«Iзра­їль – Чер­ні­го­ву. Па­лі­три Зем­лі Обі­то­ва­ної»

Під та­кою на­звою в Чер­ні­гів­сько­му обла­сно­му ху­до­жньо­му му­зеї ім. Гри­го­рія Га­ла­га­на від­крив­ся між­на­ро­дний ви­став­ко­вий про­ект

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Він ство­ре­ний за уча­сті Об’єд­на­н­ня про­фе­сій­них ху­до­жни­ків Ізра­ї­лю, Чер­ні­гів­сько­го му­зею ім. Г. Га­ла­га­на, Укра­їн­сько-Ізра­їль­сько­го цен­тру осві­ти, на­у­ки і куль­ту­ри та Чер­ні­гів­сько­го бла­го­дій­но­го єв­рей­сько­го фон­ду «Хас­де Естер». Про це по­ві­дом­ляє Де­пар­та­мент куль­ту­ри і ту­ри­зму, на­ціо­наль­но­стей та ре­лі­гій Чер­ні­гів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції.

На ви­став­ці пред­став­ле­но 30 тво­рів ми­сте­цтва, ви­ко­на­них у те­хні­ках олії, тем­пе­ри, акри­лу, ори­гі­наль­ної гра­фі­ки. Це пей­за­жі, кра­є­ви­ди, що від­обра­жа­ють істо­ри­чні мі­сця та пам’ятки Єру­са­ли­му. Про­ект від­був­ся зав­дя­ки ху­до­жни­кам Ві­кто­ру Брин­да­чу, Ана­то­лію Ба­ра­тин­сько­му, Бо­ри­су Ге­йма­ну, Рут Грос­сман, Ган­ні Зар­ни­цькій, Йо­си­пу Ка­пе­ля­ну, Бо­ри­су Ко­тля­ру та ба­га­тьом ін­шим. Са­ме їх тво­ра­ми, по­да­ро­ва­ни­ми му­зею, за­по­ча­тко­ва­на ко­ле­кція су­ча­сно­го обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва Ізра­ї­лю у Чер­ні­гів­сько­му ху­до­жньо­му му­зеї ім. Гри­го­рія Га­ла­га­на. До ре­чі, в Ізра­ї­лі жи­во­пис В. Брін­да­ча мо­жна по­ба­чи­ти в Єру­са­лим­сько­му му­зеї при­ро­ди, а цикл «Бу­кви єв­рей­сько­го ал­фа­ві­ту» (22 ро­бо­ти) — в Кан­це­ля­рії прем’єр-мі­ні­стра Ізра­ї­лю.

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙ­ТА ISRAGEO.COM

«ГОДИННИКАР» ВІ­КТО­РА БРИНДАЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.