Єнс СТОЛ­ТЕН­БЕРГ,

Ген­сек НАТО:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.nato.int)

Я ві­таю акти­ві­за­цію зу­силь лі­де­рів « нор­манд­ської че­твір­ки » в Па­ри­жі що­до ціл­ко­ви­тої ре­а­лі­за­ції Мін­ських угод. Ро­зу­мі­н­ня про не­об­хі­дність від­кла­сти ви­бо­ри, за­пла­но­ва­ні се­па­ра­ти­ста­ми, є по­зи­тив­ним кро­ком. Будь-які ви­бо­ри ма­ють бу­ти про­ве­де­ні від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни. Сто­ро­ни ого­ло­си­ли, що во­ни від­во­ди­ти­муть тан­ки та ін­ше озбро­є­н­ня від лі­нії зі­ткне­н­ня. Це дає на­дію і імпульс. Що ва­жли­во за­раз — це пов­не ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. Ро­сія не­се осо­бли­ву від­по­від­аль­ність, то­му що Ро­сія про­дов­жує під­три­му­ва­ти се­па­ра­ти­стів і де­ста­бі­лі­зу­ва­ти си­ту­а­цію в схі­дній Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.