На­ві­що зно­ву ра­ху­ва­ти пе­ре­се­лен­ців?

Об­слу­го­ву­ю­чи їх че­рез дер­жав­ний банк, уряд хо­че ви­яви­ти ймо­вір­ні зло­вжи­ва­н­ня із со­ці­аль­ни­ми ви­пла­та­ми. Пра­во­за­хи­сни­ки вва­жа­ють це дис­кри­мі­на­ці­єю

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Об­слу­го­ву­ю­чи їх че­рез дер­жав­ний банк, уряд хо­че ви­яви­ти ймо­вір­ні зло­вжи­ва­н­ня із со­ці­аль­ни­ми ви­пла­та­ми. Пра­во­за­хи­сни­ки вва­жа­ють це дис­кри­мі­на­ці­єю

«Д ень» уже по­ві­дом­ляв, що влі­тку уряд ухва­лив дві по­ста­но­ви (№427 та №615), ко­трі зо­бов’язу­ють вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб пе­ре­о­фор­ми­ти свої пен­сії та со­ці­аль­ні ви­пла­ти й отри­му­ва­ти їх ви­клю­чно че­рез дер­жав­ний Оща­дбанк. Пе­ре­се­лен­ці не ро­зу­мі­ють, чо­му не мо­жна отри­му­ва­ти пен­сію чи 400 гри­вень на мі­сяць со­ці­аль­ної під­трим­ки у від­ді­лен­ні будь-яко­го бан­ку, що те­ри­то­рі­аль­но ближ­че, бо ж ма­ють там дав­но від­кри­ту кар­тку? Пра­во­за­хи­сни­ки одра­зу на­зва­ли ці по­ста­но­ви дис­кри­мі­на­цій­ни­ми, оскіль­ки по­ру­шу­є­ться пра­во ви­бо­ру лю­ди­ни. Крім то­го, Оща­дбанк пе­ре­би­рає на се­бе фун­кції ор­га­нів со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня, ко­трі за­раз ре­є­стру­ють пе­ре­се­лен­ців і оформ­ля­ють їм со­цви­пла­ти. Са­ме в Оща­дбанк мо­жна бу­де по­да­ти всі до­ку­мен­ти і тут же офор­ми­ти бан­ків­ську кар­тку для отри­ма­н­ня пен­сії чи гро­шо­вої до­по­мо­ги. Однак екс­пер­ти не ро­зу­мі­ють, як са­ме ці до­ку­мен­ти та пер­со­наль­ні да­ні пе­ре­да­ва­ти­му­ться від бан­ків­сько­го від­ді­ле­н­ня до ор­га­нів соц­стра­ху? На за­пи­ти в Мін­со­цпо­лі­ти­ки та Оща­дбанк від­по­від­ей не­має. На дум­ку Оле­ксан­дри Дво­ре­цької, ко­ор­ди­на­то­ра гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Во­сток-СОС», та­ка ута­єм­ни­че­ність свід­чить, що в до­го­во­рі між бан­ком та мі­ні­стер­ством про пе­ре­да­чу да­них є свої під­во­дні ри­фи для пе­ре­се­лен­ців, але які — три­ма­є­ться за сі­мо­ма зам­ка­ми. То­му «Во­сток-СОС» по­дав су­до­вий по­зов до Мін­со­цпо­лі­ти­ки, щоб зро­зу­мі­ти, чи є по­ру­ше­н­ня.

Тур­бує акти­ві­стів і те, що від­ді­ле­н­ня Оща­дбан­ку ще не го­то­ві пра­цю­ва­ти з но­ви­ми клі­єн­та­ми (де­таль­ні­ше про це — в ма­те­рі­а­лі «Оща­дбанк не склав ек­за­мен на со­ці­аль­ність » у «Дні» №179 за 2 жов­тня 2015 р.). Ми­ну­ло­го ти­жня пра­во­за­хи­сні гру­пи пе­ре­да­ли ре­зуль­та­ти мо­ні­то­рин­гу ке­рів­ни­цтву Оща­дбан­ку, ко­тре по­обі­ця­ло акти­ві­стам де­таль­но ви­вчи­ти їхні ре­ко­мен­да­ції та по­кра­щи­ти ро­бо­ту з пе­ре­се­лен­ця­ми.

СКІЛЬ­КИ КАР­ТОК — СТІЛЬ­КИ Й ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­ЦІВ

Та гро­мад­ських екс­пер­тів ці­ка­вить ще одне: чо­му не мо­жна обі­йти­ся без спів­пра­ці з дер­жав­ним бан­ком? В уря­ду, як зав­жди, низ­ка ні­би­то ва­го­мих ар­гу­мен­тів. Як по­яснив Ан­дрій Ря­зан­цев, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Де­пар­та­мен­ту фі­нан­сів охо­ро­ни здо­ров’я та со­ці­аль­них про­грам Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів: це від­кри­ває но­ві мо­жли­во­сті пе­ред пе­ре­се­лен­ця­ми, а Ка­бмі­ну дає мо­жли­вість ще раз їх пе­ре­ра­ху­ва­ти. Ло­гі­ка та­ка: скіль­ки від­кри­тих бан­ків­ських кар­ток, стіль­ки ж і пе­ре­се­лен­ців-пен­сіо­не­рів і тих, хто по­тре­бує со­ці­аль­ної до­по­мо­ги. Ма­ю­чи та­ку ци­фро­ву кар­ти­ну, чи­нов­ни­ки змо­жуть кра­ще пла­ну­ва­ти, скіль­ки ж гро­шей із бю­дже­ту на ту чи ін­шу область ви­ді­ля­ти. Бо на пе­ре­се­лен­ців тре­ба за­кла­да­ти й по­слу­ги в лі­кар­нях, шко­лах й ін­ші ви­да­тки.

Ре­єстр вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, що ве­де­ться вже близь­ко ро­ку ор­га­на­ми со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня, до ува­ги не бе­ре­ться. І чи змо­же бан­ків­ська уста­но­ва по­ра­ху­ва­ти пе­ре­се­лен­ців, якщо на­віть не всі від­ді­ле­н­ня зна­ють, що ма­ють об­слу­го­ву­ва­ти та­ких клі­єн­тів? І для чо­го то­ді Мі­ні­стер­ство со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки? А як бу­ти пен­сіо­не­рам, при­мі­ром, при­ку­тим до ліж­ка, ко­трим прой­ти про­це­ду­ру пе­ре­о­форм­ле­н­ня кар­тки — не­по­силь­не зав­да­н­ня.

«ГРО­ШІ ОТРИ­МУ­ЮТЬ НЕІСНУЮЧІ ОСО­БИ»

Усе це від­су­ва­є­ться чи­нов­ни­ка­ми на за­дній план. На пе­ре­дньо­му — ймо­вір­ні зло­вжи­ва­н­ня. Як по­яснив Ря­зан­цев, та­кий пе­ре­ра­ху­нок про­яснить си­ту­а­цію, хто на­справ­ді є пе­ре­се­лен­цем, а хто отри­мує ці дер­жав­ні гро­ші у ша­храй­ський спо­сіб: «Є ін­фор­ма­ція про ви­пла­ти осо­бам, що не є пе­ре­се­лен­ця­ми, близь­ко 50% ре­ци­пі­єн­тів із отри­ма­н­ня до­по­мо­ги від дер­жа­ви здій­сню­ють пев­ні тран­за­кції, 22% від яких ро­блять у ні­чний час, що не­при­та­ман­но для ці­єї ці­льо­вої ау­ди­то­рії (чи­нов­ник, пев­но, мав на увазі пен­сіо­не­рів, які на­вряд чи пі­дуть до ма­га­зи­ну чи апте­ки се­ред но­чі. — Авт.). Дру­ге до­слі­дже­н­ня сто­су єть ся спів від но шен ня кіль кос ті пен­сіо­не­рів схо­ду і кіль­ко­сті по­мер­лих пен­сіо­не­рів про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків. Гра­фі­ки по­ка­за­ли, що кіль­кість пен­сіо­не­рів ро­сте, а кіль­кість по­мер­лих — змен­шу­є­ться. Це свід­чить, що гро­ші отри­му­ють на не­і­сну­ю­чих осіб. Із ко­жним мі­ся­цем роз­рив у цих ка­те­го­рі­ях зро­стає. Це пе­ред­умо­ви для впро­ва­дже­н­ня про­це­ду­ри, ко­ли з ме­тою по­втор­ної іден­ти­фі­ка­ції ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про­во­ди­ти від­кри­т­тя ра­хун­ків че­рез Оща­дбанк. Кіль­кість від­кри­тих ра­хун­ків — це й бу де кіль кість ВПО. По до по мо гу звер­та­ю­ться не­за­хи­ще­ні вер­стви на­се лен ня, від по від но, всі со ці аль ні про­гра­ми для них ма­ють бу­ти в ре­гіо­нах їхньо­го пе­ре­бу­ва­н­ня».

На­ра­зі та­ких ра­хун­ків від­кри­то по­над 60 ти­сяч. Ан­дрій Ря­зан­цев та­кож на­го­ло­сив, що уряд го­тує ще одну по­ста­но­ву — про збіль­ше­н­ня со­ці­аль­них ви­плат для пе­ре­се­лен­ців, бо по­пе­ре­ду зи­ма, чи­нов­ни­ки дба­ють про те, щоб лю­дям бу­ло чим опла­чу­ва­ти ко­му наль ні по слу ги. Але на скіль ки зро­стуть ці су­ми, бо за­раз це 400 гри­вень для пра­це­зда­тних осіб та 800 — для тих, хто не мо­же пра­цю­ва­ти, чи­нов­ник не уто­чнив. На­га­да­є­мо, щоб отри­му­ва­ти ці ко­шти, раз на пів­ро­ку тре­ба про­хо­ди­ти но­ву ре­є­стра­цію. За­мість то­го, щоб спро­сти­ти жи­т­тя пе­ре­се­лен­цям, зокре­ма і про­це­ду­ру отри­ма­н­ня со­ці­аль­них ви­плат, а са­ме з ці­єї ме­тою ці лі­тні по­ста­но­ви уряд і роз­ро­бляв, все тіль­ки ускла­дню­є­ться.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.