ПО­ЧАВ­СЯ НА­БІР У РІВ­НО­МУ

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

У вів­то­рок з 9 ран­ку до пун­кту при­йо­му ан­кет ви­ши­ку­ва­ла­ся чер­га. Се­ред охо­чих ста­ти по­лі­цей­ськи­ми — хло­пці й дів­ча­та, бій­ці АТО, ни­ні­шні мі­лі­ціо­не­ри і на­віть ба­га­то­ді­тні ма­ми. Біль­шість кан­ди­да­тів — рів­ня­ни, однак ан­ке­ти за­пов­ню­ва­ли і жи­те­лі су­сі­дньої Хмель­ни­цької обла­сті. За го­ди­ну ро­бо­ти пун­кту при­йо­му ан­кет за­яви по­да­ли по­над 160 охо­чих. Це пе­ре­ва­жно мо­лодь, яка за­кін­чи­ла ви­щі на­вчаль­ні за­кла­ди, хо­ча є се­ред неї і ті, хто має ба­зо­ву ви­щу се­ре­дню осві­ту. На­бір три­ва­ти­ме до 27 жов­тня. За­га­лом до но­вої по­лі­ції від­бе­руть ли­ше дві­сті чо­ло­вік. Мі­сто па­тру­лю­ва­ти­ме 21 екі­паж.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.