З ко­го ви­би­ра­ти?

Екс­перт: «Хоч пе­ре­го­ни й від­бу­ва­ю­ться за но­вим за­ко­но­дав­ством, на пра­кти­ці ма­ло що змі­ни­ло­ся: за­мість пар­тій — про­е­кти, за­мість ідей — пу­сті обі­цян­ки»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КА­ПСА­МУН, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Екс­перт: «Хоч пе­ре­го­ни й від­бу­ва­ю­ться за но­вим за­ко­но­дав­ством, на пра­кти­ці ма­ло що змі­ни­ло­ся: за­мість пар­тій — про­е­кти, за­мість ідей — пу­сті обі­цян­ки»

Якщо швид­ки­ми тем­па­ми по­чи­на­ють ре­мон­ту­ва­ти до­ро­ги, скве­ри, під’їзди..., а тим біль­ше, ко­ли мі­сто за­пов­не­но по­лі­ти­чною ре­кла­мою кан­ди­да­тів і пар­тій, зна­чить ско­ро ви­бо­ри. 25 жов­тня Укра­ї­ну че­ка­ють мі­сце­ві пе­ре­го­ни — остан­ній етап по­стмай­дан­них ви­бо­рів. І тут хо­ті­ло­ся в пер­шу чер­гу звер­ну­ти ува­ги на сто­ли­цю, де роз­гор­ну­ла­ся до­ста­тньо го­стра бо­роть­ба. Але ви­бор­ці роз­гу­бле­ні. За ко­го го­ло­су­ва­ти?

«З 29 КАН­ДИ­ДА­ТІВ У МЕ­РИ КИ­Є­ВА ПО­НАД ПО­ЛО­ВИ­НУ ВИ­КО­НУ­ЮТЬ ТА­КУ ТЕ­ХНІ­ЧНУ РОЛЬ»

Зви­чай­но, на фо­ні вій­ни спо­сте рі га ти за всім цим пе ред ви - бор чим дій ст вом, амо раль но і не­есте­ти­чно. Однак, укра­їн­ські по лі ти ки на стіль ки звик ли до сво­єї ци ніч ної сис те ми ко ор ди - нат, що їх по­ки не мо­жуть зу­пи­ни ти ні май да ни, ні вій на. От­же, на ви­бо­рах в Ки­є­ві за­ре­є­стру­ва­ло­ся 29 кан­ди­да­тів, які по­бо­рю­ться за по­са­ду мі­сько­го го­ло ви, а за міс це в Ки ївсь кій місь кій ра ді зма га ти муть ся аж 2847 кан ди да тів. Всьо го пред став­ле­но 40 пар­тій.

На по­са­ду ме­ра ба­ло­ту­ва­ти­му­ться: Ві­та­лій Кли­чко — «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка «Со­лі­дар­ність»; Бо­ри­слав Бе­ре­за — Пар- тія рі­шу­чих гро­ма­дян; Во­ло­ди­мир Бон­да­рен­ко — «Ба­тьків­щи­на»; Оле­ксандр Омель­чен­ко — Укра­їн­ська пар­тія «Єд­ність»; Ва­силь Га­цько — «Де­мо­кра­ти­чний альянс»; Сер­гій Гу­сов­ський — «Са­мо­по­міч»; Юрій Єха­ну­ров — «Від­ро­дже­н­ня»; Ген­на­дій Кор­бан — УКРОП; Во­ло­ди­мир Ма­ке­єн­ко — «Наш край»; Оле­ксандр Мир­ний — «Сво­бо­да»; Оле­ксандр Пу­за­нов — «Опо­зи­цій­ний блок»; Єв­ген Риб­чин­ський, са­мо­ви­су­ва­нець; Ігор Мо­сій­чук — Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка; Сер­гій Дум­чев — «Рух за ре­фор­ми»; Те­тя­на Мон­тян — «Спіль­на дія»; Дарт Вей­дер «Блок Дар­та Вей­де­ра»; Ген­на­дій Ба­ла­шов — «5.10; Сер­гій Мель­ни­чук, са­мо­ви­су­ва­нець.

« Якщо ди­ви­тись на дов­гий спи­сок кан­ди­да­тів на по­са­ду ки­їв­сько­го мі­сько­го го­ло­ви, то слід ро­зу­мі­ти, що є пе­ред­ви­бор­чі те­хно­ло­гії, а є ре­аль­на си­ту­а­ція, — ко­мен­тує «Дню» екс­перт Ін­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти Оле­ксандр Со­лон­тай. — Ви­бор­чі те­хно­ло­гії ди­кту­ють всім суб’єктам по­лі­ти­чно­го про­це­су, що пов­но­цін­ною ко­ман­дою є та, яка в пер­шу чер­гу має кан­ди­да­та на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви, а вже в дру­гу чер­гу — кан­ди­да­тів до мі­ськра­ди. Адже го­лов­на при­чи­на го­ло­су­ва­н­ня ви­бор­ців — обра­н­ня мі­сько­го го­ло­ви. Існує по­ня­т­тя « роз­ми­ва­н­ня го­ло­сів», і ча­сти­на кан­ди­да­тів за­ре­є­стру­ва­ли та фі­нан­со­во під­три­ма­ли ін­ших кан­ди­да­тів, щоб бу­ло ба­га­то «са­мо­ви­су­ван­ців».

«В Ки­є­ві яв­ка на ви­бо­рах бу­де не­ви­со­кою — від 40 до 50%, і в пер­шу чер­гу лю­ди при­йдуть оби­ра­ти гра­до­на­чаль­ни­ка мі­ста, і ли­ше в дру­гу чер­гу — де­пу­та­тів, тож дру­гий бю­ле­тень для них бу­де дру­го­ря­дним, — про­дов­жує екс­перт. — То­му де­пу­тат­ські ко­ман­ди ви­су­ну­ли ба­га­то кан­ди­да­тів на по­са­ду мі­сько­го го­ло­ви, не­зва­жа­ю­чи на те, що їх кан­ди­дат не­про­хі­дний. Во­ни хо­чуть, щоб ви­бор­ці по­мі­ти­ли у пер­шо­му бю­ле­те­ні їх лі­де­ра, а по­тім вже са­му пар­тію, і про­го­ло­су­ва­ли за неї. Бо в дру­го­му бю­ле­те­ні бу­де по­зна­че­но ли­ше два прі­зви­ща — лі­де­ра, який очо­лює пар­тій­ний спи­сок, і кан­ди­да­та, за­крі­пле­но­го за окре­мим окру­гом. Ви­су­не­н­ня кан­ди­да­та в ме­ри — пев­на не­об­хі­дність, то­му з 29 кан­ди­да­тів біль­ше по­ло­ви­ни ви­ко­ну­ють та­ку те­хні­чну роль».

«МІ­СЦЕ­ВІ ВИ­БО­РИ СТА­ЛИ ТРАМПЛІНОМ ТА РОЗІГРІВОМ ПЕ­РЕД ПОЗАЧЕРГОВИМИ ВИ­БО­РА­МИ ДО ВЕР­ХОВ­НОЇ РА­ДИ»

Осо­бли­ві­стю ни­ні­шніх ви­бо­рів є те, що во­ни про­хо­ди­ти­муть за но­вим за­ко­но­дав­ством, нав­ко­ло яко го в свій час та кож бу ло ба­га­то кри­ти­ки. Екс­пер­ти за­ува­жу­ва­ли, що у за­ко­ні існує пев­на під­мі­на по­нять, то­му що пов­но­цін­но від­кри­ти­ми спи­ска­ми за­про по но ва ну ви бор чу сис те му на­зва­ти не мо­жна. Го­лов­на ві­дмін­ність від від­кри­тих спи­сків у то му, що кан ди да ти від од ні­єї пар­тії кон­ку­ру­ють між со­бою на рі­зних окру­гах. Тоб­то, фа­кти­чно, не кон­ку­ру­ють. На ко­жно­му окру­зі є кан­ди­дат, яко­го ви­су­ну­ла пар­тія, і якщо ви­бор­цю по­до­ба­є­ться пар­тія, але не по­до­ба­є­ться цей кан­ди­дат, у ньо­го все одно не­має ви­бо­ру, і він має йо­го під­три­му ва­ти. А плю­сом за­ко­ну вва­жа­є­ться — дво­ту­ро­ві ви­бо­ри мі­ських го­лів ве­ли­ких гро­мад.

Та на­віть спо­сте­рі­га­ю­чи сьо­год ні за ви бор чою кам па ні­єю, пе­ре­ко­ну­є­шся, що на пра­кти­ці ма­ло що змі­ни­ло­ся. За­мість пар­тій — про­е­кти, за­мість ідей — пу­сті обі­цян­ки. Від­чу­ва­є­ться, що уча­сни­ки ви­бор­чої кам­па­нії на­ла­што­ва­ні на ко­ро­ткий ре­зуль­тат. «Не­змі­стов­ність ви­бор­чої кам­па­нії — це ха­ра­кте­ри­сти­ка всіх мі­сце­вих ви­бо­рів в Укра­ї­ні, — ка­же Оле­ксандр Со­лон­тай. — Але осо­бли­ві­стю цих ви­бо­рів ста­ло те, що мі­сце­ва те­ма­ти­ка май­же не зву­чить. На­то­мість кан­ди­да­ти го­во­рять про кон­тра­ктну ар­мію, збе­ре­же­н­ня кра­ї­ни, ці­ни на газ та еле­ктри­ку, під­ні­ма­ють пи­та­н­ня по­за­чер­го­вих пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. Тож мі­сце­ві ви­бо­ри ста­ли трампліном та розігрівом пе­ред позачерговими ви­бо­ра­ми до Вер­хов­ної Ра­ди, на які орі­єн­то­ва­ні по­лі­ти­чні си­ли. А це про­бле­ма, бо по­лі­ти­ки не бе­руть на се­бе жо­дних зо­бов’язань, пов’яза­них із мі­сце­ви­ми спра­ва­ми та ко­ри­сту­ю­ться не­гра­мо­тні­стю ви­бор­ців, які не ро­зу­мі­ю­ться, яке пи­та­н­ня чо­го сто­су­є­ться».

« Сьо­го­дні­шні пе­ред­ви­бор­чі пе­ре­го­ни за­ли­ши­лись бо­роть­бою глян­це­вих та­бло­ї­дів, ви­став­кою мар­но­слав­ства, а не пе­ре­тво­ри­ли­ся у бо­роть­бу ідей і про­грам, — ко­мен­тує «Дню» ди­ре­ктор ана­лі­ти­ко-до­слі­дни­цько­го цен­тру « Ін­сти­тут мі­ста » Оле­ксандр Сер­гі­єн­ко. — Ко­жен ви­став­ляє своє фо­то, пи­ше бу­дья­кий слоган, який має ду­же від­да­ле­не від­но­ше­н­ня до про­блем мі­ста. Але цьо­го не­до­ста­тньо для сер­йо­зної ро­бо­ти в сто­ли­ці. По­ки я не ба­чив у кан­ди­да­тів про­грам, кон­кре­тних про­по­зи­цій, пла­ну дій та прі­о­ри­те­тів. На­при­клад, я не зміг зна­йти в ін­тер­нет-по­шу­ко­ви­ку «План Бе­ре­зи», про який він ви­го­ло­шує з бі­гбор­дів. « Ба­тьків­щи­на » ж про­го­ло­шує зни­же­н­ня та­ри­фів, але спе­ку­ля­ція чи­стої во­ди, бо мі­сце­ві де­пу­та­ти не мо­жуть впли­ва­ти на та­ри­фи на утри­ма­н­ня бу­дин­ків та при­би­ра­н­ня при­бу­дин­ко­вих те­ри­то­рій, бо в Ки­є­ві це пре­ро­га­ти­ва КМДА».

«ПРИН­ЦИ­ПО­ВО­ГО ПРО­ТИ­СТО­Я­Н­НЯ МІЖ ДОБРОМ І ЗЛОМ НЕ СПО­СТЕ­РІ­ГА­Є­МО»

Якщо ж оці­ню­ва­ти існу­ю­чий по­лі­ти­чний роз­клад, то які шан­си у існу­ю­чих кан­ди­да­тів? «Пе­ре­мо­га Ві­та­лія Кли­чка під ве­ли­ким пи­та­н­ням і за­ле­жа­ти­ме від то го, хто по тра пить з ним до дру го го ту ру, — на го ло шує Олек сандр Со лон тай. — Одна спра ва — як що в дру го му ту рі бу­де хтось одіо­зний, до ко­го бу­де стіль ки ж за пи тань, як і до Клич ка. Ін­ша спра ва — як що там бу де но ва лю ди на з чис тою ре пу та ці­єю, яка має до свід та під трим ку на все ук ра їнсь ко му рів­ні. То­му по­ки за­ра­но го­во­ри­ти, чи змі нить ся пер со наль но вла­да у Ки­є­ві. Єди­не, що то­чно від бу деть ся — Пре зи дент втра - тить біль шість у Ки їв ра ді, зок - ре­ма фра­кція Кли­чка-По­ро­шен­ка біль­ше не ма­ти­ме 2/3 ман­да­тів, адже но­ва фор­му­ла за­ко­но­дав ст ва не до зво ляє от ри ма ти та ку ве ли ку під трим ку, щоб за до­по­мо­гою 30—40% го­ло­сів ви­бор­ців кон­тро­лю­ва­ти аб­со­лю­тну біль­шість де­пу­тат­сько­го кор­пу­су. Бо­ну­си хоч і бу­дуть зна­чни­ми, але ма жо ри тар ної сис те ми не­має, а це озна­чає, що пе­ре­мо - жець в окру зі, який от ри має 25% го­ло­сів, ста­не де­пу­та­том».

« Сьо год ніш ня ви бор ча кам - па­нія від­бу­ва­є­ться за фор­му­лою «Ві­та­лій Кли­чко та ін­ші», — ка­же « Дню » по лі то лог Ми хай ло Ба са раб. — Бо роть ба « ін ших » кан­ди­да­тів ве­де­ться ли­ше за­ра­ди ви хо ду в дру гий тур. Однак на віть у дру го му ту рі має пе ре - мог ти ко лиш ній бок сер. По лі - ти­чні важ­ко­ва­го­ви­ки ви­рі­ши­ли не ув’ язу ва ти ся у ви бо ри сто - ли­чно­го ме­ра, оскіль ки Кли­чко стар­ту­вав у яко­сті яв­но­го фа­во­ри та. Щоб пе ре мог ти йо го, по - тріб но бу ло до клас ти зу силь й ви­тра­ти сер­йо­зні ре­сур­си. Окрім то­го, Кли­чко отри­мав бла­го­сло­вен ня від пре зи ден та. Про хо - ло­дни­ми мо­же­мо на­зва­ти і ви­бо­ри до Ки­їв­ра­ди. Як зав­жди ві­до­мі ко руп ці о не ри та біз нес ме ни ве­дуть до мі­ської ра­ди сво­їх ма­ріо­не­ток, щоб ви­рі­шу­ва­ти вла­сні пи­та­н­ня. Прин­ци­по­во­го про­ти­сто­я­н­ня між добром і злом не спо­сте­рі­га­є­мо. Ми ба­чи­мо осво­є­н­ня ве­ли­ких бю­дже­тів на ре­кла му. Але га ря чої дис ку сії не чу­ти. Мо­жли­во, це то­му, що ни­ніш ні ви бо ри за зда ле гідь анон - су­ва­ли як про­мі­жні. За два ро­ки пі­сля впро­ва­дже­н­ня де­цен­тра­лі­за­ції від­бу­де­ться хви­ля на­сту­пних міс це вих елек то раль них кам­па­ній».

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

КИ­ЇВ. ВЕ­РЕ­СЕНЬ 2015 РО­КУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.