«Мі­сце, де мо­жна по­мо­ли­ти­ся за ду­шу бра­та...»

На Во­ли­ні від­кри­ли пам’ятник уча­сни­ку на­ціо­наль­но-ви­зволь­но­го ру­ху Іва­ну Оме­ля­ню­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Не­ве­ли­ке се­ло Під­си­нів­ка Ста­ро­ви­жів­сько­го ра­йо­ну, в яко­му ни­ні не про­жи­ває і двох со­тень лю­дей, дав­но не пе­ре­жи­ва­ло та­кої уро­чи­стої по­дії й не ба­чи­ло стіль­ки іме­ни­тих го­стей. Ро­дин­на спра­ва — від­кри­т­тя пам’ятни­ка роз­стрі­ля­но­му 23 черв­ня 1941 ро­ку в Ко­вель­ській тюр­мі уча­сни­ку Ор­га­ні­за­ції укра­їн­ських на­ціо­на­лі­стів Іва­ну Оме­ля­ню­ку - зі­бра­ла всю окру­гу, при­їха­ли і з Лу­цька та Ко­ве­ля. Пам’ятник вста­но­ви­ли у цен­трі се­ла, бо де по­хо­ва­ний був пі­сля роз­стрі­лу Іван Оме­ля­нюк, не­ві­до­мо. Ма­ти мі­сце, ку­ди мо­жна бу­ло б при­йти по­мо­ли­ти­ся за ду­шу бра­та та ду­ші йо­го так са­мо за­ка­то­ва­них на по­ча­тку вій­ни по­бра­ти­мів ли­ше за те, що лю­би­ли Укра­ї­ну, бу­ло ба­га­то­рі­чною мрі­єю Іва­на Оме­ля­ню­ка-мо­лод­шо­го. Це ди­во­ви­жна ро­дин­на істо­рія про двох бра­тів, на­зва­них Іва­на­ми, ко­трі ні­ко­ли не зу­стрі­ча­ли­ся за сво­го жи­т­тя.

Іван- стар ший був пер віс т - ком у ро ди ні Оме ля ню ків, пі - сля йо­го за­ги­бе­лі ма­ти, зві­сно, ду же важ ко пе ре жи ва ла цю втра­ту. Та якось у сні їй явив­ся ан гол, який по ка зав хлоп - чи­ка і ска­зав, що це - її син... Вже ма­ю­чи за со­рок ро­ків, ця жін ка на ро ди ла ди тя, яке при­йшло на цей світ 7 ли­пня, у день, ко­ли за цер­ков­ним ка­лен­да­рем якраз — Іва­на. Іван Оме­ля­нюк-мо­лод­ший став по­ва­жною лю­ди­ною, він ко­ли­шній ге не раль ний ди рек тор НВП «Квант-Ефір», член Мі­жна род ної асо ці а ції циф ро во го ефір но го мов лен ня ( DigiTAG, Geneva), го­ло­ва ГО Гіль­дія не­за леж них екс пер тів ін фор ма - цій­ної сфе­ри, по­че­сний гро­ма­дя­нин Ко­ве­ля, за­снов­ник бла­го дій но го фон ду « Май бут ня Во линь- Укра ї на » , ві до мо го під трим кою та ла но ви тої во - линсь кої мо ло ді та ук ра - їн­ської ар мії, по туж ним во - лон­тер­ством.

« Укра ї но, ти віч на у йо го жер­тві, а він ві­чний у то­бі» — на­пи­са­но на обе­лі­ску в цен­трі Під си нів ки. Вста нов лю ю чи йо­го, ор­га­ні­за­то­ри зро­би­ли та­кож і на вко лиш ній бла го ус т - рій, і се­ля­ни вже ка­жуть, що є те­пер у Під­си­нів­ці мі­сце, ку­ди мо­жна при­йти у день дер­жав­но го свя та. На від крит ті пам’ятни­ка Іва­ну Оме­ля­ню­ку ви сту пи ли пись мен ник, до - слід ник ви зволь но го ру ху в Укра­ї­ні, пре­зи­дент істо­ри­чно­го клу бу « Хо лод ний Яр » Ро - ман Ко валь, коб зар Та рас Си - лен­ко із Ки­є­ва, пред­став­ни­ки міс це вої вла ди, бій ці, які за - хи ща ли на шу кра ї ну під час не ого ло ше ної вій ни на схо ді. У ви ко нан ні квар те ту « Акорд » із Луць ка особ ли во хви лю ю че про зву ча ли по - встан­ські пі­сні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.