Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет і бен­зи­но­ве «де­жа­вю»

Екс­пер­ти «Дня» — про не­аде­ква­тну ре­а­кцію вла­сни­ків укра­їн­ських АЗС на ре­кор­дне па­ді­н­ня сві­то­вих цін на на­фту

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни ба­чить озна­ки за­ви­ще­н­ня цін на на­фто­про­ду­кти. Про це по­ві­до­мив ке­рів­ник ві­дом­ства Юрій Те­рен­тьєв «Чи пов’яза­но це з ан­ти­кон­ку­рен­тни­ми ді­я­ми суб’єктів — з’ясо­ву­є­мо... Ана­лі­зу­є­мо ар­гу­мен­ти всіх сто­рін», — по­яснив він.

По­ки си­ту­а­цію ви­вча­ють спе­ці­а­лі­сти АМКУ, опе­ра­то­ри рин­ку на­фто­про­ду­ктів (ПІІ «АМІК Укра­ї­на», ПАТ «Кло», ПП «Ок­ко на­фто­про­дукт», ТОВ «ВОГ Рі­тейл», ТОВ «Альянс Хол­динг», СП ТОВ «Кер­шер», ПАТ «Укр­на­фта», ТОВ «Ве­ста Сер­віс», ТОВ ВТФ «Аві­ас», ТОВ «Бел Оіл», ТОВ «БРСМ-На­фта» та ПАТ «SOCAR Energy Ukraine») отри­ма­ли від Ко­мі­те­ту обов’яз­ко­ві до роз­гля­ду ре­ко­мен­да­ції. За сло­ва­ми Те­рен­тьєв, від­по­віді ком­па­ній по­ка­за­ли, що біль­шість із них вва­жає свої ці­ни «об­ґрун­то­ва­ни­ми рин­ко­ви­ми чин­ни­ка­ми». Про­те вла­сни­ки АЗС ци­ми ви­хі­дни­ми та­ки зни­зи­ли вар­тість паль­но­го в се­ре­дньо­му на 50 ко­пі­йок на лі­трі по всій кра­ї­ні.

Чи бу­дуть від­кри­ті спра­ви про­ти кон­кре­тних ком­па­ній, ста­не зро­зумі­ло пі­сля вив­че­н­ня АМКУ рин­ку. На­га­да­є­мо, що в АМКУ є ще не за­кри­ті роз­слі­ду­ва­н­ня що­до вар­то­сті паль­но­го, іні­ці­йо­ва­ні у лю­то­му 2015 ро­ку. За да­ни­ми прес-слу­жби ві­дом­ства, ре­зуль­та­ти всіх цих справ, швид­ше за все, об’єд­на­ють і ого­ло­сять одно­ча­сно. Тим ча­сом «День» за­пи­тав екс­пер­тів рин­ку, чи ба­чать во­ни під­ста­ви для зде­шев­ле­н­ня паль­но­го?

КОМЕНТАРI В «УКРНАФТИ» — ІМУ­НІ­ТЕТ?

Юрій СО­ЛО­ВЕЙ, за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки:

— Ще кіль­ка мі­ся­ців то­му я звер­тав­ся до но­во­го ке­рів­ни­ка АМКУ з ви­мо­гою пе­ре­ві­ри­ти ді­яль­ність 12 рі­тей­ло­рів на­фто­во­го рин­ку з ме­тою вста­нов­ле­н­ня ре­аль­них цін на на­фто­про­ду­кти. Адже у по­рів­нян­ні з сер­пнем 2014 ро­ку ці­на на­фти на бір­жі «Плац» впа­ла при­бли­зно на 50%, на­то­мість на укра­їн­ських АЗС цьо­го не ви­дно. Ре­а­гу­ю­чи на це, АМКУ ро­зі­слав ре­ко­мен­да­ції уча­сни­кам рин­ку. І от за­раз ми от- ри­ма­ли зни­же­н­ня на 50 ко­пі­йок на лі­трі паль­но­го. Але це не­аде­ква­тна ре­а­кція опе­ра­то­рів на та­ке ре­кор­дне па­ді­н­ня сві­то­вих цін на на­фту. Мар­жа, яка є в га­лу­зі на­фто­про­ду­ктів, пе­ре­ви­щує ча­сто 30 і на­віть 50%. Ось де по­ле для ді­яль­но­сті АМКУ, во­но ду­же ши­ро­ке. Крім то­го, в Укра­ї­ні є пра­кти­чно мо­но­по­ліст у га­лу­зі ви­до­бу­тку на­фто­про­ду­ктів — це «Укр­на­фта». Її ді­яль­ність чо­мусь не по­тра­пляє в по­ле зо­ру Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту, як і та­ри­фи на па­ли­во на АЗС ці­єї ком­па­нії. Це — сер­йо­зна не­до­роб­ка. Якщо АМКУ хо­че на­ве­сти лад із ці­на­ми на ри­кну паль­но­го, то йо­го за­хо­ди ма­ють бу­ти ра­ди­каль­ні­ши­ми. Як за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту, я іні­ці­ю­ва­ти­му на най­ближ­чих за­сі­да­н­нях про­мі­жний звіт ке­рів­ни­ка АМКУ що­до на­ве­де­н­ня ла­ду на п’яти основ­них рин­ках — на­фти, га­зу, еле­ктро­енер­гії, авіа­спо­лу­чень і про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня.

«РИ­НОК І ЦІ­НО­УТВО­РЕ­Н­НЯ ЗА­ГА­ЛОМ ДЕФОРМОВАНІ ВЕ­ЛИ­КОЮ ЧАС­ТКОЮ КОН­ТРА­ФА­КТУ»

Сер­гій КУЮН, екс­перт на­фто­во­го рин­ку:

— У ме­не від­чу­т­тя де­жа­вю: в пи­та­н­нях ці­ни на паль­не ни­ні­шня вла­да по­вто­рює схе­му ре­а­гу­ва­н­ня по­пе­ре­дни­ків. Спо­ча­тку прем’єр за­яв­ляє про за­ви­ще­ну ці­ну, да­лі АМКУ вклю­ча­є­ться з кри­ти­кою і дає ре­ко­мен­да­ції, про­во­дить кру­глий стіл... і все за­ли­ша­є­ться як і бу­ло. Так і цьо­го ра­зу: по­ки що ли­ше пу­сто­по­ро­жні роз­мо­ви. Ре­зуль­та­ту не­має, бо у вла­ди від­су­тнє ро­зу­мі­н­ня при­чин та­ких по­дій. Те­пе­рі­шні ці­но­ві пе­ре­ко­си ви­ни­ка­ють, бо ри­нок і ці­но­утво­ре­н­ня за­га­лом деформовані ве­ли­кою час­ткою ті­ньо­вих на­фто­про­ду­ктів. Сьо­го­дні час­тка кон­тра­фа­ктно­го і кон­тра­бан­дно­го бен­зи­ну в Укра­ї­ні ста­но­вить 25%! Тор­гов­ці фаль­си­фі­ка­том за­би­ра­ють со­бі спо­жи­ва­ча, який в умо­вах еко­но­мі­чної кри­зи і зни­же­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті ра­хує ко­жну ко­пій­ку, то­му кур­сує в бік де­ше­во­го і не­які­сно­го паль­но­го. А до­бро­со­ві­сні ме­ре­жі, які пла­тять усі по­да­тки, втра­ча­ють об­ся­ги про­да­жів і зму­ше­ні утри­му­ва­ти ви­щі ці­ни, аби опла­ти­ти по­стій­ні ви­тра­ти, та­кі як зар­пла­та, по­да­тки то­що. Від­так збіль­шу­є­ться тор­го­ва на­цін­ка на один літр паль­но­го. Ра­ні­ше АЗС ма­ла про­да­ти чо­ти­ри ти­ся­чі лі­трів паль­но­го в день, щоб ви­хо­ди­ти на ви­ро­бни­чий «нуль». Цьо­го ро­ку про­да­жі впа­ли на 30%, тоб­то в се­ре­дньо­му ре­а­лі­зу­ють 3,5 ти­ся­чі лі­трів.

У вар­тість одно­го лі­тра паль­но­го вхо­дять 40 — 45% на­фти, 40% — по­да­тків (акциз і ПДВ) та 10 — 15% мар­жі при роз­дрі­бній тор­гів­лі. То­му АЗС — це низь­ко­мар­жи­наль­ний бі­знес.

Пре­тен­зії у АМКУ ви­ни­ка­ють до ле­галь­них ком­па­ній, до яких по су­ті не­має за­пи­тань що­до по­да­тків і яко­сті про­ду­кції. А тор­гов­ці «бодя­гою» три­ма­ють низь­кі ці­ни, і до них — жо­дних за­ува­жень. Це нон­сенс. АМКУ тре­ба за­йма­ти­ся пи­та­н­ням утво­ре­н­ня низь­ких цін. В Єв­ро­пі на всіх АЗС ці­ни одна­ко­ві, а в нас рі­зни­ця між окре­ми­ми ме­ре­жа­ми — 15%. То­му най­пер­ше тре­ба лі­кві­ду­ва­ти ті­ньо­вий се­гмент і кон­тра­бан­ду, ство­ри­ти рів­ні умо­ви і зро­зумі­лу ці­но­ву по­лі­ти­ку. Слід ви­рів­ня­ти пра­ви­ла гри.

«ТРИ ЗА­ПИ­ТА­Н­НЯ ДО АМКУ»

Сер­гій САПЄГIН, ди­ре­ктор На­у­ко­во-те­хні­чно­го цен­тру «Пси­хея»:

— Пер­ше: чо­му Ко­мі­тет ра­птом ви­рі­шив ви­ко­ну­ва­ти усні роз­по­ря­дже­н­ня прем’єра з пи­тань ці­но­утво­ре­н­ня? Дру­ге: чо­му він взяв­ся це ро­би­ти в пе­рі­од, ко­ли ці­ни в грив­ні по­ча­ли зни­жу­ва­ти­ся? Тре­тє: чо­му по­ра­ху­ва­ли зни­же­н­ня цін у до­ла­рах, а змі­ну вар­то­сті — у грив­нях? До ре­чі, у до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті ці­на на­фто­про­ду­ктів в Укра­ї­ні зни­зи­ла­ся біль­ше, ніж у Єв­ро­пі. На жо­дне з цих за­пи­тань не­має від­по­віді. Крім то­го, оцін­ки АМКУ про­ве­де­ні на під­ста­ві за­ста­рі­лих ме­то­дик і з мо­мен­ту їх за­твер­дже­н­ня про­йшло вже 15 ро­ків. За цей час на рин­ку ві­дбу­ли­ся змі­ни — з’яви­ли­ся но­ві то­вар­ні по­зи­ції бен­зи­ну з рі­зним окта­но­вим чи­слом.

ЮРІЙ СО­ЛО­ВЕЙ

СЕР­ГЕЙ САПЄГIН

СЕР­ГІЙ КУЮН

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.