Як ба­чать фі­скаль­ну де­цен­тра­лі­за­цію на мі­сцях?

Під­при­єм­ці во­лі­ють, що­би спла­че­ні ни­ми по­да­тки за­ли­ша­ли­ся в ре­гіо­нах, а не пе­ре­да­ва­ли­ся за рі­зни­ми схе­ма­ми у дер­жав­ний бю­джет

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ва­силь ЧЕПУРНИЙ

Чер­ні­гів­щи­ну важ­ко на­зва­ти еко­но­мі­чно успі­шним ре­гіо­ном. По­при за­галь­ні уяв­ле­н­ня, не сіль­ське го­спо­дар­ство, і не ліс займають про­від­ні по­зи­ції у ва­ло­во­му ви­ро­бни­цтві про­ду­кції (їх час­тка — ли­ше 4,3% та 5%), а до­був­на про­ми­сло­вість — май­же 20% у ва­ло­во­му об­чи­слен­ні, обро­бна — 16,5%. Якщо за та­кої си­ту­а­ції «Укр­на­фта» не пла­тить до мі­сце­вих бю­дже­тів рен­ту, то стан фі­нан­сів обла­сті вель­ми не ро­ман­ти­чний. В обла­сті всьо­го ли­ше дві ти­ся­чі пла­тни­ків ПДВ.

І по­да­тки над­хо­дить не гу­сто. Ні­жин дає ли­ше 8,9% за­галь­но­обла­сних над­хо­джень, Го­ро­дня та Рі­пки — вза­га­лі ледь не по 1,5%. Штат же по­да­тко­вих ін­спе­кцій одна­ко­вий, що в Го­ро­дні, що в При­лу­ках (да­ють май­же 20% над­хо­джень). То­му при­ро­дно, що ви­ни­кла ідея про ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті по­да­тко­вих ін­спе­кцій у ра­йо­нах обла­сті.

Озву­чу­ю­чи та­кий план на­чаль­ник го­лов­но­го управ­лі­н­ня ДФС у Чер­ні­гів­ській обла­сті Лю­дми­ла Сла­у­ті­на на­го­ло­си­ла, що йде­ться про ско­ро­че­н­ня апа­ра­ту, але жо­дних обме­жень для об­слу­го­ву­ва­н­ня пла­тни­ків по­да­тків не бу­де. У ко­жно­му ра­йо­ні ли­ша­ться цен­три з об­слу­го­ву­ва­н­ня пла­тни­ків. Об’єд­на­ні по­да­тко­ві ін­спе­кції бу­дуть тіль­ки в Чер­ні­го­ві, Ні­жи­ні, При­лу­ках та Ме­ні. І на­віть при цьо­му, ска­жі­мо, у Мен­ській об’єд­на­ній по­да­тко­вій ін­спе­кції на об­слу­го­ву­ван­ні бу­де ли­ше 6405 пла­тни­ків по­да­тків, то­ді як у Ні­жи­ні — більш ніж 11 ти­сяч, а в Чер­ні­го­ві — май­же 30 ти­сяч. Не­рів­но­мір­ність еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку те­ри­то­рій оче­ви­дна.

Не­спра­ве­дли­вим у та­ких пла­нах є і «ви­грі­ба­н­ня» в центр ве­ли­ких пла­тни­ків у Ки­їв. Тоб­то, під­при­єм­ство роз­та­шо­ва­но і пра­цює в обла­сті, а по­да­тки пе­ре­ра­хо­вує за мі­сцем зна­хо­дже­н­ня цен­траль­но­го офі­су в Ки­є­ві. Як на­го­ло­си­ла Лю­дми­ла Сла­у­ті­на, уже «за­бра­ли» При- лу­цьку тю­тю­но­ву фа­бри­ку, на чер­зі — «Чер­ні­гі­во­бл­енер­го». Ще одне по­ту­жне під­при­єм­ство — Чер­ні­гів­ський пив­ком­бі­нат — уже дав­но пла­тить по­да­тки не в обла­сний бю­джет, ли­ша­ю­чи на мі­сці ли­ше по­да­ток на до­хо­ди пра­цю­ю­чих та пла­ту за во­ду і зем­лю. І так — усі по­ту­жні під­при­єм­ства.

І як же то­ді за­без­пе­чи­ти роз­ви­ток ре­гіо­ну, ко­ли лю­ди пра­цю­ють у ньо­му, використовуються мі­сце­ві, а основ­ні до­хо­ди отри­мує сто­ли­ця? Мо­жли­во, по­трі­бно пе­ред­ба­чи­ти в про­це­сі де­цен­тра­лі­за­ції по­вер­не­н­ня ве­ли­ких пла­тни­ків по­да­тків до­до­му? Щоб по­да­тки над­хо­ди­ли за мі­сцем отри­ма­н­ня до­хо­дів, а не за роз­та­шу­ва­н­ням штаб-квар­тир фір­ми. Те са­ме сто­су­є­ться бан­ків, тор­го­вель­них ме­реж та ін­ших під­при­ємств ре­гіо­ну.

Лю­дми­ла Сла­у­ті­на анон­су­ва­ла і ще одну но­ва­цію: во­на має на­мір ство­ри­ти офіс ау­ди­ту. По 4-5 ау­ди­то­рів ли­ша­ться в об’єд­на­них по­да­тко­вих ін­спе­кці­ях для про­ве­де­н­ня зу­стрі­чних пе­ре­ві­рок і оформ­ле­н­ня за­кри­т­тя бі­зне­су, а в Чер­ні­го­ві бу­де зо­се­ре­дже­ний увесь ау­дит обла­сно­го управ­лі­н­ня Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби.

Ан­дрій Скля­рець, го­ло­ва обла­сної Асо­ці­а­ції ро­бо­то­дав­ців сфе­ри тор­гів­лі, на­га­дав як різ­ко ви­ро­сли пла­те­жі пі­сля Май­да­ну — під­при­єм­ці по­ві­ри­ли у змі­ни. Але за­раз во­ни роз­ча­ру­ва­лись і в Ка­бмі­ні, і в Мі­ні­стер­стві фі­нан­сів, то­му пі­шли «в тінь». Па­ра­лель­но са­мі під­при­єм­ці роз­ро­би­ли но­вий ва­рі­ант По­да­тко­во­го ко­де­ксу ра­зом з ра­дни­ком Пре­зи­ден­та Оле­ксан­дром Па­сха­ве­ром, який без­бо­лі­сно для бі­зне­су до­дає бю­дже­ту 7 мі­льяр­дів гри­вень! Но­ві пра­ви­ла пе­ред­ба­ча­ють ре­во­лю­цій­ні змі­ни, як-от 15% по­да­ток на роз­по­ді­ле­ний при­бу­ток, вве­де­н­ня еле­ктрон­но­го ка­бі­не­ту пла­тни­ка по­да­тку, але вла­да на та­кі ра­ди­каль­ні змі­ни не го­то­ва йти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.