Ау­ди­то­ри про­гно­зу­ють еко­но­мі­ці Укра­ї­ни ще глиб­ше па­ді­н­ня

Екс­перт: «Наш ВВП шту­чно на­пов­не­ний по­да­тка­ми, які біль­шість єв­ро­пей­ських кра­їн вза­га­лі не вклю­ча­ють у стру­кту­ру ва­ло­во­го вну­трі­шньо­го про­ду­кту»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд по­гір­шив прогноз зни­же­н­ня ВВП Укра­ї­ни з 9% до 11% 2015 ро­ку. Однак, за ана­лі­зом «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту», ці по­ка­зни­ки не від­обра­жа­ють ре­аль­но­го ста­ну еко­но­мі­ки, та на­справ­ді ВВП впа­де до 35%.

«Осо­бли­во­сті ві­тчи­зня­но­го ВВП, якщо окре­сли­ти їх сти­сло й те­зо­во, та­кі: на­ра­зі ми по­вер­ну­ли­ся до показників три­рі­чної дав­ни­ни; наш ВВП шту­чно на­пов­не­ний по­да­тка­ми, які біль­шість єв­ро­пей­ських кра­їн вза­га­лі не вклю­чає в стру­кту­ру ВВП. Май­же 45% укра­їн­ської еко­но­мі­ки пе­ре­бу­ває в ті­ні, а це до 800 млрд грн (май­же по­ло­ви­на об­ся­гу на­ціо­наль­но­го ВВП кра­ї­ни), які не вра­хо­вує офі­цій­на ста­ти­сти­ка. П’яту ча­сти­ну ВВП «кон­стру­ю­ють» так зва­ні по­да­тко­ві ями й фі­ктив­ні під­при­єм­ства. Тож на тлі всьо­го цьо­го, а та­кож май­же трьо­хкра­тно­го зу­бо­жі­н­ня на­се­ле­н­ня ви­хо­ди­ти на за­ни­же­ні об­ся­ги па­ді­н­ня ВВП вда­є­ться за ра­ху­нок стрім­ко­го під­ви­ще­н­ня цін для на­се­ле­н­ня все­ре­ди­ні кра­ї­ни та шту­чно­го на­пов­не­н­ня показників ВВП по­да­тка­ми й збо­ра­ми», — роз­по­від­ає ке­рів­ник «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Ма­ксим Голь­дарб.

Най­біль­ша час­тка в стру­кту­рі ВВП за І пів­річ­чя цьо­го ро­ку при­па­да­ла на пе­ре­ро­бну про­ми­сло­вість (39 млрд грн), опто­ву й роз­дрі­бну тор­гів­лю (52 млрд грн) та чи­сті по­да­тки (62 млрд грн). При­чо­му об­ся­ги пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті й тор­гів­лі, якщо по­рів­ню­ва­ти з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом то­рік, но­мі­наль­но під­ви­щи­ли­ся на 13 та 17% від­по­від­но.

Во­дно­час, за ін­де­ксом ви­ро­бни­цтва ба­зо­вих га­лу­зей, об­ся­ги ви­ро­бни­цтва пе­ре­ро­бної про­ми­сло­во­сті впа­ли на 20%, тор­гів­лі — на 23%, ви­до­був­ної про­ми­сло­во­сті — на 27%. Па­ді­н­ня спо­сте­рі­га­є­ться й за ін­ши­ми га­лу­зя­ми: ви­ро­бни­цтво ко­ксу та на­фто­про­ду­ктів — на 50%, ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня — 50%, хі­мі­чна про­ми­сло­вість — 33,8%. При цьо­му ВВП, за офі­цій­ною ста­ти­сти­кою Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, ско­ро­тив­ся ли­ше на 16%.

За сло­ва­ми фа­хів­ців ГО «Пу­блі­чний ау­дит», наш ВВП шту­чно на­ду­тий по­да­тка­ми (у пер­шо­му квар­та­лі 2014 р. об­сяг чи­стих при­бу­тків ста­но­вив 13%, цьо­го ро­ку — 18%), що вза­га­лі су­пе­ре­чить при­ро­ді йо­го фор­му­ва­н­ня й ме­ті під­ра­хун­ку. На­при­клад, у США та Ні­меч­чи­ні під час під­ра­хун­ку об­ся­гу ВВП за дже­ре­ла­ми до­хо­дів або га­лу­зя­ми еко­но­мі­ки та­кий по­ка­зник, як чи­сті по­да­тки на про­ду­кти, вза­га­лі від­су­тній, що ціл­ком ло­гі­чно. Адже во­ни є по­хі­дни­ми від су­ми ви­ро­бле­них (про­да­них) то­ва­рів і не є та­ким то­ва­ром. То­му їх вра­ху­ва­н­ня в офі­цій­ній ста­ти­сти­ці ВВП не­се ли­ше шту­чне збіль­ше­н­ня кін­це­вої су­ми та­ко­го ВВП, який не бу­де під­крі­пле­ний ре­аль­ним об­ся­гом ви­ро­бле­них (про­да­них) то­ва­рів чи на­да­них по­слуг.

Май­же на 300 млрд грн, тоб­то на 20%, за­ви­ще­ний офі­цій­ний об­сяг ВВП че­рез ве­ли­че­зну кіль­кість «по­да­тко­вих ям», або «без­то­вар­них опе­ра­цій». Так, за да­ни­ми Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, се­ре­дньо­мі­ся­чний об­сяг схем­но­го кре­ди­ту з ВВП ли­ше ми­ну­ло­го ро­ку ся­гнув май­же чо­ти­ри мі­льяр­ди гри­вень. Ці су­ми — по­ві­тря, бо за ни­ми не сто­ять ре­аль­ні ва­ло­ві до­хо­ди й по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня. Про­те во­ни ля­га­ють в офі­цій­ну ста­ти­сти­ку рі­чно­го об­ся­гу ВВП.

Як ре­зю­му­ють спе­ці­а­лі­сти «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту», ам­бі­тний план Пре­зи­ден­та, схва­ле­ний Стра­те­гі­єю ста­ло­го роз­ви­тку «Укра­ї­на2020», за яким ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня до 2020 ро­ку бу­де збіль­ше­но вдві­чі — до $16 тис., — не­здій­снен­ний. Оскіль­ки для цьо­го по­трі­бно вже за п’ять ро­ків збіль­ши­ти об­сяг ре­аль­но­го ВВП удві­чі, тоб­то на 20% що­рі­чно. Для ана­ло­гії, МВФ за на­йопти­мі­сти­чні­ши­ми пер­спе­кти­ва­ми про­гно­зує нам зро­ста­н­ня ре­аль­но­го ВВП до 4% 2020 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.