Про вій­ну і про Ки­їв

До що­рі­чно­го ка­та­ло­гу най­кра­щих ди­тя­чих ви­дань сві­ту «Бі­лі во­ро­ни 2015» по­тра­пи­ли й дві книж­ки з Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія СЕ­МЕН­ЧЕН­КО, «День»

Цьо­го ро­ку до ка­та­ло­гу по­тра­пи­ла книж­ка «Вій­на, що змі­ни­ла Рон­до», яку ство­ри­ла твор­ча май­стер­ня «Аґра­фка», а ви­да­ло «Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва», і пу­тів­ник для ді­тей «Мій ма­лень­кий Ки­їв», на­пи­са­ний Ана­ста­сі­єю Де­ни­сен­ко та про­ілю­стро­ва­ний Оле­ною Ста­ран­чук і Оле­гом Гри­щен­ком. Йо­го ви­да­ло ви­дав­ни­цтва Laurus.

Ка­та­лог«Бі­лі Во­ро­ни» (White Ravens) — це 250 ди­тя­чих кни­жок, ві­ді­бра­них із по­над дев’яти ти­сяч но­ви­нок із 40 кра­їн сві­ту. Обра­ні екс­пер­та­ми книж­ки по­тра­пля­ють до ка­та­ло­гу, а бі­бліо­те­ка пред­став­ляє їх на най­біль­шо­му в сві­ту ди­тя­чо­му книж­ко­во­му яр­мар­ку в Бо­ло­ньї. Цей ка­та­ло­гє своє­рі­дний орі­єн­ти­ром для кри­ти­ків, ав­то­рів, ви­дав­ців, ілю­стра­то­рів та, най­го­лов­ні­ше, для ба­тьків. Він окре­слює тенденції у су­ча­сній ди­тя­чій лі­те­ра­ту­рі та роз­по­від­ає про най­кра­щі книж­ки для ма­лень­ких чи­та­чів з усьо­го сві­ту.

«Книж­ка «Вій­на, що змі­ни­ла Рон­до»,— це, пе­ре­д­усім, на­ша ре­фле­ксія на по­дії в Укра­ї­ні остан­ньо­го ро­ку. Це спро­ба по­ясни­ти і в пев­но­му сен­сі впо­ряд­ку­ва­ти дум­ки, пе­ре­жи­ва­н­ня, по­чу­т­тя, пов’яза­ні з вій­ною, яка так са­мо як і в книж­ці, ра­пто­во увір­ва­ла­ся в на­ше жи­т­тя», — роз­по­від­а­ють Ан­дрій і Ро­ма­на в ін­терв’ ю « Дню » , опу­блі­ко­ва­но­му 27 лю­то­го цьо­го ро­ку. І по­ясню­ють: «хо­ті­ли ство­ри­ти кни­гу не ли­ше про вій­ну в Укра­ї­ні, а більш уні­вер­саль­ною, бо та­кі по­дії за­раз від­бу­ва­ю­ться в ба­га­тьох ку­то­чках сві­ту».

«Наш пу­тів­ник «Мій ма­лень­кий Ки­їв» ще, по су­ті, не за­вер­ше­но. За­вер­ши­ти йо­го має чи­тач, до яко­го по­тра­пить ця книж­ка. Ми за­ли­ши­ли про­стір для ма­ле­чі — во­ни мо­жуть щось до­ма­лю­ва­ти, роз­фар­бу­ва­ти, до­пи­са­ти, — роз­по­ві­ла ра­ні­ше «Дню» Ана­ста­сія Де­ни­сен­ко, ав­тор книж­ки-пу­тів­ни­ка «Мій ма­лень­кий Ки­їв». — Нам зда­є­ться, що це вда­лий шлях за­лу­чи­ти ді­тей до осми­сле­н­ня се­ре­до­ви­ща, ко­ли у фор­мі гри за­про­по­ну­ва­ти зі­ста­ви­ти ре­аль­не ото­че­н­ня із вла­сни­ми вра­же­н­ня­ми».

Остан­ні ро­ки укра­їн­ські ди­тя­чі книж­ки де­да­лі ча­сті­ше отри­му­ють ви­зна­н­ня за­кор­до­ном, зби­ра­ють чи­слен­ні між­на­ро­дні на­го­ро­ди та про­сто ті­шать сво­їх ма­лень­ких чи­та­чів. А це — най­го­лов­ні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.