«Тен­дер­ні» скан­да­ли сто­ли­чної ме­рії

Гро­мад­ськість: «Ки­їв­ська вла­да від­дає бю­дже­тні гро­ші фі­гу­ран­там кри­мі­наль­них справ»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

За 2014—2015 ро­ки сто­ли­чний бю­джет пе­ре­ра­ху­вав що­най­мен­ше 125 міль­йо­нів гри­вень (близь­ко 1% ви­да­тко­вої ча­сти­ни сто­ли­чно­го бю­дже­ту. — Ред.) пла­тни­ків по­да­тків ком­па­ні­ям, які вже фі­гу­ру­ва­ли у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях що­до ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків, під­роб­ки до­ку­мен­тів, бу­ли по­мі­че­ні у тен­дер­них змо­вах чи за­ви­щу­ва­ли ці­ни ви­ко­на­них ро­біт. Та­кі під­ра­хун­ки опри­лю­дни­ли екс­пер­ти Бю­ро гро­мад­ських екс­пер­тиз (Бю­ро Гро­мЕкс), про­ана­лі­зу­вав­ши ін­фор­ма­цію про­е­кту «Від­кри­тий бю­джет» КМДА.

Ві­дзна­чи­мо, що чин­не за­ко­но­дав­ство не за­бо­ро­няє бра­ти участь у дер­жав­них за­ку­пів­лях ком­па­ні­ям, які є фі­гу­ран­та­ми кри­мі­наль­них про­ва­джень до ви­не­се­н­ня від­по­від­но­го ви­ро­ку су­ду. Біль­ше то­го, укра­їн­ська Фе­мі­да за зло­вжи­ва­н­ня на тен­де­рі ка­рає ли­ше одну ча­сти­ну «змов­ни­ків» — держ­слу­жбов­ців, від­по­від­аль­них за за­ку­пів­лю. Са­ме во­ни не­суть кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність. Ком­па­нія ж (хоч як оче­ви­дно бу­ло б, що во­на, бе­ру­чи участь у тен­де­рі, уві­йшла в зло­чин­ну змо­ву) ви­хо­дить су­хою з во­ди.

Про­те, за сло­ва­ми екс­пер­та Гро­мЕкс Оле­ни До­бро­рез, актив­ність, з якою мі­ська вла­да і ко­му­наль­ні ком­па­нії укла­да­ють з та­ки­ми під­при­єм­ства­ми уго­ди, сут­тє­во під­ви­щує ри­зик не­ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня гро­шей гро­ма­ди. «А це не­при­пу­сти­мо в умо­вах еко­но­мі­чної кри­зи», — від­зна­чає екс­перт.

ТОП-П’ЯТІРКА

Під час по­пе­ре­дньо­го ана­лі­зу баз да­них «Від­кри­то­го бю­дже­ту» фа­хів­ці Бю­ро Гро­мЕкс зна­йшли що­най­мен­ше п’ять ком­па­ній із сум­нів­ним ми­ну­лим, яким київський бю­джет про­дов­жує пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти гро­ші. Зокре­ма, 2014— 2015 ро­ків 40,8 міль­йо­на гри­вень бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но за ро­бо­ти і по­слу­ги ПАТ «Пе­ре­сув­на Ме­ха­ні­зо­ва­на Ко­ло­на №43» де­пу­та­та Виш­го­род­ської рай­ра­ди Во­ло­ди­ми­ра Сте­пан­чен­ка. Згі­дно з да­ни­ми Єди­но­го ре­є­стру су­до­вих рі­шень, з 2014 ро­ку по­да­тко­ва мі­лі­ція роз­слі­дує кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за фа­ктом ухи­ле­н­ня слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми цьо­го під­при­єм­ства від спла­ти по­да­тків в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах. У ін­шій кри­мі­наль­ній спра­ві, за вер­сі­єю слід­ства, 2013 ро­ку ПАТ «ПМК-43» при­сво- їло бю­дже­тні ко­шти в су­мі 2,4 млн грн, які бу­ло ви­ді­ле­но на ре­кон­стру­кцію пар­ку «Мо­ло­ді­жний» та пло­щі «Ан­ка­ра» у Де­снян­сько­му ра­йо­ні м. Ки­є­ва. Гро­ші бу­ли пе­ре­ра­хо­ва­ні на фі­ктив­не під­при­єм­ство TOB «Спе­цмон­таж-ЛТД» за не­ви­ко­на­ні ро­бо­ти. Крім то­го, ПАТ «ПКМ-43» дві­чі при­тя­гу­ва­ли до від­по­від­аль­но­сті на під­ста­ві рі­ше­н­ня АМКУ про змо­ву з ін­ши­ми уча­сни­ка­ми тен­де­ру, що при­зве­ло до спо­тво­ре­н­ня ре­зуль­та­тів тор­гів. Схе­ма бу­ла над­то оче­ви­дною: «ПКМ-43» і «кон­ку­рент», із яким ро­зі­гру­ва­ли тен­дер­ні гро­ші, бра­ли до­від­ки і ви­тя­ги з ре­є­стрів в один день і в одно­го і то­го ж ре­є­стра­то­ра.

По­над 35 міль­йо­нів гри­вень за 2014—2015 ро­ки від сто­ли­чно­го бю­дже­ту отри­ма­ло ТОВ «Ю.С.А.», про­ти слу­жбо­вих осіб яко­го По­да­тко­вою мі­лі­ці­єю Со­лом’ян­сько­го ра­йо­ну м. Ки­є­ва 9 сі­чня 2015 ро­ку по­ру­ше­но кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків. Крім то­го, ТОВ «Ю.С.А.» дві­чі при­тя­гу­ва­ли до від­по­від­аль­но­сті на під­ста­ві рі­ше­н­ня АМКУ за по­ру­ше­н­ня кон­ку­рен­тно­го за­ко­но­дав­ства, яке по­ля­гає у змо­ві з ін­ши­ми уча­сни­ка­ми тен­де­ру, що при­зве­ло до спо­тво­ре­н­ня ре­зуль­та­тів тор­гів.

Більш ніж 31,5 міль­йо­на гри­вень ко­штів сто­ли­чних пла­тни­ків по­да­тків бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но ТОВ « Біл­тек буд » під­при­єм­ця Ва­лен­ти­на Шей­ка. За да­ни­ми про­ку­ра­ту­ри, 2014 ро­ку слу­жбо­ві осо­би КП «Ди­ре­кція ре­став­ра­цій­но-від­нов­лю­валь­них ро­біт», яка за­мов­ля­ла ро­бо­ти у «Біл­тек буд», при­сво­ї­ли біль­ше 1,6 міль­йо­на гри­вень під час ство­ре­н­ня Алеї Во­їн­ської Сла­ви у пар­ку Ві­чної Сла­ви у сто­ли­ці: тен­дер на 6 міль­йо­нів гри­вень ком­па­нія офі­цій­но ви­гра­ла вже пі­сля то­го, як ча­сти­на пам’ ятни­ків бу­ла вста­нов­ле­на й офі­цій­но від­кри­та. За ча­сти­ну ви­ко­на­них ро­біт зі сто­ли­чно­го бю­дже­ту на ра­хун­ки під­ря­дни­ка ТОВ « Біл­тек буд » бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но 3,4 міль­йо­на гри­вень. Про­ку­рор­ська пе­ре­вір­ка вста­но­ви­ла, що вар­тість гра­ні­тних ви­ро­бів та об­сяг ви­ко­на­них ро­біт бу­ли сут­тє­во за­ви­ще­ні. Як на­слі­док, сто­ли­чно­му бю­дже­ту бу­ло зав­да­но зби­тків на су­му 1,650 міль­йо­на гри­вень.

Ще одне по­ру­ше­н­ня бу­ло вста­нов­ле­но за ре­зуль­та­та­ми ау­ди­ту КМДА, від­по­від­но до яко­го при ви­ко­нан­ні за­мов­ле­н­ня від КП « Ки­їв­бу­дре­кон­стру­кція » , ТОВ « Біл­тек буд » за­ви­щи­ла вар­тість ро­біт за ре­монт по­крі­вель та ка­пре­монт фа­са­дів жи­тло­вих бу­дин­ків у Ки­є­ві, що спри­чи­ни­ло шко­ду сто­ли­чно­му бю­дже­ту на су­му 84,037 ти­ся­чі гри­вень.

Фі­гу­ран­том ще одні­єї спра­ви є ТОВ « Те­хно­буд ком­па­ні » ( ко- ли­шній ТОВ « Голд Де­ве­ло­пмент » ) , яке отри­ма­ло із ка­зни май­же 17 міль­йо­нів гри­вень. МВС від­кри­ло кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за пі­до­зрою у під­ро­блен­ні ди­ре­кто­ром і вла­сни­ком ком­па­нії Сер­гі­єм Жу­ков­ським до­ку­мен­тів на отри­ма­н­ня лі­цен­зії для ви­ко­на­н­ня ро­біт на за­мов­ле­н­ня мі­ста. За да­ни­ми мі­лі­ції, Жу­ков­ський на­дав уми­сно не­прав­ди­ві да­ні до Дер­жав­ної ар­хі­те­ктур­но- бу­ді­вель­ної ін­спе­кції Укра­ї­ни що­до шта­тних пра­ців­ни­ків для отри­ма­н­ня лі­цен­зії, яка на­да­ла під­при­єм­ству пра­во одер­жа­ти бю­дже­тні ко­шти.

По­над 1,3 міль­йо­на гри­вень отри­ма­ли з бю­дже­ту ком­па­нії ТОВ «Ві­сто­буд» та ПП «Сін­та-сер­віс » , про­ти яких Го­лов­не управ­лі­н­ня СБУ в Ки­є­ві про­во­дить до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні з при­во­ду від­ми­ва­н­ня бю­дже­тних ко­штів слу­жбо­ви­ми осо­ба­ми ПАТ « АК «Ки­їв­во­до­ка­нал».

«ВИ­ГРА­ЮТЬ СУМ­НІВ­НІ ТЕН­ДЕ­РИ КОМ­ПА­НІЇ ЧИ­НОВ­НИ­КІВ, АБО ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ»

Де­пу­тат Ки­їв­ра­ди, член зе­мель­но­го ко­мі­те­ту, за­снов­ник ан­ти­ко­ру­пцій­но­го шта­бу Ки­є­ва Га­ли­на Ян­чен­ко у роз­мо­ві з «Днем» під­твер­ди­ла, що, на жаль, факти, на які вка­зує Бю­ро «Гро­мЕкс», є, і во­ни не­по­оди­но­кі.

«Ми (Ан­ти­ко­ру­пцій­ний штаб Ки­є­ва. — Ред.) ро­би­ли екс­пре­с­ана­ліз фірм, які отри­му­ва­ли під­ря­ди на про­ве­де­н­ня ре­мон­тних ро­біт ми­ну­ло­го ро­ку. І от се­ред фірм, у яких КМДА за­мов­ля­ли ро­бо­ти, зна­чи­ли­ся ком­па­нії-уча­сни­ки тен­де­рів, які ви­кли­ка­ли за­пи­та­н­ня у пра­во­охо­рон­них ор­га­нів... Це пе­ре­ва­жно фір­ми, які пов’яза­ні з чи­нов­ни­ка­ми або по­лі­ти­ка­ми», — роз­по­від­ає Ян­чен­ко. Для при­кла­ду ком­па­ній, які отри­ма­ли « див­ні» під­ря­ди на ре­мон­тні ро­бо­ти в Ки­є­ві, де­пу­тат на­зва­ла « Дню » те ж та­ки ТОВ «Біл­тек Буд». «Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія отри­ма­ла під­ряд на ре­монт 119 об’єктів, се­ред яких жи­тло­ві бу­дин­ки, на­вчаль­ні за­кла­ди та ін­ші уста­но­ви, а су­ма фа­кти­чно спла­че­них ко­штів да­но­му ТОВ ста­но­вить по­над 17 міль­йо­нів гри­вень. Ком­па­нія бра­ла участь у ре­мон­тах по­крі­вель, за­мі­ні ві­кон, уте­плен­ні фа­са­дів та де­яких ін­ших ро­бо­тах», — роз­по­від­ає Ян­чен­ко. Вла­сни­ком фір­ми «Біл­тек Буд» за­пи­са­ний Ва­лен­тин Шей­ко, однак ком­па­нію пов’язу­ють з ото­че­н­ням Ві­кто­ра Же­ре­бню­ка, нар­де­па VII скли­ка­н­ня, ко­ли­шньо­го го­ло­ви Де­снян­ської РДА Ки­є­ва. Як по­ві­дом­ля­ють «На­ші гро­ші», ком­па­нію «Біл­тек Буд» за­ре­є­стру­ва­ли у кві­тні 2013 ро­ку зі ста­ту­тним фон­дом 1 500 гри­вень. Ви­гра­ва­ти тен­де­ри фір­ма по­ча­ла вже з гру­дня 2013 ро­ку, і від­то­ді з нею укла­ли угод на су­му 58,81 міль­йо­на гри­вень, з них 8,26 міль­йо­на гри­вень при­па­да­ють на дві за­ку­пів­лі, які роз­слі­дує про­ку­ра­ту­ра. У ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку про­ку­рор­ська пе­ре­вір­ка ви­яви­ла озна­ки фі­ктив­но­сті «Біл­тек Буд» та низ­ку по­ру­шень під час про­ве­де­н­ня одно­го з ви­гра­них фір­мою бу­ді­вель­них тен­де­рів. Пе­ре­ра­ху­ва­н­ня гро­шей ком­па­нії то­ді за­бло­ку­ва­ли.

ОН­ЛАЙН-КАР­ТА «БЮ­ДЖЕ­ТНО­ГО» РЕ­МОН­ТУ КИ­Є­ВА БУ­ДЕ І ОФ-ЛАЙН

Вла­сне, аби зро­би­ти роз­по­ря­дже­н­ня бю­дже­тни­ми ко­шта­ми сто­ли­ці ма­кси­маль­но «не­ком­фор­тним» для не­до­бро­со­ві­сних чи­нов­ни­ків та їх «під­ря­дни­ків», ще у черв­ні цьо­го ро­ку акти­ві­сти «Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го шта­бу» пре­зен­ту­ва­ли он­лайн-кар­ту (http://goo.gl/KddNSz) «бю­дже­тно­го» ре­мон­ту Ки­є­ва.

На цій кар­ті по­зна­че­ні всі об’ єкти, на які ви­ді­ля­ли гро­ші сто­ли­чно­го бю­дже­ту для здій­сне­н­ня ре­мон­ту за остан­ній рік. Всьо­го ста­ном на сьо­го­дні на кар­ті по­зна­че­но 1 393 об’єкти жи­тло­вої та со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри, тоб­то са­до­чків, шкіл, жи­тло­вих бу­дин­ків то­що.

Не­за­ба­ром акти­ві­сти обі­ця­ють пе­ре­йти на ре­а­лі­за­цію офлайн­ча­сти­ни цьо­го про­е­кту — роз­ві­шу­ва­н­ня та­бли­чок на фа­са­дах сто­ли­чних бу­ді­вель, від­ре­мон­то­ва­них мі­ським ко­штом. Тож те­пер на­віть ті ки­я­ни, які не «то­ва­ри­шу­ють» з Ін­тер­не­том, змо­жуть по­ди­ви­ти­ся, скіль­ки гро­шей мі­ська вла­да ви­тра­ти­ла на їхні бу­ди­нок/ шко­лу/ ди­тя­чий са­док/лі­кар­ню то­що, і спів­ста­ви­ти з об’ємом зро­бле­них ро­біт.

До сло­ва, цьо­го ро­ку в сто­ли­ці сут­тє­во збіль­ши­ли­ся об’єми ре­мон­тних ро­біт. Якщо ми­ну­ло­го ро­ку, за сло­ва­ми Ян­чен­ко, КМДА від­ре­мон­ту­ва­ла 1,5 ти­ся­чі об’єктів на су­му 267 міль­йо­нів гри­вень, то на цей рік ре­мон­ту очі­ку­ють 2,5 ти­ся­чі бу­ді­вель. «Я спо­ді­ва­ю­ся, що впро­довж ти­жня-двох ми оно­ви­мо на­шу он­лайн-кар­ту, до­да­мо но­ві об’єкти. І пі­сля цьо­го по­чне­мо роз­ві­шу­ва­ти та­бли­чки. На них ми по­ка­зу­ва­ти­ме­мо лю­дям, скіль­ки ко­шту­вав мі­сько­му бю­дже­ту ре­монт бу­дів­лі, а та­кож да­ва­ти­ме­мо по­си­ла­н­ня на он­лайн-кар­ту, аби во­ни мо­гли зві­ри­ти ци­фри і пе­ре­да­ти ін­фор­ма­цію да­лі — рі­дним, дру­зям, су­сі­дам, зна­йо­мим».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.