Чо­го Укра­ї­ні ко­штує пе­ре­д­опла­та «Газ­про­му»

Уча­сни­ки рин­ку га­зу на­по­ля­га­ють на зни­жен­ні рен­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Енер­ге­ти­чна за­ле­жність Укра­ї­ни — це не­по­стій­на ве­ли­чи­на, що пра­гне до ну­ля, тоб­то до пов­ної не­за­ле­жно­сті кра­ї­ни. Екс- мі­ністр енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни, го­ло­ва Все­укра­їн­ської енер­ге­ти­чної асам­блеї Іван Плачков на­га­дує, що на обго­во­рен­ні у Вер­хов­ній Ра­ді пе­ре­бу­ває де­кіль­ка за­ко­но­про­е­ктів, спря­мо­ва­них на те, аби під­ня­ти ви­до­бу­ток га­зу, який сер­йо­зно ско­ро­тив­ся в кра­ї­ні, що є одним із го­лов­них чин­ни­ків не­за­ле­жно­сті. Який із них бу­де прийня­тий, на­віть на­пе­ре­до­дні обго­во­ре­н­ня в Ра­ді аб­со­лю­тно не­зро­зумі­ло, бо пар­ла­мент­ський ко­мі­тет з ПЕК ре­ко­мен­ду­вав «за­лу» прийня­ти не уря­до­вий про­ект, а про­ект Юлії Ти­мо­шен­ко. «Енер­ге­ти­ку за­по­лі­ти­зу­ва­ли, — за­зна­чає Плачков і до­дає: — Я ду­маю, що во­на на­віть «пе­ре­за­по­лі­ти­зо­ва­на » на до­го­ду яки­мось ін­те­ре­сам, то­ді як ін­те­ре­си енер­ге­ти­ки і пе­ре­дов­сім ін­те­ре­си гро­ма­дян від­су­ну­ті убік».

ВСІ ТЕ­ПЕР ЗА­ДО­ВО­ЛЕ­НІ?

За­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Оле­на Ма­ке­є­ва, при­ро­дно, ло­бі­ює уря­до­вий про­ект за­ко­ну про змі­ни до по­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни з опо­да­тку­ва­н­ня га­зо­до­був­них ком­па­ній. Во­на ви­знає, що ще у кві­тні в уря­ді зро­зумі­ли, що об’єми ви­до­бу­тку га­зу че­рез за­ви­ще­ну рен­ту істо­тно па­да­ють, і ви­рі­ши­ли... ні, не ви­прав­ля­ти допу­ще­ну ра­ні­ше уря­дом по­мил­ку, в ре­зуль­та­ті якої рен­ту на ви­до­бу­ток га­зу бу­ло під­ня­то втри­чі ( рен­тний ван­таж збіль­шив­ся в бю­дже­ті 2015 ро­ку до 30,7 млрд гри­вень про­ти 10,2 млрд 2014 ро­ку, що при­зве­ло до по­си­ле­н­ня енер­го­за­ле­жно­сті від кра­ї­ни- агре­со­ра). За сло­ва­ми Ма­ке­є­вої, ви­рі­ши­ли пе­ре­гля­да­ти рен­ту. До ці­єї спра­ви за­лу­чи­ли та­ку ві­до­му кон­сал­тин­го­ву ком­па­нію, як IНS, яка зро­би­ла все­бі­чний ана­ліз гео­ло­гі­чних та еко­но­мі­чних чин­ни­ків ви­до­бу­тку га­зу в Укра­ї­ні.

На осно­ві її ре­ко­мен­да­цій і бу­ло роз­ро­бле­но уря­до­вий за­ко­но­про­ект 2352а. Від­по­від­но до ньо­го, не­за­ле­жним га­зо­до­був­ним ком­па­ні­ям про­по­ну­є­ться зни­зи­ти рен­ту в два ета­пи: спо­ча­тку до 14 і 29 від­со­тків вар­то­сті ви­до­бу­то­го га­зу ( за­ле­жно від гли­бин до і ниж­че п’ яти кі­ло­ме­трів), а на­да­лі — до 10 і 20 %... з уве­де­н­ням но­во­го по­да­тко­во­го ін­стру­мен­ту, який ши­ро­ко ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в сві­ті, — до­да­тко­вої на­дбав­ки до по­да­тку на при­бу­ток. «Спо­ча­тку ця на­дбав­ка бу­ла 30 %, але по­тім її змен­ши­ли до 15 %», — роз­по­від­ає за­сту­пник мі­ні­стра. Крім то­го, при роз­ра­хун­ку об’ єкта опо­да­тку­ва­н­ня не вра­хо­ву­ю­ться ка­пі­таль­ні ви­тра­ти на роз­від­ку, до­ро­звід­ку і обла­шту­ва­н­ня свер­дло­вин. Це ком­про­мі­сне рі­ше­н­ня зробило за­ко­но­про­ект та­ким, що від­по­від­ає як очі­ку­ва­н­ням бі­зне­су, так і дер­жа­ви, за­зна­чає Ма­ке­є­ва.

Аль­тер­на­тив­ний за­ко­но­про­ект, за її сло­ва­ми, пе­ред­ба­чає та­ке ж зни­же­н­ня ста­вок, але кри­ти­чним у ньо­му є пи­та­н­ня про те, чи за­ли­ши­ться став­ка в 70 % для ком­па­ній, що пра­цю­ють на осно­ві угод про спіль­ну ді­яль­ність. «Тут на­ша по­зи­ція до­сить прин­ци­по­ва, — під­кре­слює за­сту­пник мі­ні­стра. — З ме­тою при­пи­не­н­ня про­да­жу га­зу для ко- мер­цій­них ці­лей і спря­му­ва­н­ня йо­го на фор­му­ва­н­ня ре­сур­су для на­се­ле­н­ня... за­ли­ши­ли став­ку 70%». До то­го ж, на її дум­ку, спіль­на ді­яль­ність не пе­ред­ба­чає ка­пі­таль­них вкла­день, оскіль­ки ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ма­те­рі­аль­на ба­за чин­них до­був­них під­при­ємств і до­хід у 30 %, що за­ли­ша­є­ться пі­сля ви­лу­че­н­ня рен­ти, є до­ста­тнім для подаль­шо­го роз­ви­тку (з ура­ху­ва­н­ням змі­ни цін на при­ро­дний газ).

Крім то­го, з 1 кві­тня 2017 ро­ку пе­ред­ба­че­но пе­ре­хід на віль­ний ри­нок га­зу, що озна­чає від­мо­ву від дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня цін і вста­нов­ле­н­ня одна­ко­вих правил для всіх грав­ців цьо­го рин­ку. Ма­ке­є­ва не­без­під­став­но ствер­джує, що уря- до­ва мо­дель га­зо­во­го рин­ку, ви­кла­де­на в за­ко­но­про­е­кті 2352а, є ін­ве­сти­цій­но при­ва­бли­вою для тих, на ко­го во­на по­ши­рю­є­ться. Але де­що сум­нів­ним є її твер­дже­н­ня про те, що во­на за­до­воль­няє всіх грав­ців рин­ку. Адже зни­же­н­ня ста­вок рен­ти не пе­ред­ба­че­но для дер­жав­них ком­па­ній, зокре­ма для най­біль­шо­го га­зо­до­бу­ва­ча кра­ї­ни « Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня».

ХО­РО­ША ЦІ­НА ВА­ЖЛИ­ВІ­ША ЗА ПО­ГА­НУ РЕН­ТУ?

Але го­ло­ва ці­єї ком­па­нії Олег Про­хо­рен­ко не ду­же пе­ре­жи­ває з при­во­ду рен­ти в 70 %. Він хва­лить уряд за те, що він упер­ше в укра­їн­ській істо­рії «зва­жив­ся і до­вів до кін­ця спра­ву під­ви­ще­н­ня цін на газ для на­се­ле­н­ня. Ра­ні­ше бу­ло ба­га­то обі­ця­нок, зо­бов’ язань МВФ, але по­тім все це йшло в пі­сок. І так із ро­ку в рік». «То­му я під­три­мую ко­лег із Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів — це ду­же ва­жли­ва і ду­же важ­ка спра­ва. Ми ро­зу­мі­є­мо, що Мін­фі­ну тре­ба зба­лан­су­ва­ти по­тре­би бю­дже­ту і за­без­пе­чи­ти зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки. Зокре­ма зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку га­зу. Ми, зви­чай­но ж, за­ці­кав­ле­ні у зни­жен­ні ці­єї рен­ти в 70%, але ще біль­ше ми за­ці­кав­ле­ні в то­му, аби до кін­ця бу­ло до­ве­де­но ре­фор­му ці­но­утво­ре­н­ня на цьо­му рин­ку». Га­зів­ник ра­тує за те, аби, від­по­від­но до зо­бов’ яза­н­ня пе­ред МВФ, до­ве­сти ці­ну для «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» до рів­ня $150 за ти­ся- чу кубометрів » . « Для нас ва­жли­вий той ін­ве­сти­цій­ний ре­сурс, який за­ли­ша­є­ться пі­сля спла­ти рен­ти», — по­яснює він.

Ще одним не­бай­ду­жим, прин­ци­по­вим за­хи­сни­ком уря­до­во­го за­ко­но­про­е­кту по­ка­за­ла се­бе на­ро­дний де­пу­тат Оль­га Бєль­ко­ва. « Я є при­бі­чни­ком уря­до­во­го за­ко­но­про­е­кту, — го­во­рить во­на. — А за­ко­но­про­ект па­ні Ти­мо­шен­ко да­ле­ко не єди­ний у Ра­ді. Сьо­го­дні всі зма­га­ю­ться в пи­тан­ні про те, як зни­зи­ти рен­ту, але про­бле­ма в то­му, що в ре­аль­но­сті ру­ки до цьо­го не до­хо­дять. А са­ме це — одна з пе­ред­умов то­го, аби зру­ши­ти з мер­твої то­чки пи­та­н­ня на­ро­щу­ва­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­до­бу­тку га­зу » . При цьо­му во­на під­кре­слює, що уря­до­вий за­ко­но­про­ект по­ши­рю­є­ться тіль­ки на не­за­ле­жні ком­па­нії. «На жаль, сьо­го­дні уряд не ви­сло­вив сво­єї по­зи­ції що­до дер­жав­них ком­па­ній, які фа­кти­чно є най­біль­ши­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми га­зу, — за­зна­чає Бєль­ко­ва і вка­зує: — Ін­три­гу дов­ко­ла цьо­го за­ко­ну мо­жна бу­ло б істо­тно при­глу­ши­ти, як­би ті ж став­ки бу­ли ви­ко­ри­ста­ні і для дер­жав­них ком­па­ній».

«ОБДУРИЛИ»

Але се­ред грав­ців рин­ку да­ле­ко не всі змо­гли оці­ни­ти рен­тний «від­ступ » , який на­ре­шті по­да­ру­вав уряд. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «Куб-газ» Сер­гій Пан­чук за­зна­чає, що при­ва­тні га­зо­до­був­ні ком­па­нії 2014 ро­ку збіль­ши­ли ви­до­бу­ток на 33 %, і ста­вить за­пи­та­н­ня по­лі­ти­кам: «За остан­ній рік ви зро­би­ли по­лі­ти­ка­ми та­кож і нас. А пер­ша на­ша зу­стріч із паном Ко­бо­лє­вим бу­ла у черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку. То­ді нам ска­за­ли: 50 % за­ка­чай­те у під­зем­ку. По­тім на­ро­ди­ла­ся по­ста­но­ва, якою зни­щи­ли ри­нок га­зу, що пе­ре­бу­вав то­ді у за­род­ку. Ми про­те­сту­ва­ли і на­віть ви­гра­ли су­ди. І в ме­не за­пи­та­н­ня до уря­ду: ко­гось за це по­ка­ра­но?». А на­ро­дних де­пу­та­тів Пан­чук зви­ну­ва­чує в то­му, що во­ни «зґвал­ту­ва­ли укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство»: «Ви три­чі за рік змі­ню­ва­ли По­да­тко­вий ко­декс і за­раз го­во­ри­те про те, що тре­ба до­о­пра­цьо­ву­ва­ти за­ко­но­про­е­кти. По­ки ви їх до­о­пра­цю­є­те, га­лу­зі не бу­де. Ви­до­бу­ток за цей рік упав удві­чі. Не мо­жна так ста­ви­ти­ся до ро­бо­ти й до га­лу­зі. Сто­їть но­вий до­ро­гий ка­над­ський вер­стат. Ми не бу­ри­мо. А в кра­ї­ні не ви­ста­чає га­зу, і ми агре­со­ро­ві ро­би­мо пе­ре­д­опла­ту».

Фі­нан­со­вий ди­ре­ктор « Пол­тав­ської га­зо­на­фто­вої ком­па­нії » Єв­ген Па­лєн­ка на­га­дує, що на­фто­га­зо­вий ком­плекс — не ятка, де тор­гу­ють пи­вом. « Ми не мо­же­мо пра­цю­ва­ти з ко­ліс — нам тре­ба пла­ну­ва­ти на п’ ять, де­сять, а то й двад­цять ро­ків. 3 сер­пня Вер­хов­на Ра­да ра­зом із уря­дом роз­то­пта­ла і зни­щи­ла По­да­тко­вий ко­декс. Йо­го ста­т­тю про га­ран­тії ста­біль­но­сті і про те, що по­да­тки не мо­жуть мінятися ра­ні­ше, ніж за шість мі­ся­ців. Для іно­зем­но­го ін­ве­сто­ра це бу­ла ка­та­стро­фа. Нам обі­ця­ли, що рен­та змі­ни­ти­ся з 1 сі­чня — всі пам’ята­ють, во­на при­йма­ла­ся як тим­ча­со­вий за­хід. Але ми ро­зумі­ли, яка си­ту­а­ція в кра­ї­ні... Але нас із 1 сі­чня обдурили. Обдурили уряд із Вер­хов­ною Ра­дою. Пі­сля всіх на­ших зу­стрі­чей нам обі­ця­ли, що пі­сля 1 трав­ня став­ки рен­тної пла­ти змі­ня­ться. Щось від­бу­ло­ся? Ні. Нам обі­ця­ли, що все змі­ни­ться з 1 ли­пня. І зно­ву те ж са­ме. Остан­ній тер­мін був 1 жов­тня. Цьо­го дня мої ін­ве­сто­ри з Лон­до­на за­те­ле­фо­ну­ва­ли і по­про­си­ли при­сла­ти змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу з 1 жов­тня. Я від­по­вів, що їх не­має. «Зна­чить, нас зно­ву обдурили», — ска­зав ін­ве­стор».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

УЧО­РА ВЕР­ХОВ­НА РА­ДА УХВА­ЛИ­ЛА В ПЕР­ШО­МУ ЧИ­ТАН­НІ ЗА­КО­НО­ПРО­ЕКТ № 2835 ПРО ЗНИ­ЖЕ­Н­НЯ РЕНТНИХ СТА­ВОК НА ВИ­ДО­БУ­ВА­Н­НЯ ПРИРОДНОГО ГА­ЗУ (АВ­ТО­РИ — ЮЛІЯ ТИ­МО­ШЕН­КО ТА ЩЕ ШІСТЬ НА­РО­ДНИХ ДЕ­ПУ­ТА­ТІВ). НА ВІД­МІ­НУ ВІД ЗА­КО­НО­ПРО­Е­КТУ, РОЗ­РО­БЛЕ­НО­ГО КА­БМІ­НОМ І НЕ ПІДТРИМАНОГО ПАР­ЛА­МЕН­ТОМ, В ДО­КУ­МЕН­ТІ ПРО­ПО­НУ­Є­ТЬСЯ ЗНИ­ЗИ­ТИ РЕН­ТУ З 70% ДО 29% І ДЛЯ «УКР­ГА­ЗВИ­ДО­БУ­ВА­Н­НЯ» (ПРИ ГЛИ­БИ­НІ ВИ­ДО­БУ­ТКУ ДО 5 КМ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.