­сер­ва­ції кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни ра­зом із ви­ко­ри стан ням мак си маль но го впли­ву на Ки­їв.

КОМЕНТАР

Ва­лен­тин БАДРАК, ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня:

— Кремль ще оста­то­чно не ви­зна­чив­ся зі сво­єю по­то­чною стра­те­гі­єю від­но­сно Укра­ї­ни. З одно­го бо­ку, він до­сяг пев­них ці­лей на за­хі­дно­му ди­пло­ма­ти­чно­му фронті, ко­ли Пу­ті­ну да­ли ви­сту­пи­ти на ге­не­раль­ній Асам­блеї ООН і Оба­ма по­го­див­ся з ним зу­стрі­ти­ся. Біль­ше то­го, у зв’яз­ку з во­єн­ною кам­па­ні­єю у Си­рії ми спо­сте­рі­га­є­мо фа­кти­чне від­нов­ле­н­ня їх вій­сько­вої спів­пра­ці, а та­кож в сфе­рі про­блем з мі­гран­та­ми. Це ж до­по­ма­гає Крем­лю за­фі­ксу­ва­ти свої «успі­хи» — ане­ксію Кри­му і оку­па­цію ча­сти­ни Дон­ба­су. Па­ра­лель­но з цим Ро­сія ство­рює свої ба­зи в Бі­ло­ру­сії — на кор­до­ні з Укра­ї­ною. За­раз спри­я­тли­вий мо­мент для Ро­сії, щоб за­кон­сер­ву­ва­ти кон­флікт на Дон­ба­сі, на що спря­мо­ва­ні ру­хи під­кон­троль­них їй те­ро­ри­стів.

На укра­їн­сько­му фронті ми ба­чи­мо, що Пу­ті­ну не вда­є­ться до­сяг­ти всьо­го в ба­жа­но­му фор­ма­ті. По­ве­дін­ка про­ро­сій­ських те­ро­ри­стів на Дон­ба­сі де­мон­струє те, що Пу­тін ще не має ви­зна­че­них ці­лей в ре­гіо­ні. Са­ме то­му під­кон­троль­ні йо­му бо­йо­ви­ки ро­блять не­зро­зумі­лі, не­кон­кре­тні й іно­ді про­ти­ле­жні дії та за­яви. Во­ни за­ли­ша­ють за со­бою пев­ний люфт, не зни­щу­ю­чи мо­сти. Та­ка не­по­слі­дов­ність ство­рює вра­же­н­ня не­пе­ре­дба­чу­ва­но­сті і не­без­пе­ки.

За­раз існує жорс­тка по­зи­ція Укра­ї­ни що­до ви­бо­рів на Дон­ба­сі, але існує не­без­пе­ка і то­го, що ке­рів­ни­цтво Укра­ї­ни зро­бить став­ку ви­клю­чно на ди­пло­ма­ти­чний фронт. Ми ма­є­мо пам’ята­ти, що Пу­тін про­де­мон­стру­вав свої агре­сив­ні на­мі­ри і не вва­жає Укра­ї­ну за дер­жа­ву. Він зро­бить все, щоб на­шу кра­ї­ну ви­ста­ви­ти у сві­ті як свій са­те­літ. Тож слід зро­би­ти від­по­від­ні ви­снов­ки і про­дов­жу­ва­ти роз­бу­до­ву­ва­ти вла­сну ар­мію з від­по­від­ни­ми акцен­та­ми на те, що Ро­сія мо­же ви­ко­ри­ста­ти про­ти нас за­со­би без­кон­та­ктної вій­ни. Си­рія є свід­че­н­ням цьо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.