Но­ві зна­н­ня пі­сля 60

В На­ціо­наль­ній ака­де­мії пе­да­го­гі­чних на­ук три­ва­ють Дні осві­ти для до­ро­слих

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

З5 по 10 жов т ня за спри - ян ня Пред с тав ниц т ва DVV Inter na tional в Укра ї ні на Львів щи ні від бу ва ють ся Між на род ні дні осві ти до рос лих. Укра ї на з 2000 ро­ку бе­ре участь у між­на­ро­дній акції «Дні осві­ти до­ро­слих » , кот рі на по чат ку осе ні тра ди цій но від бу ва ють ся у більш ніж 50 кра­ї­нах по всьо­му сві ту. Про по зи цію про во - ди ти по діб ні дні під три ма ли 1992 ро­ку в На­ціо­наль­но­му ін­сти­ту­ті без­пе­рерв­ної осві­ти до­ро­слих (NIACE) у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Ідея — до­по­мог­ти гро­ма­дя­нам, стар­ше 60 ро­ків, ре­а­лі­зу ва ти ся про фе сій но та со ці - аль­но. Акту­аль­ність іні­ці­а­ти­ви при­мен­ши­ти не­мо­жли­во: в Укра ї ні вже сьо год ні ко жен тре­тій — пен­сіо­нер.

Осві та до рос лих охоп лює як си­сте­му фор­маль­ної осві­ти, так і не­фор­маль­ної — з ме­тою під ви щен ня ква лі фі ка ції, пе­ре нав чан ня, роз вит ку со ці - аль ної ак тив нос ті. В На ці о - наль­ній ака­де­мії пе­да­го­гі­чних на­ук Укра­ї­ни сьо­го­дні пра­цю­ють над за­ко­но­про­е­ктом, який рег ла мен ту ва ти ме пра во от - ри­му ва ти осві ту зрі лим лю - дям. Сьо год ні ж екс пер ти пра­цю ють над тим, щоб роз - діл, при свя че ний на вчан ню до­ро­слих, уві­йшов до но­вої ре­дак ції За­ко ну Укра ї ни « Про осві­ту».

— Не­мо­жли­во на­вчи­ти лю­ди ну раз і на зав ж ди на віть у най­кра­що­му уні­вер­си­те­ті. По­трі­бно не тіль­ки го­ту­ва­ти її до твор­чо­го за­сво­є­н­ня знань, а й на вчи ти вчи ти ся про тя гом усьо­го жи­т­тя. Тре­ба ви­ро­би­ти вмін ня от ри му ва ти но ві на - вич ки, знан ня і ви ко рис то ву - ва­ти їх у пра­кти­чній ді­яль­но­сті. Нам сьо­го­дні тре­ба фор­му­ва ти лю ди ну з ін но ва цій ним ти пом мис лен ня. Тіль ки то ді су­спіль­ство мо­же бу­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жним. Для Укра­ї­ни це ва­жли­во ще тим, що ми за раз — у пе ре хід но му пе рі о - ді, й є по тре ба ди на міч но сприй ня ти ре алії, які за ре ко - мен­ду­ва­ли се­бе в Єв­ро­пі. Роз­ви­ток осві­ти для до­ро­слих за­ле жить від ство рен ня за ко но­дав­чих умов. Ду­маю, що за­кон « Про осві ту » до зво лить нам ви­йти на роз­роб­ку спе­ці­аль­но­го за­ко­ну про осві­ту для до­ро­слих. У будь-яко­му ра­зі ми го- то ві роз ро би ти та ку осно ву й за про по ну ва ти її ко ле гам, — ска зав пре зи дент На ці о наль - ної ака де мії пе да го гіч них на - ук Ва­силь Кре­мень.

Екс­пер­ти ка­жуть, що пра­кти­чно в усіх роз­ви­не­них краї - нах є по­ді­бне за­ко­но­дав­че підґ рун тя. За сло ва ми пред с тав - ни­ків Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи тань на уки та осві ти, сьо год ні в Укра ї ні по тріб но сфор му ва ти гро мадсь ку дум - ка, щоб бу ло ро зу мін ня не об - хі­дно­сті уні­вер­си­те­тів тре­тьо­го ві ку. Основ ним ме сид жем має бу­ти не­об­хі­дність ада­пту­ва ти ся до умов, які по стій но змі­ню­ю­ться, зокре­ма на рин­ку пра­ці.

— Нам слід до­не­сти до гро­ма­дян, що від осві­ти на­се­ле­н­ня за ле жить роз ви ток міс та, се ла, будь- якої гро ма ди. Гро - ма­дя­ни ма­ють на пра­кти­ці від­чу ти, що осві та — це їх ній основ­ний ре­сурс. Хо­чу на­го­ло­си ти, що в сис те мі осві ти для до рос лих ду же важ ли вим є стра­те­гі­чне пла­ну­ва­н­ня. І які за­хо­ди бу­дуть здій­сню­ва­ти­ся в Укра ї ні, як роз ви ва ти меть ся цей се­гмент осві­тньо­го про­сто­ру, ба га то в чо му за ле жа ти ме від но во го за ко но про ек ту — від йо­го «роз­ма­ху», — на­го­ло - си ла ре гі о наль ний ди рек тор Пред с тав ниц т ва DVV DVV International в Укра ї ні Ані та Якоб­со­не.

Фе­сти­валь Днів осві­ти для до­ро­слих про­во­дять на Львів­щи ні ще й то му, що тут, за сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, сьо­го­дні ді­ють осві­тні цен­три для до­ро­слих у Сколь­сько­му та Яво­рівсь ко му рай о нах. За га лом очі­ку­є­ться, що участь у Днях осві ти для до рос лих візь ме близь ко трьох ти сяч осіб. Всі охо чі змо жуть ді зна ти ся про ді­ю­чі ор­га­ні­за­ції та про­гра­ми, обмі­ня­ти­ся до­сві­дом впро­ва­джен ня про грам осві ти до рос - лих в Укра ї ні, зокре­ма й для лю дей з ін ва лід ніс тю та для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. У рам­ках Днів від­бу­де­ться те­ле­міст, чи­слен­ні кру­глі сто­ли, від­кри­ті кон­фе­рен­ції, фо­рум з осві ти до рос лих. За вер шаль - ним за­хо­дом ста­не Фе­сти­валь осві­тніх по­слуг для до­ро­слих і яр ма рок ва кан сій у Па ла ці ми­стецтв у Льво­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.