Ори­гі­наль­ні «За дво­ма зай­ця­ми» – в Iн­тер­не­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Уме­ре­жі для віль­но­го ска­чу­ва­н­ня ви­кла­ли ори­гі­нал філь­му «За дво­ма зай­ця­ми» 1961 ро­ку. Як ви­я­ви­ло­ся, кі­но за п’єсою Ми­хай­ла Ста­ри­цько­го — укра­їн­ською мо­вою. Про це по­ві­дом­ляє Те­ле­ка­нал но­вин «24».

«На­род не став че­ка­ти те­хні­чно до­ско­на­лої ре­став­ра­ції — впо­рав­ся сам!)) З то­го, що бу­ло Lost In Translation, най­біль­ше роз­чу­ли­ла фі­наль­на сце­на: «Я не за ва­ші ма­га­зи­ни йшла... я вас лю­би­ла...» — вже без «пан­ціо­нер­сько­го» крив­ля­н­ня, «мо­вою ду­ші» ска­за­не, — про­би­ває на сльо­зу)), і ці­ла ко­ме­дія «пе­ре­вер­та­є­ться» з го­ло­ви на но­ги — стає те­плою й до­брою...», — на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook укра­їн­ська пи­сьмен­ни­ця Окса­на За­буж­ко.

Зго­дом та­кож з’ясу­ва­ло­ся, що ро­сій­ська на­чи­тка з’яви­ла­ся, ко­ли йо­го ви­рі­ши­ли по­ши­ри­ти для все­со­ю­зно­го по­ка­зу.

«Вда­ло­ся зна­йти укра­їн­ську фонограму ле­ген­дар­ної кар­ти­ни не в Ки­є­ві, а в Ма­рі­у­поль­сько­му філь­мо­фон­ді»,- роз­по­вів за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го цен­тру Оле­ксан­дра Дов­жен­ка Іван Ко­злен­ко.

Він ка­же, що офі­цій­но укра­їн­ською «За дво­ма зай­ця­ми» по­ка­жуть во­се­ни на ки­їв­сько­му між­на­ро­дно­му фе­сти­ва­лі «Мо­ло­дість».

ФО­ТО З САЙ­ТА I.YTIMG.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.